Dydaktyka

Inżynieria środowiska


Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają charakter interdyscyplinarny, umożliwiający kształcenie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska ma wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o ziemi, dającą podstawy do zrozumienia opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku, a także będącą podstawą teorii konstrukcji urządzeń i obiektów inżynierskich. Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, ma wiedzę z zakresu sporządzania i odczytywania dokumentacji graficznej, w tym także z wykorzystaniem programów typu CAD, wspomagających projektowanie. Ponadto nie są mu obce zasady podstawowych pomiarów i opracowań geodezyjnych, ma wiedzę w zakresie wykorzystania fotogrametrii, teledetekcji, systemów informacji przestrzennej i oprogramowania GIS w inżynierii środowiska. Posiada wiedzę z zakresu branżowych przepisów prawnych, zna normy i wytyczne projektowania prostych systemów, obiektów i konstrukcji stosowanych w inżynierii środowiska lub ich elementów. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze, w skali od lokalnej do globalnej. Zna zasady pomiaru, analiz i wykonywania opracowań elementów meteorologicznych i parametrów jakości powietrza. Ma wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wpływu działalności człowieka na środowisko, w tym oddziaływania urządzeń i obiektów inżynierskich. Zna zjawiska i procesy zachodzące w środowisku gruntowo-wodnym i glebowym, zwłaszcza związane z przepływem wody i transportem zanieczyszczeń oraz zasady stosowania odpowiednich metod i technik w ochronie środowiska gruntowo-wodnego i rekultywacji terenów zdegradowanych. Są mu znane fizyczne i mechaniczne właściwości materiałów i wyrobów powszechnie stosowanych w budownictwie. Ma wiedzę o podstawowych technologiach, rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz o technicznych elementach budynku. Ma wiedzę w zakresie mechaniki gruntów i fundamentowania, zna zasady projektowania i wykonawstwa robót ziemnych, w tym budowli i konstrukcji ziemnych służących ochronie środowiska. Dysponuje wiedzą z zakresu mechaniki płynów, pozwalającą na określenie zmian parametrów opisujących stan płynów ściśliwych i nieściśliwych pod wpływem działania sił zewnętrznych. Posiada wiedzę w zakresie metodyki wyznaczania sił wewnętrznych w prostych ustrojach budowlanych oraz podstaw mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów, zna zasady optymalizacji oddziaływań oraz kształtowania i wymiarowania prostych konstrukcji inżynierskich. Zna zjawiska i procesy hydrologiczne oraz zasady ich modelowania, zna zasady prowadzenia pomiarów hydrometrycznych i sporządzania opracowań hydrologicznych do celów projektowych i planistycznych. Ponadto znane mu są zasady gospodarki odpadami oraz procesy technologiczne i rozwiązania techniczne stosowane do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych. Absolwent jest świadomy zjawisk związanych z obiegiem wody, ciepła i substancji w glebie i w zlewni, zna potrzeby wodne roślin i siedlisk oraz zasady projektowania zabiegów, systemów i urządzeń melioracyjnych. Dysponuje wiedzą na temat procesów fluwialnych i ich wpływu na morfologię koryt rzecznych, zna potrzeby i zasady gospodarczego wykorzystania rzek i ochrony przed powodzią, zna zasady określania parametrów przepływu w korytach otwartych oraz projektowania obiektów gospodarki wodnej. Zna procesy związane z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków, zna zasady działania i konstrukcji oraz projektowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Posiada wiedzę na temat wpływu procesów naturalnych i antropogenicznych na zasoby wodne zlewni, zna zasady i podstawy prawne procesów planistycznych w zlewni rzecznej, gospodarki wodnej i ochrony wód. Ma wiedzę dotyczącą technologii i organizacji wybranych robót w inżynierii środowiska. Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Dysponuje podstawową wiedzą na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zna normy i normatywy pracy w inżynierii budowlanej oraz zasady organizacji procesu inwestycyjnego i zarządzania budową, w tym zarządzania jakością robót budowlanych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi odczytać rysunki budowlane i geodezyjne, sporządzić dokumentację graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD. Wykonuje podstawowe prace geodezyjne, umie korzystać z materiałów geodezyjnych i kartograficznych oraz z systemów informacji przestrzennej do analiz i opracowań z zakresu inżynierii środowiska. Jest w stanie wykonywać proste pomiary parametrów fizycznych i chemicznych, korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających analizy i projektowanie w inżynierii środowiska, umie krytycznie ocenić wyniki pomiarów oraz analizy statystycznej i numerycznej. Wie jak wykonać pomiary wybranych elementów meteorologicznych, korzysta z baz danych meteorologicznych i immisji zanieczyszczeń, a także analizuje je pod kątem opracowań klimatologicznych i oceny stanu jakości powietrza atmosferycznego. Klasyfikuje i określa właściwości gruntów i gleb, umie przeprowadzić interpretację wyników badań środowiskowych, identyfikować źródła zanieczyszczeń, ocenić stan środowiska oraz zastosować technologie jego rekultywacji. Wyznacza siły wewnętrzne i deformacje w prostych ustrojach budowlanych oraz projektuje wybrane elementy i proste konstrukcje budowlane. Opracowuje dokumentację badań podłoża, ocenia warunki geotechniczne posadowienia budowli i kwalifikuje budowle do kategorii geotechnicznej, opracowuje koncepcje wzmocnienia podłoża, prowadzi i interpretuje badania kontrolne środowiska gruntowo-wodnego. Umie sformułować i stosować modele obliczeniowe związane z opisem stanu spoczynku i przepływu płynów ściśliwych i nieściśliwych, jak również związane z przepływem ciepła. Wykonuje pomiary hydrometryczne, sporządza dokumentację hydrologiczną dla celów projektowych i planistycznych, potrafi opracować bilans wodno-gospodarczy oraz posługiwać się modelami hydrologicznymi. Określa i analizuje charakterystyki przepływu wody i transportu rumowiska w rzekach i zbiornikach, potrafi projektować wybrane budowle wodne, systemy ochrony przed powodzią oraz inne przedsięwzięcia w inżynierii rzecznej. Jest w stanie dobrać metody unieszkodliwiania odpadów, zaprojektować i wykonać rekultywację składowisk oraz systemy zabezpieczeń stosowane w gospodarce odpadami. Sporządza proste kosztorysy i harmonogramy robót budowlanych, potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa oraz zasadami BHP. Dokonuje wyboru, projektuje i realizuje właściwą technologię robót w inżynierii środowiska. Przeprowadza ocenę konieczności odwodnienia lub nawodnienia, potrafi projektować urządzenia i systemy odwadniające oraz nawadniające w obszarach wiejskich i na terenach zurbanizowanych. Umie rozpoznawać gatunki polskiej flory i fauny wykorzystywane w inżynierii środowiska oraz wykonać charakterystykę siedliska za pomocą bioindykacji. Jest w stanie zmierzyć i ocenić jakość wody i ścieków, potrafi przeprowadzić wybrane procesy oczyszczania wody i ścieków oraz zaplanować prosty układ technologiczny. Potrafi projektować wybrane elementy systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji sanitarnych. Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji, komunikacji oraz doboru odpowiedniego oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych. Posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowanego opracowania inżynierskiego oraz potrafi zaprezentować ustnie szczegółowe zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska. Absolwent opanował także umiejętność porozumiewania się w języku obcym, łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu inżynierii środowiska.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska ma zaawansowaną wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, która stanowi podstawę do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii środowiska. Ponadto dysponuje rozszerzoną wedzą z zakresu branżowych przepisów prawnych oraz dotyczących ochrony środowiska, zna normy i wytyczne projektowania, w tym standardy obowiązujące w państwach UE, dotyczące planowania, projektowania i eksploatacji obiektów w inżynierii środowiska. Ma wiedzę o alternatywnych źródłach energii, zna podstawowe technologie i metody ich wykorzystywania. Zna zasady działania, projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne, zna czynniki stwarzające zagrożenie akustyczne oraz czynne i bierne sposoby ochrony przed hałasem. Posiada wiedzę na temat metod badań i oceny wpływu działalności człowieka i obiektów na środowisko, zna metody prognozowania rozprzestrzeniania się w nim zanieczyszczeń, zasady projektowania i wykonywania zabezpieczeń oraz sposoby oczyszczania i kierunki zagospodarowania terenów zdegradowanych. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o pochodzeniu i właściwościach gruntów naturalnych i antropogenicznych oraz ich wykorzystaniu w konstrukcjach ziemnych, w tym hydrotechnicznych, zna także zasady określania i dokumentowania warunków gruntowo-wodnych. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zna podstawy formalno-prawne, zasady oraz podstawowe metody i techniki stosowane w planowaniu przestrzennym, inżynierii i ochronie środowiska. Zna zasady projektowania, wykonania i eksploatacji złożonych układów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wybranych elementów instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Nie są mu obce zasady planowania, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji złożonych konstrukcji i obiektów w inżynierii środowiska, w tym realizowanych na potrzeby ochrony, rekultywacji i renaturyzacji środowiska. Posiada wiedzę na temat wybranych międzynarodowych programów monitoringu środowiska oraz podstawy prawne PMŚ w Polsce, ma wiedzę o bazach danych środowiskowych i przyrządach pomiarowych wykorzystywanych w monitoringu środowiska. Dysponuje wiedzą z zakresu systemowego zarządzania jakością w odniesieniu do produktu, środowiska i bezpieczeństwa, ma podstawową wiedzę w zakresie cyklu życia produktów i systemów oraz ich eko-projektowania. Ma rozszerzoną wiedzę o procesach hydrologicznych i fluwialnych, zna zasady ich modelowania oraz określania charakterystyk do celów planistycznych i projektowych, w tym związanych z ochroną przed powodzią. Nie są mu obce podstawowe pojęcia z zakresu teorii niezawodności systemów i układów technicznych oraz metody analizy ryzyka i zarządzania nim. Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie inżynierii środowiska, ma wiedzę na temat stosowania norm i normatywów pracy oraz organizacji i kierowania budową. Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć mikroekonomicznych stosowanych w działalności gospodarczej oraz metod i technik rozwiązywania typowych zagadnień ekonomicznych z zakresu inżynierii środowiska.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi pozyskiwać informacje w zakresie inżynierii środowiska z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w tym w języku obcym, umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadnione opinie. Umie przygotować w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowane opracowanie inżynierskie oraz posiada umiejętność prezentacji ustnej szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska. Opanował także umiejętność porozumiewania się w języku obcym, łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu inżynierii środowiska. Potrafi określać kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia w zakresie inżynierii środowiska. Wykorzystuje metody analityczne, eksperymentalne i symulacyjne, w tym z użyciem programów komputerowych, do rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu inżynierii środowiska, umie interpretować i krytycznie ocenić uzyskane wyniki. Opracowuje programy badań środowiskowych, przeprowadza ich analizy i ocenia stan środowiska, dobiera właściwe metody i techniki ochrony, rekultywacji i renaturyzacji środowiska oraz projektuje odpowiednie urządzenia i zabezpieczenia. Wybiera lokalizację określonych budowli i obiektów inżynierii środowiska, ocenia ich wpływ na środowisko, dobiera rozwiązanie konstrukcyjne, kontroluje warunki wykonania, eksploatacji i rekultywacji. Jest w stanie projektować, wykonywać i eksploatować urządzenia i elementy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wybrane elementy instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych i klimatyzacyjnych. Potrafi łączyć zadania inżynierskie na poziomie projektu, realizacji i eksploatacji z problematyką ochrony środowiska. Organizuje pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa, sporządza harmonogramy robót budowlanych z uwzględnieniem elementów ryzyka i niepewności. Zbiera i analizuje dane dotyczące istniejących uwarunkowań rozwoju danego terenu oraz wykorzystuje je jako podstawę do opracowania własnej koncepcji zagospodarowania terenu. Przeprowadza proste analizy mikroekonomiczne i makroekonomiczne przedsięwzięć inżynierii środowiska oraz umie oszacować ryzyko i ocenić stopień bezpieczeństwa systemów inżynierskich.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pacę projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu inżynierii sanitarnej, budownicwa lądowego i hydrotechnicznego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska przyrodniczego, w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie.