Dydaktyka

Ochrona środowiska


Kierunek ochrona środowiska kształci specjalistów o szerokim, interdyscyplinarnym profilu posiadających wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, technicznych i rolniczych. Program nauczania jest realizowany przez specjalistów z różnych wydziałów SGGW, a także z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska opisuje podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz posiada wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o Ziemi, dającą podstawę do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w środowisku oraz przydatną do rozwiązywania zadań z zakresu jego ochrony. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych metod statystycznych i narzędzi informatycznych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Zna metody i aparaturę do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych poszczególnych zasobów środowiska. Zna polską i angielską terminologię przyrodniczą w obszarze problemowym ochrony środowiska. Znane są mu metody inwentaryzacji przyrodniczej. Identyfikuje i objaśnia w układzie przyczynowo-skutkowym zjawiska zachodzące w atmosferze, hydrosferze i biosferze. Posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania organizmów żywych i interpretuje podstawowe reakcje fizjologiczne. Rozumie koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz interdyscyplinarny charakter działań na rzecz ochrony środowiska. Dysponuje wiedzą na temat organizacji systemów ekologicznych i różnych form ochrony przyrody. Zna podstawowe procesy biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w środowisku oraz opisuje zagrożenia i zmiany w środowisku spowodowane działalnością człowieka. Zna naturalne i antropogeniczne źródła i cykle pierwiastków biogenicznych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej wraz z ich oddziaływaniem na środowisko. Znane są mu różnorodne funkcje lasów i ich znaczenie dla środowiska w różnej skali. Posiada wiedzę na temat podstawowych technologii przemysłowych i technologii gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych technik i technologii stosowanych w ochronie środowiska oraz zasad tworzenia technologii i systemów przyjaznych środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Zna podstawowe techniki i technologie rekultywacji gleb i wód, oczyszczania powietrza, zasady kształtowania krajobrazu oraz rozumie ekologiczne znaczenie agroekosystemów i ich rolę w zrównoważonym rozwoju. Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomiki środowiska. Zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne oraz podstawowe instrumenty systemowego zarządzania jakością środowiska. Znane są mu podstawowe pojęcia, zasady i wybrane zagadnienia prawa autorskiego i prawa patentowego. Posiada wiedzę na temat elementarnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Nie jest mu obca wiedza w zakresie zasad tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Absolwent studiów pierwszego stopnia wykonuje obserwacje i pomiary, wyznacza wartości oraz ocenia ich dokładność w odniesieniu do wielkości fizycznych i chemicznych oraz właściwości biologicznych środowiska. Wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne oraz informatyczne i eksperymentalne do opisu i analizy zjawisk zachodzących w środowisku. Umie wykonać proste zadania badawcze związane z obserwacjami środowiskowymi. Potrafi identyfikować zagrożenia środowiskowe, wykazując umiejętność wnioskowania na podstawie różnych źródeł. Korzysta z podstawowych technologii informatycznych do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystania danych o środowisku. Ocenia stan zasobów glebowych i wodnych, klimat i jakość powietrza atmosferycznego oraz stopień przeobrażenia krajobrazu. Jest w stanie ocenić istniejące systemy produkcji rolnej, z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju i OZE oraz umie je zaplanować. Inwentaryzuje i waloryzuje ekosystemy naturalne i antropogeniczne. Ocenia środowisko życia zwierząt wolnożyjących, dobrostan zwierząt hodowlanych oraz zagrożenia środowiskowe związane z koncentracją produkcji. Potrafi ocenić istniejącą i zaplanować gospodarkę odpadową zgodną z KPG oraz gospodarkę ściekową, uwzględniając specyfikę obszarów wiejskich oraz działania renaturyzacyjne i rekultywacyjne. Wykonuje samodzielnie lub w interdyscyplinarnym zespole oceny oddziaływania na środowisko. Ma opanowaną umiejętność studiowania literatury i samodzielnego uczenia się. Umie przygotować na podstawie własnych badań oraz różnorodnych źródeł literaturowych dobrze udokumentowane opracowanie środowiskowe oraz posiada umiejętność prezentacji i innych form komunikowania się w obszarze problemowym ochrony środowiska w języku polskim i angielskim na poziomie B2. