Dydaktyka

Inżynieria i gospodarka wodna


Studia na tym kierunku kształcą specjalistów w zakresie gospodarki wodnej zapewniającej w sposób zrównoważony zaspokojenie potrzeb wodnych ludności, przemysłu i rolnictwa oraz ochronę przed klęskami powodzi i suszy. Program studiów zapewnia uzyskanie kompetencji inżynierskich uwzględniając oprócz aspektów rozwojowych również potrzeby zachowania równowagi ekosytemowej i potrzeb społecznych. Program studiów obejmuje szeroki zestaw przedmiotów podstawowych (matematyka, fizyka, chemia), kierunkowych o charakterze procesowym, konstrukcyjnym, technologicznym oraz środowiskowych uwzględniając szeroką możliwość wyboru przez studenta. Wydział zapewnia realizację programu studiów w laboratoriach przedmiotowych i pracowniach komputerowych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę, sprzęt i oprogramowanie. Wykłady i ćwiczenia w znacznej części będą się odbywać w najnowszym obiekcie naszego kampusu, jakim jest Laboratorium – Centrum Wodne.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Potencjalnymi miejscami pracy są przedsiębiorstwa wykonawcze budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, biura projektów i firmy konsultingowe, zarządy gospodarki wodnej, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych wraz ze swoimi strukturami lokalnymi, instytucje administracji rządowej i samorządowej, instytucje edukacyjne i instytuty naukowe. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia. Absolwenci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie są uprawnieni do podjęcia praktyki zawodowej w kierunku uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej.