Dydaktyka

Ogrodnictwo


Ogrodnictwo jest dziedziną nauki i praktyki rolniczej nastawioną na poprawę jakości życia człowieka. Kształci specjalistów o szerokim profilu zawodowym, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnoprzyrodniczej i fachowej. W programach nauczania duży nacisk został położony na doskonalenie praktycznego stosowania zdobytej na zajęciach wiedzy z zakresu proekologicznych technologii produkcji ogrodniczej i marketingu, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ogrodnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w roślinach ogrodniczych oraz wiedzę ekonomiczną z zakresu ogrodnictwa i ekonomiczno-prawnych podstaw biznesu. Ponadto ma ogólną wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze i środowisku glebowym oraz na temat funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, pozwalającą na wykorzystanie tych organizmów w ogrodnictwie. Zna chemiczne i niechemiczne metody ochrony roślin oraz zasady ich stosowania. Dodatkowo absolwent zna podstawowe metody, techniki i technologie stosowane w produkcji roślin ogrodniczych oraz pozwalające kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka. Dysponuje wiedzą na temat gatunków i odmian roślin ogrodniczych, ich zastosowania oraz metod ich tworzenia. Posiada wiedzę na temat środowiskowych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań produkcji ogrodniczej. Nie są mu obce czynniki wpływające na jakość produktów ogrodniczych, a ponadto zna metody i techniki stosowane do oceny jakości produktów ogrodniczych. Ma ogólną wiedzę na temat wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia. Dysponuje podstawową wiedzą o użytkowaniu obiektów, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w ogrodnictwie oraz wiedzę dotyczącą różnorodności biologicznej i zrównoważonego jej użytkowania. Zna podstawowe zasady i metody ochrony środowiska naturalnego oraz zagrożenia związane z działalnością ogrodniczą. Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz posiada wiedzę na temat współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi pracować w podstawowych obiektach produkcji ogrodniczej i utrzymać ich funkcjonowanie na optymalnym poziomie. Umie dokonać analizy i oceny przydatności rozwiązań technicznych, obiektów, urządzeń i maszyn stosowanych w produkcji ogrodniczej. Wykorzystuje wiedzę na temat metod i technologii stosowanych w uprawie roślin w planowaniu produkcji ogrodniczej. Projektuje wyposażenie i infrastrukturę gospodarstw ogrodniczych oraz dostosowuje rodzaj oraz standardowe metody produkcji ogrodniczej do uwarunkowań środowiskowych. Podejmuje decyzje w zakresie prowadzenia produkcji ogrodniczej na poziomie zawodowym oraz jest w stanie dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich związanych z działalnością ogrodniczą. Identyfikuje potencjalne zagrożenia związane z podejmowaną działalnością ogrodniczą. Potrafi wykorzystać metody analityczne do oceny materiału roślinnego. Wykorzystuje podstawowe technologie informatyczne w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji, a ponadto potrafi korzystać z bibliotecznych i internetowych baz danych. Posługuje się fachowym słownictwem z zakresu ogrodnictwa. Absolwent posiada umiejętność przeprowadzenia – pod kierunkiem opiekuna naukowego – prostego eksperymentu i interpretacji uzyskanych wyników. Przygotowuje i interpretuje prace projektowe z zakresu działalności ogrodniczej. Wykonuje prace pisemne dotyczące zagadnień związanych z ogrodnictwem. Potrafi zaprezentować szczegółowe zagadnienie związane z ogrodnictwem w formie wystąpienia ustnego wspartego prezentacją multimedialną. Ponadto posiada znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury fachowej oraz na komunikację.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ogrodnictwo ma zaawansowaną wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych, niezbędną do rozumienia procesów zachodzących w roślinach ogrodniczych, jak również rozszerzoną wiedzę ekonomiczną z zakresu ogrodnictwa i ekonomiczno-prawnych podstaw biznesu. Ponadto cechuje się pogłębioną wiedzą na temat zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze i środowisku glebowym oraz rozszerzoną wiedzą o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, pozwalającą na wykorzystanie tych organizmów w ogrodnictwie. Ma zaawansowaną wiedzę na temat chemicznych i niechemicznych metod ochrony roślin i zasad ich stosowania oraz dodatkowo zna zaawansowane metody, techniki i technologie stosowane w produkcji roślin ogrodniczych, pozwalające kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka. Absolwent dysponuje wiedzą na temat gatunków i odmian roślin ogrodniczych, ich zastosowania oraz zaawansowanych metod ich hodowli. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie środowiskowych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań produkcji ogrodniczej. Nie są mu obce czynniki wpływające na jakość produktów ogrodniczych. Ponadto zna zaawansowane metody i techniki stosowane do oceny jakości produktów ogrodniczych oraz ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu produktów ogrodniczych i zawartych w nich substancji na jakość życia. Ma poszerzoną wiedzę o użytkowaniu obiektów, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w ogrodnictwie oraz dotyczącą różnorodności biologicznej i zrównoważonego jej użytkowania. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat zasad i metod ochrony środowiska naturalnego oraz zagrożeń związanych z działalnością ogrodniczą. Ponadto zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Posiada rozszerzoną wiedzę na temat współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi pracować w rozbudowanych obiektach produkcji ogrodniczej i utrzymać ich funkcjonowanie na optymalnym poziomie. Dokonuje zaawansowanej analizy i oceny przydatności rozwiązań technicznych, obiektów, urządzeń i maszyn stosowanych w produkcji ogrodniczej oraz krytycznej analizy metod i technologii stosowanych w uprawie roślin, planując produkcję ogrodniczą. Projektuje wyposażenie i infrastrukturę specjalistycznych gospodarstw ogrodniczych. Dostosowuje rodzaj oraz zaawansowane metody produkcji ogrodniczej do uwarunkowań środowiskowych. Samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie prowadzenia działalności ogrodniczej na poziomie zawodowym. Jest w stanie dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich związanych z działalnością ogrodniczą. Identyfikuje i wszechstronnie analizuje problemy i zagrożenia związane z podejmowaną działalnością ogrodniczą. Wykorzystuje zaawansowane metody analityczne do oceny materiału roślinnego. Posługuje się odpowiednimi technologiami informatycznymi w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji. Korzysta z bibliotecznych i internetowych baz danych w sposób zaawansowany. Posługuje się fachowym słownictwem z zakresu ogrodnictwa. Planuje i przeprowadza eksperymenty naukowe i interpretuje uzyskane wyniki. Samodzielnie przygotowuje i interpretuje prace projektowe z zakresu działalności ogrodniczej. Potrafi przygotować różnego rodzaju prace pisemne dotyczące zagadnień związanych z ogrodnictwem. Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień związanych z ogrodnictwem w formie wystąpień ustnych, wspartych prezentacjami multimedialnymi. Cechuje go pogłębiona znajomość języka obcego w stopniu pozwalającym na korzystanie z literatury fachowej i komunikację.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku przygotowani są do podjęcia pracy w:

  • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych;
  • przetwórstwie owocowo-warzywnym;
  • administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym;
  • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni;
  • instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie.