Dydaktyka

Logistyka


Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka ma podstawową wiedzę w obszarze nauk ekonomicznych w dziedzinie logistyki i jej podziałach funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem agrologistyki oraz specyfiki agrobiznesu. Zna miejsce logistyki, w tym agrologistyki w systemie nauk i umie określić jej związki z innymi dziedzinami wiedzy oraz innymi naukami oraz ich wzajemne relacje. Dysponuje podstawową wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji logistycznych (technicznych, ekonomicznych, prawnych i innych), w szczególności ich istotnych powiązaniach i elementach strukturalnych, obejmujących różne dziedziny w obszarze logistyki. Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami logistycznymi w skali mikro, mezo, makro i eurologistyki. Wykazuje podstawową wiedzę o logistyce międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów dotyczących agrobiznesu. Znana mu jest podstawowa struktura międzynarodowych łańcuchów logistycznych, w tym struktura przepływu towarowego, osób, zwierząt i żywności oraz magazynowania i transportu produktów żywnościowych i innych typu FMCG. Zna i umie wypełnić podstawowe dokumenty w logistyce krajowej i międzynarodowej. Posiada wiedzę na temat rodzajów powiązań odpowiadających poszczególnym działom logistyki i koncepcjom logistycznymi, właściwym dla ogólnej koncepcji logistycznej, a ponadto zna prawa rządzące prawidłowościami w logistyce i agrologistyce. Dysponuje wiedzą o najnowszych trendach i koncepcjach logistycznych właściwych dla ogólnej koncepcji logistycznej oraz zna prawidłowości w logistyce, w tym prawidłowości i zjawiska zachodzące w działalności agrobiznesu. Zna rozwiązania w obszarze funkcjonowania infrastruktury logistycznej, centrów i parków logistycznych, magazynów oraz ma podstawową wiedzę o ich wyposażeniu w techniczne środki magazynowe i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania. Ma podstawową wiedzę o człowieku i zawodzie logistyka, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury logistyczne, których zasady funkcjonowania w systemach logistycznych zna, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiznesu. Identyfikuje i tworzy podstawowe struktury logistyczne w układzie podmiotowym i funkcjonalnym. Znane mu są podstawowe zasady funkcjonowania systemów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań w agrobiznesie. Posiada wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technik, pozyskiwania danych właściwych dla logistyki i pozwalających opisać struktury i instytucje logistyczne oraz procesy zachodzące między nimi. Dysponuje wiedzą o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury logistyki i o rządzących nimi prawidłowościach oraz ma wiedzę o ich źródłach, naturze, zmianach i oddziaływaniu. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucjach logistycznych, w tym w agrobiznesie oraz o elementach, przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Wykazuje się bieżącą wiedzą o poglądach na temat struktur i instytucji logistycznych oraz rodzajów więzi, jakie między nimi zachodzą, a także wiedzą na temat rozwoju i ewolucji logistyki. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania takich norm w zawodzie logistyka. Znane mu są ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu ekonomiki logistyki i zarządzania logistycznymi łańcuchami dostaw. Posiada wiedzę na temat trendów i zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku produktów rolno-spożywczych. Potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę z obszaru logistyki i agrologistyki. Dysponuje wiedzą dotycząca projektowania prostych łańcuchów dostaw, w tym łańcuchów dostaw produktów rolno-żywnościowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia prawidłowo interpretuje zjawiska w logistyce: polityczne, kulturowe, prawne, techniczne, ekonomiczne i inne, wykorzystując wiedzę z zakresu logistyki. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk logistycznych, zachodzących w łańcuchu logistycznym, w systemach transportowych, w systemach magazynowania towarów bezpiecznych oraz niebezpiecznych w logistyce. Właściwie analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk logistycznych zachodzących w poszczególnych elementach łańcuchów logistycznych, z uwzględnieniem procesów zaopatrzenia, wsparcia produkcji, dystrybucji, transportu, magazynowania oraz obsługi klienta na rynku usług logistycznych. Prognozuje proste procesy i zjawiska, które zachodzą w logistyce i logistycznych łańcuchach dostaw, z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie logistyki i agrologistyki. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami, w tym prawnymi, zawodowymi i moralnymi, w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu logistyki, w tym umie skonstruować proste umowy cywilno-prawne w obszarze magazynowania, transportu i obsługi klienta. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej logistyka poprzez umiejętne zarządzanie łańcuchem dostaw i zamówieniami oraz obsługą zleceń, gospodarką magazynową i zapasami oraz transportem. Wykorzystuje systemy informatyczne stosowane w branży logistycznej i umie tworzyć proste harmonogramy działania z wykorzystaniem tych systemów w obszarach magazynowania i zarządzania transportem wewnętrznym i zewnętrznym. Dokonuje syntezy i umie agregować proste zjawiska zachodzące w transporcie produktów i gospodarce magazynowej oraz w obszarze obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem efektywności tej obsługi. Samodzielnie projektuje łańcuch zdarzeń logistycznych, w tym dobiera odpowiednie środki transportowe, jednostki ładunkowe i inne środki niezbędne do funkcjonowania logistyki, zgodne z zasadami rynku, standardami w logistyce, normami prawnymi i innymi normami i zasadami obowiązującymi na rynku usług logistycznych. Rozumie i analizuje zjawiska zachodzące w logistyce, w logistycznych łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia, wsparcia produkcji i dystrybucji, w tym produktów FMCG oraz logistyki zwrotnej, logistyki odpadów i ekologistyki. Przygotowuje typowe prace pisemne w języku polskim i obcym, uznawanym za podstawowy dla logistyki, dotyczące podstawowych zagadnień logistycznych i z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych. Przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i obcym z zakresu logistyki, dotyczące zagadnień logistyki i logistycznego łańcucha dostaw. Ma umiejętności językowe ogólne i w obszarze terminologicznym logistyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, w tym związane z globalizacją przepływów towarowych i wzrastającą rolą logistyki. Posiadają umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu logistyki i poszczególnych jej obszarów w skali przedsiębiorstwa, regionalnej i krajowej. Mają także umiejętności analizy materiałów źródłowych z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami. Szczególną cechą wyróżniającą absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych jest dobra znajomość specyfiki przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze agrobiznesu. Absolwenci studiów są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku logistyka.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka ma zaawansowaną wiedzę w obszarze nauk ekonomicznych w dziedzinie logistyki, o jej miejscu w systemie nauk i relacji do innych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-menedżerskich dotyczących agrobiznesu. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur państwowych, zajmujących się problematyką transportu i pozostałej infrastruktury logistyki. Ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach logistycznych, szczególnie w obszarze funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych. Wykazuje rozszerzoną wiedzę o instytucjach logistycznych (technicznych, ekonomicznych, prawnych i innych), w szczególności o ich powiązaniach ze strukturami państwowymi i samorządowymi. Posiada rozszerzoną wiedzę o międzynarodowych instytucjach logistycznych związanych z działalnością transportową, magazynową i dystrybucyjną, z uwzględnieniem instytucji odpowiadających za przepływy produktów rolno-spożywczych. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o instytucjach z branży TSL działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między podmiotami gospodarczymi związanymi logistyką w skali mikro, mezo, makro, eurologistyki, ze szczególnych uwzględnieniem instytucji z branży agrobiznesu i logistyki produktów rolno-spożywczych. Wykazuje pogłębioną wiedzę o logistyce międzynarodowej, dotyczącej przepływu dóbr, usług i informacji w sferze agrobiznesu, z uwzględnieniem przewozu osób, zwierząt i produktów rolnych oraz towarów w grupie FMCG. Posiada szeroką wiedzę o funkcjonowaniu logistyki międzynarodowej w wybranych kręgach kulturowych i kontynentach świata. Zna różne powiązania odpowiadające działom logistyki i koncepcjom logistycznym, właściwym dla zarządzania logistycznego, w tym w agrobiznesie. Identyfikuje i stosuje prawa i prawidłowości w logistyce, związane z zarządzaniem zamówieniami, obsługą klienta, gospodarką magazynową i zarządzaniem zapasami w sferze krajowej i międzynarodowej, a także z zarządzaniem flotą samochodową i transportem wewnętrznym. Dysponuje poszerzoną wiedzą o wymaganych kompetencjach w zawodzie logistyka, w szczególności o jego roli w tworzeniu struktur logistycznych. Ma szeroką wiedzę o stosowaniu zasad funkcjonalnych logistyki w systemie logistycznym, w tym w systemach magazynowych i transportu w agrobiznesie. Zna w sposób pogłębiony odpowiednie metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych, właściwe dla informatycznego wspomagania zarządzania przepływami w sferze zaopatrzenia i dystrybucji oraz właściwe dla wspomagania zarządzania zapasami i transportem. Znane mu są sposoby pozyskiwania i wykorzystania danych dotyczących logistyki, które umożliwiają dokonanie opisu procesów logistycznych we wszystkich sferach funkcjonalnych logistyki. Wykazuje się poszerzoną wiedzą o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, etycznych) oraz o rządzących nimi prawidłowościach, które stanowią podstawę do tworzenia struktur logistyki, a także ma wiedzę o źródłach, naturze i zmianach tych norm i reguł. Posiada pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji logistycznych oraz o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych zmian. Dysponuje pogłębioną wiedzą o poglądach na temat struktur i instytucji logistycznych, ich rozwoju oraz rodzajach więzi, jakie między nimi zachodzą. Rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego oraz wie, kiedy je zastosować w obszarze logistyki. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wie, jak wykorzystać wiedzę z zakresu logistyki w praktycznym działaniu przedsiębiorczym w tym obszarze. Ma pogłębioną wiedzę na temat koncepcji, trendów i zmian, które zachodzą na rynku usług logistycznych. Wykazuje rozszerzoną wiedzę logistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru agrologistyki oraz potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą projektowania łańcuchów logistycznych w różnych branżach przemysłu, w szczególności w przemyśle rolno-spożywczym.

Absolwent studiów drugiego stopnia identyfikuje złożone systemy logistyczne i łańcuchy dostaw we wszystkich obszarach logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów dostaw w agrobiznesie. Prawidłowo interpretuje zjawiska (np. koszty, poprawność, zmienność zapotrzebowania) w logistyce oraz ocenia wzajemne relacje, które zachodzą między tymi zjawiskami w obszarach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, obsługi klienta, magazynowania i transportu. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy konkretnych procesów i zjawisk logistycznych z uwzględnieniem finansowych aspektów zarządzania łańcuchem dostaw, gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami oraz flotami samochodowymi. Samodzielnie formułuje opinie dotyczące wielkości ekonomicznych i finansowych w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i wyników w sferze logistyki i procesów z nią związanych. Samodzielnie stawia i weryfikuje proste hipotezy badawcze z zakresu zagadnień związanych z zaopatrzeniem, transportem, magazynowaniem i zarządzaniem zapasami w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Analizuje przyczyny i przebieg zjawisk i procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, takich jak prognozowanie popytu, wielkość zamówień i poziom obsługi logistycznej klienta w sektorze rolno-spożywczym. Identyfikuje zjawiska i procesy w systemach logistycznych biorąc pod uwagę konieczne czynności manipulacyjne i składowania w sferach gospodarki magazynowej, obsługi klienta, transportu i spedycji towarów, z uwzględnieniem magazynowania i przewozu materiałów i towarów neutralnych i niebezpiecznych. Prognozuje i modeluje, z wykorzystaniem prostych modeli logistycznych, procesy i zjawiska w rożnych sferach logistyki przedsiębiorstwa i w logistycznych łańcuchach dostaw. Stosuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia informatyczne wspierające procesy logistyczne w obszarach logistyki, zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz w sferze transportu. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami dotyczącymi zagadnień logistyki (np. transportu, magazynowania, obsługi zamówień, organizacji pracy w magazynach), w tym normami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu zarządzania w logistyce. Ma poszerzone umiejętności obsługi informatycznych systemów klasy MRP i ERP, stosowanych w branży usług transportowych i logistycznych w zakresie modułów służących wsparciu procesów logistycznych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów w różnych obszarach logistycznego łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów zaopatrzenia w produkty rolno-żywnościowe. Samodzielnie rozwiązuje proste zagadnienia transportowe, zagadnienia dotyczące zarządzania zapasami i związane z analizą finansową, a także umie przeprowadzić procedurę wyboru poprawnego rozwiązania tych zagadnień. Dokonuje syntezy zjawisk i umie agregować złożone zjawiska zachodzące w systemach logistycznych, przeprowadzając także krytyczną analizę uzyskanych wyników. Samodzielnie projektuje, wdraża i ocenia pod względem finansowym łańcuch dostaw, uwzględniając zasady współpracy na rynku, normy prawne, branżowe i etyczne obowiązujące na rynku usług logistycznych. Rozumie i analizuje zjawiska zachodzące w różnych sferach logistyki przedsiębiorstw i w logistycznych łańcuchach dostaw, ma umiejętność pogłębionej oceny zjawisk w wybranych obszarach logistyki przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zastosowaniem wybranej metody badawczej. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i podstawową w języku obcym uznawanym za podstawowy dla logistyki, dotyczących szczegółowych zagadnień logistycznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych z obszaru logistyki, a także wykorzystaniem innych źródeł, szczególnie z obszaru zarządzania i ekonomiki. Przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim i obcym w zakresie logistyki, dotyczące zagadnień logistyki i logistycznego łańcucha dostaw oraz zagadnień zarządzania logistycznego i ekonomiki procesów logistycznych. Ma umiejętności językowe w zakresie logistyki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci studiów II stopnia rozumieją istotę procesów logistycznych, funkcjonowanie i zależności między poszczególnymi sferami logistyki w przedsiębiorstwie, zarówno w ujęciu fazowym, jak i procesowym. Rozumieją rolę, uwarunkowana tworzenia i zasady funkcjonowania centrów logistycznych i logistycznych łańcuchów dostaw, a także znaczenie infrastruktury technicznej gospodarki dla sprawnego funkcjonowania logistyki krajowej. Potrafią przygotować odpowiednie procedury zarządzania zapasami oraz zaproponować właściwe ich stany z punktu widzenia poziomu obsługi klienta. W trakcie studiów studenci nabywają, między innymi, umiejętności przeprowadzania analiz dotyczących zarządzania zapasami, przepływu ładunków w magazynach, transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze logistycznym w poszczególnych sferach logistyki: zarządzanie zapasami, magazynem, transportem, obsługą klienta. Rozumieją także konieczność ciągłego doskonalenia i uzupełniania wiedzy i umiejętności w trakcie szkoleń i dalszego kształcenia, np. na studiach podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

  • przedsiębiorstwach transportowych;
  • jednostkach zaopatrzenia i zbytu;
  • hurtowniach;
  • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem.