Dydaktyka

Leśnictwo


Studia na kierunku Leśnictwo mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych; przygotowują do realizacji funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w gospodarstwie leśnym i na leśnych obszarach chronionych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i na podstawach naukowych.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Leśnictwo ma podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i ekonomii, umożliwiającą analizowanie i rozwiązywanie problemów związanych z leśnictwem. Ponadto dysponuje podstawową wiedzą z zakresu taksonomii, biologii i ekologii roślin, grzybów i zwierząt, ich roli w ekosystemach leśnych, o zależnościach między nimi i oddziaływaniu na środowisko oraz funkcjonowaniu organizmów w tych ekosystemach i zmiennych warunkach środowiska. Zna podstawowe parametry statystyczne i przestrzenne, źródła, metody, techniki i technologie pozyskiwania danych służące do charakteryzowania środowiska leśnego i procesów w nim zachodzących oraz sposoby ich szacowania, pomiaru, opisu, przetwarzania, integracji wizualizacji i określania dokładności. Dodatkowo znane mu są właściwości gleby i procesy w niej zachodzące, zna podstawy klimatologii, hydrologii i rozumie rolę lasu w ochronie zasobów glebowych i wodnych oraz klimatu. Zdaje sobie sprawę z wpływu czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych na funkcjonowanie organizmów i ekosystemów leśnych, a zwłaszcza na ich wzrost, przyrost, produkcyjność, odporność i stabilność. Posiada wiedzę na temat budowy drewna, jego właściwości i zmienności w zależności od gatunku, warunków środowiskowych oraz sposobu gospodarowania. Potrafi określać, ograniczać i zwalczać zagrożenia ze strony czynników abiotycznych, w tym pożary. Zna symptomy, przebieg, sposoby ograniczania i zwalczania chorób lasu, gradacji i uszkodzeń powodowanych przez grzyby, owady i zwierzynę. Jest obeznany z budową i podstawami obsługi maszyn i narzędzi do prac urządzeniowych, geodezyjnych, hodowlanych i ochronnych w lesie oraz do pozyskania, zrywki i wywozu drewna. Posiada ogólną wiedzę z zakresu ochrony przyrody i środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Dysponuje wiedzą z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej i kulturowego znaczenia lasów. Zna zasady planowania, organizowania i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym prac urządzeniowych hodowlanych, szkółkarskich, ochronnych, pozyskaniowych, transportowych oraz gospodarowania populacjami zwierzyny. Ma podstawową wiedzę na temat inżynieryjnego zagospodarowania lasu w celu realizacji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Zna drzewne i niedrzewne produkty leśne, zasady ich użytkowania i kierunki wykorzystania. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą analizy efektywności procesów gospodarczych w leśnictwie, finansów w leśnictwie, prowadzenia i analizy ekonomicznej działalności gospodarczej oraz wyceny funkcji lasu. Dysponuje wiedzą na temat gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi na różnych płaszczyznach funkcji zarządzania, rozumie i zna prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania jakością. Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Jest w stanie określić wpływ leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka. Znane mu jest podstawowe ustawodawstwo, przepisy i procedury prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej, łowiectwa, ochrony przyrody, ochrony środowiska, ewidencji gruntów, certyfikacji gospodarki leśnej, prawa pracy, ochrony pracy, zamówień publicznych oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Posiada wiedzę na temat znaczenia ruchu turystycznego dla lasów oraz organizacji i dostosowania ekosystemów leśnych na jego przyjęcie.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi rozpoznawać wszystkie rodzime i najważniejsze introdukowane gatunki drzew, ich nasiona i drewno, podstawowe gatunki krzewów leśnych oraz gatunki wskaźnikowe runa. Jest w stanie określić zespół roślinny oraz wykonać diagnozę siedliska i jego przydatność do produkcji leśnej, zwłaszcza na podstawie gleby oraz wskaźników fito- i zooindykacyjnych. Umie zastosować podstawowe metody laboratoryjne i analityczne przydatne w rozwiązywaniu zadań z zakresu leśnictwa. Posługując się odpowiednio dobranymi metodami i przyrządami potrafi wykonać pomiar drzewa i drzewostanu, określić jego cechy taksacyjne, wykonać pomiar surowca drzewnego oraz ocenić jego jakość. Rozpoznaje podstawowe grzyby występujące w lesie ze szczególnym uwzględnieniem gatunków powodujących choroby drzew i niszczących drewno, określa zdrowotność drzewostanów oraz ustala metody i środki zapobiegania chorobom lub ich zwalczania. Jest w stanie zaplanować i przeprowadzić oraz ocenić wykonanie prac i zabiegów związanych z nasiennictwem i szkółkarstwem oraz pielęgnacyjno-ochronnych dla wszystkich faz rozwojowych drzewostanu, z uwzględnieniem wymagań przyrodniczych. Wie, jak odpowiednio do warunków dobrać środki techniczne oraz zaplanować, zorganizować, wykonać i ocenić proces technologiczny związany z pozyskaniem i transportem surowca drzewnego. Rozpoznaje najważniejsze gatunki owadów występujących w lesie i ich żerowiska, ocenia stopień zagrożenia lasu ze strony fitofagów, wykonuje prognozę zagrożenia oraz organizuje i realizuje procesy zapobiegania i zwalczania podstawowych owadów gradacyjnych. Potrafi rozpoznawać gatunki, tropy i ślady kręgowców związanych z ekosystemami leśnymi. Jest w stanie przeprowadzić proces planowania łowieckiego, zastosować zasady selekcji osobniczej i populacyjnej oraz zorganizować polowanie. Wie, jak sporządzać dokumenty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, z wykorzystaniem aktualnie stosowanych technologii i aplikacji oraz umie ocenić ich przydatność. Wykorzystuje w praktyce instrukcje, dokumentacje, mapy, zdjęcia i inne opracowania związane z leśnictwem. Klasyfikuje, mierzy, przedstawia graficznie i kartometrycznie różne fragmenty przestrzeni leśnej oraz projektuje budowle i urządzenia inżynieryjne, z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Ponadto potrafi pozyskiwać, przetwarzać, integrować i prezentować informacje o lesie i gospodarce leśnej, posługując się nowoczesnymi technologiami i aktualnie stosowanymi aplikacjami. Jest w stanie zaplanować i wykonać kompleksową inwentaryzację i ocenę ekosystemu leśnego i zasobów leśnych z wykorzystaniem właściwych metod statystycznych i jednostek miar, dokonać analizy wyników i przeprowadzić prognozę rozwoju lasu, drzewostanu i drzewa. Umie opracować i skontrolować podstawowe leśne plany gospodarcze i ochronne z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i prawnych. Potrafi przygotować zarówno w języku polskim, jak i obcym prace pisemne i wystąpienia ustne, wygłosić prezentację oraz prowadzić dyskusję na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach, także z wykorzystaniem dostępnych technologii informacyjnych. Umie ocenić stan istniejącej infrastruktury inżynieryjnej, zaplanować potrzeby inwestycyjne i nadzorować wykonanie prac. Jest w stanie analizować ekonomiczne, środowiskowe i społeczne konsekwencje działań prowadzonych w gospodarstwie leśnym oraz prowadzić działania w sytuacjach kryzysowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę zapewniającą możliwość realizacji wielostronnych funkcji lasu, wynikających zarówno z założeń gospodarki leśnej, jak i potrzeb ochrony przyrody i środowiska. Posiada umiejętności i kompetencje dotyczące projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Umie organizować produkcję szkółkarską, hodowlę oraz ochronę lasu. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na podjęcie niezbędnych działań przyczyniających się do ochrony lasu przed zagrożeniami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi. Czyni to zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Absolwent jest przygotowany do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie zagadnień szczegółowych z obszaru leśnictwa, potrafić korzystać z literatury fachowej w języku obcym oraz wykonywać prace pisemne, posługując się nim. Posiada także umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu leśnictwa. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Leśnictwo ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, umożliwiającą samodzielne konstruowanie alternatywnych rozwiązań problemów związanych z leśnictwem. Dysponuje wiedzą pozwalającą mu na rozumienie wyzwań współczesnego świata i kształtowanie polityki w zakresie szeroko rozumianego środowiska. Ma wiedzę na temat społeczno-gospodarczych trendów rozwoju leśnictwa. Posiada również wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji pracy, w tym kierowania zespołami ludzkimi. Rozszerzona wiedza z zakresu biologii i ekologii roślin, grzybów i zwierząt pozwala mu na kształtowanie stabilnych ekosystemów leśnych w zmieniających się warunkach środowiskowych i gospodarczych. Absolwent dysponuje ponadto pogłębioną wiedzą na temat funkcjonowania ekosystemów leśnych, krajobrazu i biosfery. Posiada wiedzę na temat metod, technik i technologii stosowanych w zakresie kształtowania środowiska leśnego. Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą potencjalnych przyrodniczych, organizacyjnych, technicznych, prawnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań oraz konsekwencji prowadzenia gospodarki leśnej. Zdobyta wiedza pozwala mu na kształtowanie procesów przyrodniczych i gospodarczych umożliwiających rozwój zasobów przyrodniczych i wzrost efektywności ekonomicznej gospodarki leśnej. Ponadto posiada wiedzę z zakresu innowacyjnych technik i technologii stosowanych w leśnictwie, uwzględniających uwarunkowania ekonomiczne, ergonomiczne i ekologiczne, pozwalających w pełni wykorzystać potencjał przyrody. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwala mu na analizę zależności i budowę rozwiązań przyrodniczo-gospodarczo-społecznych w sektorze leśnym. Absolwent posiada wiedzę z zakresu leśnictwa światowego oraz przyczyn i skutków zmian zachodzących w leśnictwie, w skali zarówno regionalnej, jak i globalnej. Dysponuje rozszerzoną wiedzą dotyczącą roli lasów i leśnictwa w funkcjonowaniu obszarów wiejskich, pozwalającą na prognozowanie i kreowanie kierunków ich rozwoju. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w stopniu pozwalającym na korzystanie z nich w pracy zawodowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Dodatkowo znane mu są zasady inicjowania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności związanej z leśnictwem i środowiskiem przyrodniczym.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi gromadzić, selekcjonować i wykorzystywać dane niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej oraz do określania stanu i prognozowania rozwoju zasobów przyrodniczych. Posiada umiejętności analizowania trendów rozwojowych lasów i leśnictwa oraz konsekwencji zmian zachodzących w leśnictwie w skali regionalnej i globalnej. Wykorzystuje różne metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej do przekazywania informacji i wiedzy w zależności od grupy odbiorców. Umie wykorzystywać nowe technologie informacyjne niezbędne do uzyskiwania i przetwarzania danych o środowisku leśnym. Jest w stanie dokonać krytycznej analizy stosowanych technik i technologii oraz wskazać kierunki ich modyfikacji. Planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia działania z zakresu leśnictwa. Potrafi analizować problemy gospodarki leśnej na płaszczyźnie ludzkiej, finansowej, rzeczowej, przyrodniczej i technicznej w celu tworzenia i wprowadzania rozwiązań optymalnych. Posiada umiejętność budowania odpowiednich struktur zarządzania i organizacji pracy w leśnictwie dla różnych form własności. Analizuje i prognozuje stan środowiska i zasobów przyrodniczych na podstawie monitoringu i bioindykacji. Umie rozpoznać zagrożenia ekosystemów, tworzyć metody ich wykrywania, monitorowania i badania oraz projektować kompleksowe działania zapobiegawcze, profilaktyczne i ratownicze. Jest w stanie dobrać techniki i technologie do stanu i potencjału środowiska przyrodniczego oraz zmieniających się warunków zewnętrznych w celu poprawy jakości życia człowieka. Potrafi ocenić mocne i słabe strony podejmowanych zadań z zakresu leśnictwa w celu eliminowania problemów, wykorzystując dostępne rozwiązania, jak i kreując własne. Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych zarówno w języku polskim, jak i obcym, w tym o charakterze naukowym, z zakresu leśnictwa i środowiska przyrodniczego. Umie przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym z wykorzystaniem słownictwa fachowego w zakresie leśnictwa i środowiska przyrodniczego. Absolwent posługuje się fachowym językiem obcym dotyczącym leśnictwa na poziomie B2+ (określonym w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego).

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany merytorycznie do realizacji idei trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, także w kontekście rozwoju regionalnego oraz zapewnienia trwałości funkcjonowania ekosystemów leśnych. Jego umiejętności, kompetencje i kwalifikacje wpływają na charakter i jakość sporządzanych planów gospodarczych i finansowych. Absolwent potrafi formułować samodzielnie sądy oraz prowadzi właściwie komunikację z otoczeniem. Pozwala mu to na samodzielne prowadzenie ustawicznego kształcenia, szczególnie w kontekście zmian wynikających z potrzeb rynku pracy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i uczestniczenia w pracach badawczych w zakresie leśnictwa.

Absolwent studiów na kierunku Leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych na wszystkich poziomach zarządzania oraz w organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Posiada również kwalifikacje do pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Leśnictwo mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcjach regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach), instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci przygotowani są również do podejmowania własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego.

Wykaz przykładowych miejsc pracy absolwentów oraz potencjalnych, do pracy w których absolwent jest przygotowany:

 • PGL LP,
 • Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,
 • Parki Narodowe,
 • Parki Krajobrazowe,
 • Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Instytut Badawczy Leśnictwa,
 • Zakłady Usług Leśnych,
 • jednostki samorządu terytorialnego w szczególności – gminy i powiaty,
 • NGOS,
 • wydawnictwa leśne i środowiskowe,
 • jednostki edukacji przyrodniczej i leśnej – zwykle firmy prywatne,
 • przemysł drzewny – szczególnie w aspekcie zarządzania firmą i pozyskiwania surowca drzewnego,
 • przedsiębiorstwa prywatne prowadzące działalność w obszarze środowiska np. oferujące ekspertyzy, raporty środowiskowe.