Dydaktyka

Informatyka i ekonometria


Kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Student poznaje matematyczne podstawy ekonomii oraz jej praktyczne aspekty. Jego wiedza uzupełniana jest umiejętnościami praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Kierunek kształci również pod względem kompetencji informatycznych, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do nauk ścisłych, technicznych. Dysponuje podstawową wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społeczno-gospodarczych oraz ich istotnych elementach. Ma elementarną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Zna rodzaje więzi społeczno-gospodarczych w społeczeństwie informacyjnym oraz rządzące nimi prawidłowości. Wykazuje się podstawową wiedzą o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury społeczno-gospodarcze i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Znane są mu metody i narzędzia właściwe do studiowania informatyki i ekonometrii i pozwalające opisywać struktury i instytucje ekonomiczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące (w tym posiada wiedzę o technikach pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, pochodzących z obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych i sondaży). Posiada elementarną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczno-gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Dysponuje elementarną wiedzą z zakresu podstawowych pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, ochrony przed przestępczością elektroniczną oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społeczno-gospodarczych oraz ich elementów, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Znane są mu poglądy na temat struktur i instytucji społeczno-gospodarczych oraz rodzaje więzi społecznych i ich historyczna ewolucja. Wykazuje się podstawową wiedzą o ogólnych zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujących wiedzę z zakresu metod ilościowych w badaniach ekonomicznych właściwych dla statystyki, ekonometrii i matematyki, przy pomocy narzędzi stosowanych przez informatykę. Zna cykl życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z informatyką. Posiada wiedzę na temat podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, architektury i organizacji systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieci komputerowych, implementacji języków programowania, sztucznej inteligencji, baz danych oraz inżynierii oprogramowania. Dysponuje podstawową wiedzą na temat metod i technik projektowania aplikacji użytkowych dla potrzeb współczesnych systemów informacyjnych dla potrzeb gospodarki elektronicznej funkcjonujących w ramach środowiska sieciowego. Zna metody optymalizacji decyzji gospodarczych oraz systemów (w tym komputerowych) informacyjnych i wspomagania decyzji, nowoczesnych tendencji w tej dziedzinie, uwzględniających sztuczną inteligencję. Posiada także podstawową wiedzę w zakresie przetwarzania informacji i wiedzy, technologii teleinformatycznych oraz internetowych. Ma podstawową wiedzę z matematyki (obejmującą: teorię mnogości, logikę matematyczną, rachunek różniczkowy i całkowy, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę matematyczną i metody optymalizacji oraz wybrane zagadnienia z zakresu metod numerycznych) w zakresie niezbędnym do opisu procesów gospodarczych, tworzenia modeli ekonometrycznych, jak również zapisu algorytmów oraz innych typowych działań w obszarze informatyki. Znane są mu metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. Umie identyfikować (przy wykorzystaniu właściwych wspierających narzędzi informatycznych i dostępnych baz danych) oraz interpretować właściwe dla tych zjawisk i procesów matematyczne modele. Wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu tworzenia, analizy oraz eksploatacji systemów informatycznych znajdujących zastosowanie w instytucjach finansowych i publicznych, przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i terenowej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i informatyki odnoszącą się do szeroko rozumianych inwestycji informatycznych i projektów informatycznych ( zwrot z inwestycji, koszty stałe i koszty zmienne, ocena poszczególnych rodzajów ryzyka występującego w trakcie realizacji projektów). Dysponuje podstawową wiedzą na temat metod gromadzenia, przetwarzania i automatyzacji analiz danych wielowymiarowych (bez względu na ich pochodzenie) oraz wyciągania wniosków na tej podstawie. Zna i rozumie związki między technikami komputerowymi oraz naukami społecznymi i przyrodniczymi, potrafi rozpoznać typowe problemy na styku informatyki i matematyki stosowanej (metod ilościowych) oraz innych dziedzin. Ma wiedzę o zjawiskach gospodarczych w makro skali i ich wzajemnych relacjach. Zna podstawowe prawa ekonomiczne. Potrafi zdefiniować i opisać podstawowe kategorie ekonomiczne. Wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu prawa gospodarczego. Znane są mu podstawy w zakresie terminologii stosowanej w rachunkowości i finansach, zna podstawowe elementy sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych), zna potrzeby informacyjne niezbędne do oceny sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Rozumie i zna podstawowe procesy finansowe zachodzące w gospodarce, przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania, właściwych dla ekonometrii i informatyki. Wie jak wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania, właściwych dla ekonometrii i informatyki. W szczególności umie zapisać w postaci modeli podstawowe zależności między zjawiskami ekonomicznymi, potrafi oszacować parametry liniowych i wybranych nieliniowych modeli ekonometrycznych, umie zweryfikować założenia nakładane na model i zinterpretować otrzymane wyniki. We właściwy sposób analizuje przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania, właściwych dla ekonometrii i informatyki. Rozumie przyczynowo - skutkowe relacje między zjawiskami ekonomicznymi. Potrafi samodzielnie zbudować podstawowe modele decyzyjne. Posiada umiejętność prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi ekonometrii, statystyki, matematyki i informatyki. Potrafi stosować metody wnioskowania statystycznego. We właściwy sposób posługuje się systemami normatywnymi oraz odpowiednimi normami i regułami w celu rozwiązania konkretnych zadań w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania, właściwych dla ekonometrii i informatyki. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym (zawodowym) działaniu w ściśle określonym zakresie; w szczególności potrafi interpretować wyniki estymacji i ocenić praktyczną przydatność podstawowych modeli ekonometrycznych. Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć w tym zakresie. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych. Umie przygotować typowe prace pisemne w języku polskim i angielskim w stopniu podstawowym, właściwym dla ekonometrii i informatyki (z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów oraz zastosowań matematyki, statystyki i informatyki) oraz wystąpienia w języku polskim i angielskim w zakresie nauk ekonomicznych, właściwe dla ekonometrii i informatyki, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł. Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych oraz wybranych zagadnień z nauk przyrodniczych i technicznych właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Pozyskuje informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, również w języku angielskim. Wykorzystuje wiedzę matematyczną i ekonomiczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów rozwiązujących problemy w naukach społecznych oraz innych działań w obszarze zastosowań informatyki, takich, jak: optymalizacja rozwiązań obejmujących wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie, wykorzystanie metod analitycznych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań. Potrafi rozwiązywać problemy makro- i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych. Rozumie i umie stosować narzędzia analizy matematycznej w ekonometrii i informatyce oraz umie wykorzystywać metody algebry liniowej w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji. Formułuje problemy obliczeniowe i analityczne w formie algorytmów oraz rozwiązuje je przy użyciu podstawowych i zaawansowanych technik programowania komputerów. Projektuje i tworzy proste aplikacje dla potrzeb współczesnej gospodarki elektronicznej przeznaczone do funkcjonowania w środowisku sieciowym.

Absolwenci tego kierunku na poziomie licencjackim posiadają szerokie podstawy do wykonywania zawodu programistów, projektantów i analityków nowoczesnych systemów informacyjnych w zarządzaniu. Mają biegle opanowany język programowania wysokiego poziomu, projektowanie baz danych oraz umiejętność praktycznego posługiwania się sieciowymi systemami komputerowymi. Ponadto są wyspecjalizowani w różnorodnych metodach ilościowych oraz posiadają umiejętność ich wykorzystania do opisu i prognozowania zjawisk gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria ma zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych oraz ich trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z ich zakresu, roli człowieka, jako twórcy kultury oraz sytemu gospodarczo-prawnego. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji ekonomicznych oraz ich istotnych elementach, ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur społeczeństwa informacyjnego i instytucji gospodarczych. Zna relacje między strukturami i instytucjami ekonomicznymi w skali krajowej i międzynarodowej, procesy zmian w społeczeństwie informacyjnym oraz zna rządzące tymi zmianami prawidłowości. Posiada wiedzę na temat rynku finansowego, jego segmentów i instrumentów. Ma rozszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach, w tym o technikach pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych, pochodzących z obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych, przyrodniczych i sondaży, właściwych do studiowania informatyki i ekonometrii, pozwalających opisywać i badać struktury i instytucje ekonomiczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, wykorzystując zaawansowane techniki ( modele wielorównaniowe, autoregresyjne, techniki symulacji komputerowych itp.). Wykazuje się pogłębioną wiedzą w odniesieniu do wybranych systemów norm i reguł organizujących struktury i instytucje gospodarcze, jak również posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć i zasad z dziedziny prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych, ochrony przed przestępczością elektroniczną oraz ochrony własności intelektualnej; rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Posiada rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania. Dysponuje rozszerzoną wiedzą z zakresu metod optymalizacji decyzji gospodarczych oraz systemów (w tym komputerowych) wspomagania decyzji, nowoczesnych tendencji w tej dziedzinie, dotyczących np. sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, implementacji języków programowania, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz komputerowych systemów informacyjnych. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie: technologii pozyskiwania informacji i wiedzy, technologii baz i hurtowni danych, technologii baz wiedzy, technologii teleinformatycznych (technologii komunikacyjnych, technologii sieciowych, technologii Internetu). Wykazuje sią pogłębioną wiedzą z matematyki, obejmującą statystykę, równania różniczkowe i różnicowe oraz elementy analizy funkcjonalnej w zakresie niezbędnym do opisu dynamicznych procesów gospodarczych, tworzenia modeli ekonometrycznych, jak również zapisu algorytmów oraz innych typowych działań w obszarze informatyki. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie: rodzaju, form i właściwości przedsięwzięć e-biznesowych, organizacji i zarządzania zasobami informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, metod i narzędzi tworzenia aplikacji
e-biznesowych, podstaw ekonomiki e-biznesu. Dysponuje rozszerzoną wiedzą z zakresu tworzenia, eksploatacji oraz oceny różnych klas systemów informatycznych (ich efektywności, rozwoju i administrowania nimi), znajdujących zastosowanie we wszystkich obiektach gospodarczych, instytucjach finansowych i publicznych, przedsiębiorstwach oraz w jednostkach administracji państwowej i terenowej. Zna zjawiska ekonomiczne w skali mikro i makro. Umie określić relacje występujące między procesami gospodarczymi i powiązania między strukturami i instytucjami ekonomicznymi w skali krajowej i międzynarodowej. Ma wiedzę o tym jak dokonywać analiz dynamiki zjawisk oraz złożonych systemów ekonomicznych, w tym budowy odpowiednich modeli z zastosowaniem adekwatnych narzędzi badawczych. Posiada umiejętność grupowania klasyfikacji obiektów badania oraz wyznaczania prognoz dla dowolnego horyzontu czasowego. Wykazuje się znajomością zaawansowanych analiz finansowych, w tym wycen i analiz ryzyka podstawowych instrumentów finansowych; analiz kredytów i planów emerytalnych. Dysponuje wiedzą na temat klasyfikacji, charakterystyki, zadań i możliwości podstawowych kategorii systemów informacyjnych wykorzystywanych w gospodarce.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi w zaawansowany sposób pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim oraz prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska gospodarczo-społeczne oraz ich wzajemne relacje. Umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów społeczno-gospodarczych, poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz o krytyczny dobór danych i metod analizy; potrafi dobierać właściwe narzędzia informatyczne i statystyczne do analizy problemów społecznych i ekonomicznych. Rozumie przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, poszerzone o formułowanie własnych opinii na ten temat oraz stawianie prostych hipotez badawczych oraz ich weryfikowanie. Posiada umiejętności prognozowania poszerzone o przewidywanie i modelowanie złożonych procesów społecznych zjawisk z różnych obszarów życia społeczno- gospodarczego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi ekonometryczno-informatycznych. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami, porozumiewania się przy pomocy różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, ma poszerzoną umiejętność w odniesieniu do więzi społeczno-gospodarczych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach, poszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy w praktyce. Samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnych problemów, poszerzone o umiejętność proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się problemów. Rozumie i analizuje ludzkie zachowania, analizuje ich motywy oraz gospodarczo-społeczne konsekwencje, pogłębione w odniesieniu do zachowań jednostek w społeczeństwie informacyjnym. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i angielskim w stopniu podstawowym z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, matematyki stosowanej oraz informatyki. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i angielskim w zakresie nauk ekonomicznych, a także wybranych zagadnień z nauk przyrodniczych i ścisłych. Ma umiejętności językowe w zakresie nauk ekonomicznych oraz wybranych zagadnień z nauk przyrodniczych i technicznych, właściwych do studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi wykorzystać wiele metod analitycznych, symulacyjnych i eksperckich do formułowania i rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej. Wykorzystuje systemy informatyczne do rozwiązywania zaawansowanych problemów z ekonomii, zastosowań informatyki w naukach przyrodniczych i innych. Analizuje, projektuje i testuje systemy informatyczne z wykorzystaniem metod, technik i narzędzi wspomagających zarządzanie projektami. Posiada pogłębioną umiejętność analizowania, optymalizowania i modelowania procesów gospodarczych przy wykorzystaniu odpowiednich systemów informatycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w:

  • działach analiz banków;
  • biurach maklerskich;
  • administracji państwowej i samorządowej;
  • ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE;
  • zarządach przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze gospodarki żywnościowej;
  • funduszach inwestycyjnych i powierniczych towarzystw ubezpieczeniowych;
  • firmach komputerowych;
  • placówkach naukowo-badawczych.