Dydaktyka

Informatyka


Kierunek przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię. W ramach zajęć z podstaw fizyki i elektroniki cyfrowej studenci zdobywają wiedzę o podstawach działania komputerów. Dodatkowe przedmioty z podstaw ekonomii, form działalności gospodarczej czy prawa pracy stanowią podstawę ewentualnej działalności gospodarczej absolwentów studiów.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Informatyka przygotowują specjalistów informatyki w zakresie zasad budowy komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych i systemów mobilnych, sieci komputerowych i teleinformatyki, baz danych, przetwarzania danych i grafiki komputerowej, programowania komputerowego oraz efektywnej pracy w zespołach programistycznych.

Absolwenci tego kierunku, poza wykształceniem informatycznym, uzyskują wiedzę uwzględniającą potrzeby współczesnej, szeroko rozumianej gospodarki rolnej i gospodarki żywnościowej, z uwzględnieniem problematyki rolnej Unii Europejskiej, wykorzystania techniki komputerowej w szeroko pojmowanych badaniach zależności biologicznych oraz stosowania metod statystycznych i bioinformatycznych.

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka posiada szerokie podstawy wiedzy w zakresie ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę techniczną i umiejętności praktyczne z zakresu systemów informatycznych. Posiada wiedzę na temat architektury współczesnego sprzętu komputerowego oraz urządzeń z nim współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Jest zaznajomiony z metodami i paradygmatami programowania komputerów oraz zasadami inżynierii programowania, w stopniu umożliwiającym samodzielne rozwiązywanie różnorodnych problemów przy pomocy języków programowania, a także z efektywną pracą w składzie zespołów programistycznych. Posiada również wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz teleinformatyki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z matematyki, obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką. Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie fizyki, obejmującą elektromagnetyzm, lasery, fizykę półprzewodników i fizyczne podstawy budowy komputerów kwantowych. Ma elementarną wiedzę w zakresie elektrotechniki, pozwalającą zrozumieć elektronikę oraz dokonywać pomiarów wielkości elektrycznych. Wykazuje się ponadto elementarną wiedzą w zakresie elektroniki, potrzebną do zrozumienia techniki analogowej i cyfrowej, układów logicznych oraz zasad funkcjonowania współczesnych komputerów. Posiada podstawową wiedzę w zakresie telekomunikacji, potrzebną do zrozumienia zasad działania współczesnych sieci komputerowych, w tym sieci bezprzewodowych. Zna aktualną sytuację oraz trendy rozwojowe sprzętu komputerowego, teleinformatycznego oraz oprogramowania, wykorzystywanego w podstawowych dziedzinach informatyki. Dysponuje uporządkowaną, teoretyczną wiedzą w zakresie struktur danych, złożoności obliczeniowej problemów obliczeniowych oraz algorytmów wykorzystywanych do ich rozwiązywania, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz systemów wbudowanych. Szczegółowo zna algorytmikę oraz projektowanie i programowanie obiektowe. Ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia systemów informatycznych. Znane są mu podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, implementacji języków programowania, grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz systemów wbudowanych. Wykazuje się podstawową wiedzą dotyczącą kodeksów etycznych informatyki, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną oraz specyfikę systemów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo (ang. mission-critical systems). Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji informatycznych i projektów informatycznych, takie jak zwrot z inwestycji, koszty stałe i koszty zmienne, ryzyko finansowe, przychód a zysk, zysk a przepływy pieniężne. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dysponuje elementarną wiedzą dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem. Ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii w odniesieniu do rozwiązań informatycznych, obejmującą takie zagadnienia jak instalacja oprogramowania, szkolenia użytkowników i systemy pomocy. Zna i rozumie związki między technikami komputerowymi oraz naukami przyrodniczymi, potrafi rozpoznać typowe problemy na styku informatyki oraz innych dziedzin. Wykazuje się wiedzą na temat podstaw teoretycznych algorytmów, języków formalnych oraz ich powiązania z praktycznymi aspektami algorytmów i paradygmatów programowania. Znane są mu metody gromadzenia, przetwarzania i analizy danych (bez względu na ich pochodzenie) oraz wyciągania wniosków na tej podstawie.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki. Wykorzystuje wiedzę matematyczną do optymalizacji rozwiązań sprzętowych i programowych oraz potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych metody analityczne i eksperymentalne. Umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie na temat problemów informatycznych oraz proponowanych rozwiązań. Pracuje indywidualnie, ale też w zespole informatyków, potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów. Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Posługuje się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na porozumienie się, przeczytanie ze zrozumieniem tekstów i dokumentacji oprogramowania. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty symulacyjne i praktyczne oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. Umie wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych podstawowe metody analityczne i eksperymentalne, w tym proste eksperymenty obliczeniowe. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych dostrzega ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne. Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem przynajmniej jednego z popularnych narzędzi i środowisk projektowych. Efektywnie przetwarza pliki tekstowe (języki Perl, AWK, Lex itp., procesory tekstu). Jest w stanie stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML). Ocenia złożoność obliczeniową algorytmów i problemów. Ma umiejętność posługiwania się systemami operacyjnymi na poziomie API oraz z pozycji administratora systemu. Projektuje proste sieci komputerowe i potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej. Zabezpiecza przesyłane dane przed nieuprawnionym odczytem. Tworzy proste aplikacje internetowe. Potrafi zaprojektować ergonomiczny interfejs użytkownika dla aplikacji internetowych. Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych, wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych. Systematycznie przeprowadza testy funkcjonalne. Jest przygotowany do efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania. Wykazuje się umiejętnością logicznego myślenia i porządkowania informacji w postaci wiedzy ogólnej. Umie konstruować proste systemy wbudowane. Zna i potrafi wykorzystać zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym. Potrafi poprawnie użyć przynajmniej jednej metody szacowania pracochłonności wytwarzania oprogramowania. Wykonuje proste analizy sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenia istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych. Ocenia, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybiera i stosuje właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych. Jest w stanie wdrażać techniki komputerowe w dziedzinach wymagających ich wsparcia, używając właściwych metod i narzędzi. Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem użytkowym lub projektowym do rozwiązywania problemów informatycznych.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka ma zawansowaną wiedzę z matematyki w zakresie niezbędnym do zrozumienia zaawansowanych zagadnień technik informatycznych. Dysponuje wiedzą na temat teorii informacji oraz teoretycznych i praktycznych aspektów transmisji informacji w systemach komputerowych. Ma szczegółową wiedzę w zakresie tworzenia złożonych aplikacji wielowarstwowych z wykorzystaniem standardowych przemysłowych języków programowania. Zna teoretyczne aspekty języków programowania oraz przetwarzania programu komputerowego. Wykazuje się wiedzą o zasadach programowania równoległego i rozproszonego. Znane są mu zasady translacji języków programowania na język systemu komputerowego. Posiada wiedzę na temat profesjonalnych zasad etycznych, rozumie konieczność rozważania społecznych skutków technologii informacyjnych. Dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat struktury, zasady działania oraz komunikacji w systemie informatycznym. Zna zasady prywatności i ścigania przestępstw, bezpieczeństwa systemów czasu rzeczywistego oraz wpływ technologii komputerowych na zdrowie i środowisko naturalne. Ma wiedzę o zaawansowanej algorytmice, strukturach danych i technice tworzenia algorytmów. Znane są mu metody zarządzania złożonymi przedsięwzięciami informatycznymi. Wykazuje się podstawową wiedzą dotyczącą transferu technologii w odniesieniu do rozwiązań informatycznych. Posiada wiedzę na temat zastosowań informatyki w naukach ekonomicznych i przyrodniczych. Dysponuje wiedzą na temat historii rozwoju informatyki oraz dziedzin z nią powiązanych.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi gromadzić, selekcjonować i krytycznie interpretować informacje techniczne oraz formułować poglądy, idee, problemy i ich rozwiązania oraz wyrażać je i prezentować specjalistom i niespecjalistom. Pracuje zarówno indywidualnie, jak i w zespole; potrafi kierować małym zespołem. Biegle posługuje się językiem angielskim w różnych środowiskach. Samodzielnie określa kierunki dalszego uczenia się i realizuje proces samokształcenia. Ma praktyczne umiejętności w zakresie technik bezpieczeństwa IT, potrafi stosować różnorodne metody zapobiegania atakom IT i obrony przed nimi. Wykorzystuje poszerzoną wiedzę w zakresie algorytmiki oraz przeprowadza analizę złożoności obliczeniowej algorytmów. Projektuje wydajne algorytmy i uzasadnia ich poprawność oraz rozumie wpływ architektury komputera na wykonanie algorytmu. Umie stworzyć kompilator prostego języka programowania. Poprawnie projektuje i weryfikuje interfejs między maszyną i użytkownikiem, umożliwiający pełne wykorzystanie możliwości systemu informatycznego. Jest w stanie zredagować, przeanalizować, a następnie zrealizować wymagania w przedsięwzięciach związanych z analizą, eksploracją i prezentacją danych o różnorodnym pochodzeniu. Przeprowadza złożone przedsięwzięcia informatyczne i opisuje fazy ich realizacji. Projektuje, implementuje i dokonuje integracji rozproszonego systemu informatycznego. Modeluje i analizuje złożone systemy informatyczne, wykorzystując do tego niezbędny aparat matematyczny. Samodzielnie rozwiązuje złożone problemy dotyczące informatyki teoretycznej oraz stosowanej. Ocenia niezawodność i wydajność systemu komputerowego oraz rozwiązań programowych i sprzętowych w nim zastosowanych. Potrafi zaimplementować system informatyczny do rozwiązywania zaawansowanych problemów z informatyki oraz innych dziedzin. Umie zastosować wiedzę matematyczną do optymalizacji działania algorytmów i systemów informatycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni w:

 • firmach komputerowych;
 • instytucjach europejskich;
 • instytucjach szczebla centralnego i administracji państwowej;
 • instytucjach samorządowych na szczeblu powiatów i gmin;
 • instytucjach pozarządowych;
 • przedsiębiorstwach działających w rolnictwie i dla rolnictwa (ośrodki doradztwa rolniczego, giełdy towarowe, przetwórstwo żywności, itp.);
 • instytucjach naukowo-badawczych.

Wykaz przykładowych miejsc pracy absolwentów i zajmowanych przez nich stanowisk:

 • kancelaria prawna Allen & Overy - asystent w dziale IT,
 • Accenture - analityk SAP,
 • CTS - Customized Training Solutions sp. z.o.o - trener MS Office,
 • Henkel Polska - asystent w dziale IT,
 • TVP S.A. - realizator efektów specjalnych, Programista,
 • Vatenfall Heat Poland SA - konsultant w zakresie obsługi aplikacji biurowych MS Office,
 • Danone sp. z o.o. - specjalista ds. Systemów Biznesowych,
 • Mettler Toledo - architekt SAP,
 • Magister S.A - Informatyk Baz Danych,
 • Biuro Informatyki Urzędu do Spraw Cudzoziemców – specjalista,
 • Bloober Team - animator (grafika i animacja komputerowa),
 • CBG International - kierownik projektów IT,
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych - starszy specjalista systemów IT,
 • TEVA (Hewlett-Packard) - administrator i lider zespołu HelpDesk.