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Absolwent jest ponadto wrażliwy na zachowanie piękna krajobrazu i dobrostanu środowiska. Ma świadomość konieczności zachowania różnorodności biologicznej, konieczności efektywnego i racjonalnego użytkowania zasobów oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów leśnych i użytkowanych rolniczo. Rozumie globalne zagrożenia środowiskowe, potrafi postępować w stanach zagrożenia. Posługuje się argumentami na rzecz zrównoważonego rozwoju i potrafi przekazywać społeczeństwu informacje w sposób powszechnie zrozumiały. Prawidłowo identyfikuje problemy zawodowe, potrafi określać priorytety działań i jest odpowiedzialny za rzetelność rozstrzygnięć. Przestrzega zasad etyki, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz rozumie zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej aktywności zawodowej; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy na rzecz ochrony środowiska.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska opisuje zjawiska i złożone procesy zachodzące w środowisku w różnej skali czasowej i przestrzennej. Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie matematyki i statystyki, dla oceny i interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Ponadto dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu narzędzi informatycznych i modelowania procesów zachodzących w środowisku oraz z zakresu analizy ryzyka środowiskowego i ryzyka dla zdrowia człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności. Ma poszerzoną wiedzę z zakresu przepływu zanieczyszczeń i zachowania bezpieczeństwa w stosowaniu agrochemikaliów oraz w zakresie uwarunkowań środowiskowych, społecznych i prawnych, determinujących wykorzystanie zasobów naturalnych oraz funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich, z uwzględnieniem działalności inżynierskiej. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie metod, technik, technologii i materiałów oraz analizy cyklu życia do ochrony i wykorzystania potencjału przyrody, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia człowieka. Dysponuje wiedzą z zakresu planowania przestrzennego oraz pogłębioną wiedzą z zakresu polityki ekologicznej, strategii rozwoju społeczności lokalnych, systemów zarządzania środowiskiem, finansowania badań i inwestycji ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu planowania i metodologii pracy badawczej, prezentowania wyników badań i komunikacji społecznej w obszarze problemowym ochrony środowiska. Posiada wiedzę z zakresu ochrony praw autorskich, ochrony własności przemysłowej i prawa patentowego. Zna podstawowe zasady BHP i ergonomii oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi analizować złożone procesy środowiskowe, objaśniając ich funkcjonowanie w układzie przyczynowo-skutkowym z wykorzystaniem metod statystycznych i narzędzi informatycznych. Wie, jak zaplanować i zrealizować zadania praktyczne i badawcze z zakresu ochrony środowiska, wykorzystując różnorodne źródła informacji oraz metody analityczne, symulacyjne i empiryczne. Podejmuje decyzje środowiskowe na podstawie różnorodnych źródeł informacji, stosując narzędzia prawne, ekonomiczne i systemy wspomagania decyzji. Analizuje czynniki wpływające na stan środowiska, jakość żywności i jakość zdrowia człowieka. Potrafi ustalić stan wiedzy specjalistycznej w planowanym zagadnieniu badawczym na podstawie literatury w języku polskim i angielskim, posługując się krytycznie różnorodnymi źródłami oraz odpowiednimi technologiami informatycznymi. Rygorystycznie przestrzega praw autorskich i prawa ochrony własności przemysłowej. Przeprowadza analizę wyników badań środowiskowych z zastosowaniem odpowiednich metod statystycznych i odniesień do obszarów referencyjnych oraz na tej podstawie formułuje specyfikację zadania. Opisuje własne zakończone zadanie badawcze w formie pracy naukowej ze streszczeniem w języku angielskim. Jest w stanie zaprezentować problem badawczy z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem techniki multimedialnej, również w języku angielskim. Formułuje opinie zawodowe w sprawach ochrony środowiska, łącząc wiedzę z zakresu różnych przedmiotów, dokonując analizy wad i zalet różnych wariantów oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii w rozwiązywaniu zadania inżynierskiego. Potrafi dokonać krytycznej analizy istniejącego rozwiązania technicznego w zakresie ochrony środowiska i zaproponować jego ulepszenie. Planuje własny rozwój osobisty. Ponadto absolwent posiada poszerzone umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i edukacji ekologicznej. Ma poczucie odpowiedzialności za decyzje związane ze stanem środowiska, bezpieczeństwem żywności i jakością życia, kierując się zasadą przewidywania skutków i ograniczenia ryzyka. Identyfikuje zagrożenia środowiskowe, wyznacza priorytety działań i odpowiedzialnie realizuje zadania.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach inżynierii komunalnej, w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i konsultingowych oraz instytutach naukowo-badawczych i edukacji.