Dydaktyka

Meblarstwo


Kierunek Meblarstwo należy do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. 100% efektów kształcenia odnosi się do obszaru kształcenia nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (dziedzina nauk leśnych – drzewnictwo). Kierunek ten obejmuje również wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Wybrane efekty kształcenia korespondują z efektami w obszarze studiów technicznych oraz w zakresie sztuki. Prezentowany kierunek jest ściśle powiązany z leśnictwem, ze względu na podstawowe źródło surowca wykorzystywanego w przemyśle meblarskim, stąd silne związki z naukami przyrodniczymi w tym biologią. Kierunek Meblarstwo jest w znacznej mierze kierunkiem interdyscyplinarnym częściowo związanym (relacje bezpośrednie) z kierunkiem technologia drewna oraz w mniejszym stopniu (relacje pośrednie) z takimi kierunkami jak inżynieria materiałowa, wzornictwo oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Meblarstwo to specjalista o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie. Posiada on wiedzę i umiejętności, dotyczące: prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań działania zakładów, zajmujących się produkcją mebli i drzewnych elementów aranżacji wnętrz. Absolwent dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do pracy na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali, tj. od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych, a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku Meblarstwo ma podstawową wiedzę z zakresu: grafiki inżynierskiej, materiałoznawstwa, konstrukcji i szerokiego spektrum nowoczesnych technik wytwarzania mebli ze szczególnym uwzględnieniem technologii proekologicznych, wzornictwa przemysłowego, kompozytów drewnopochodnych, użytkowania maszyn i narzędzi stosowanych do produkcji mebli, elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania mebli, planowania zasobów przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania rozwojem nowego produktu w meblarstwie, mapowania procesów produkcyjnych oraz kreowania innowacyjnych pomysłów i środków do realizacji celów. Jest przygotowany do postępowania w organizacji w sposób zorientowany na ciągłe eliminowanie niegospodarności i poprawę metod pracy poprzez przekazanie wiedzy o koncepcjach i narzędziach nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada umiejętności pracy w zespole, również interdyscyplinarnym, kierowania zespołem, planowania i skutecznej realizacji wytyczonych zadań, umiejętności posługiwania się środkami informatycznymi jak również wykorzystania zdobytej wiedzy w procesach decyzyjnych. Absolwent kierunku Meblarstwo jest przygotowany do wykorzystania wiedzy w praktyce, tj. pracy w przedsiębiorstwach meblarskich i gałęziach pokrewnych (między innymi konserwacji i innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej w zakresie meblarstwa).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Meblarstwo mają możliwość i predyspozycje kontynuowania nauki przede wszystkim na studiach II stopnia na kierunku Technologia Drewna i ewentualnie na kierunkach pokrewnych.

Perspektywy zawodowe

Meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 23 tysięcy podmiotów, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Zatrudnienie znajduje w niej ponad 160 tys. osób. Przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów. Absolwenci Meblarstwa są przygotowani do pracy w:

  • zakładach branży meblarskiej;
  • firmach i przedstawicielstwach handlowych;
  • biurach projektowych;
  • placówkach naukowo-badawczych;
  • szkolnictwie zawodowym.

Studenci ostatnich semestrów mogą ubiegać się o płatne staże w największych firmach sektora meblarskiego (między innymi Fabryki Mebli Forte SA, Bydgoskie Fabryki Mebli, Nowy Styl Group).