Dydaktyka

Gospodarka przestrzenna


Studia na kierunku Gospodarka Przestrzenna mają interdyscyplinarny charakter; łączą nauki przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne, rolnicze, leśne oraz techniczne, wychodząc naprzeciw współczesnym problemom szeroko rozumianej tematyki zrównoważonego gospodarowania i zarządzania przestrzenią nas otaczającą.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna ma podstawową wiedzę z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki, ekonomii, geografii, prawoznawstwa i innych dyscyplin, dostosowaną do gospodarki przestrzennej. Ma też uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej (procesy, zjawiska oraz zadania inżynierskie i inne zagadnienia dotyczące inwentaryzacji, planowania oraz zarządzania przestrzenią), zna ich powiązania z innymi dziedzinami i dyscyplinami oraz pokrewnymi kierunkami studiów. Dysponuje szczegółową wiedzą związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu gospodarki przestrzennej. Znane mu są trendy rozwojowe z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla gospodarki przestrzennej. Rozumie uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne (w tym kulturowe, polityczne i prawne) działalności z zakresu gospodarki przestrzennej. Absolwent posiada wiedzę o procesach przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych procesów. Znane jest mu znaczenie zrównoważonego użytkowania środowiska przyrodniczego w celu poprawy jakości życia człowieka oraz wie o jego zagrożeniach. Ma podstawową wiedzę na temat stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie i rozwój oraz posiada podstawową wiedzę o społecznościach terytorialnych i ich związkach, o organizujących je normach i regułach (prawnych i etycznych) oraz relacjach między nimi w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Dysponuje podstawową wiedzą na temat rozwiązań technicznych: urządzeń, obiektów, systemów i procesów z zakresu gospodarki przestrzennej. Ma teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat technik, technologii, narzędzi i metod analiz zjawisk w układach przestrzennych. Ponadto zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów (w tym zadań inżynierskich) z zakresu gospodarki przestrzennej oraz technologie inżynierskie z zakresu gospodarki przestrzennej. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnego rodzaju form przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi pozyskiwać informacje pochodzące z różnych źródeł, stosować technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz prezentowania informacji. Umie interpretować informacje o różnych procesach i zjawiskach: przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych (w tym kulturowych, politycznych i prawnych) z zakresu gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz stanu środowiska i jego zasobów. Stosuje podstawowe techniki, technologie, metody i narzędzia badawcze z zakresu gospodarki przestrzennej. Ponadto posiada umiejętność samokształcenia się oraz rozumienia, analizowania oraz prognozowania procesów i zjawisk przyrodniczych, gospodarczych i społecznych z zakresu gospodarki przestrzennej. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania oraz prognozowania konkretnych procesów i zjawisk: przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych z zakresu gospodarki przestrzennej. Potrafi posłużyć się wybranymi normami i regułami (prawnymi i etycznymi) w celu rozwiązywania problemów z obszaru gospodarki przestrzennej. Porozumiewa się przy użyciu różnych technik (werbalnych, pisemnych i graficznych) w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach. Jest w stanie przygotować i przedstawić pracę pisemną i wystąpienie ustne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł. Planuje i przeprowadza prace badawcze (analizy, pomiary i symulacje), interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski, a ponadto do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich związanych z gospodarką przestrzenną wykorzystuje metody pomiarowe, analityczne i symulacyjne. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu gospodarki przestrzennej potrafi uwzględniać ich aspekty przyrodnicze, ekonomiczne oraz społeczne, zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą. Umie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych (urządzenia, obiekty, systemy, procesy) i ocenić je w aspekcie gospodarki przestrzennej. Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod, technik, technologii i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego z zakresu gospodarki przestrzennej i wybrać właściwe w danym przypadku. Jest w stanie (zgodnie z zadaną specyfikacją) zaprojektować oraz zrealizować zadania inżynierskie z zakresu gospodarki przestrzennej. Wie jak dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki przestrzennej.

Po ukończeniu studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent, na podstawie zgromadzonej wiedzy, jest przygotowany do podejmowania decyzji zarówno w zakresie prawidłowego gospodarowania przestrzenią: analizy stanu zagospodarowania i planowania przestrzennego, jak i zarządzania przestrzenią. Posiada wiedzę na temat polityki przestrzennej oraz lokalizacji działalności gospodarczej. Stosuje metody inwentaryzacji i oceny przestrzeni, wykorzystując przy realizacji tych zadań nowoczesne techniki komputerowe. Zna i stosuje w prowadzonych projektach i działaniach aktualne przepisy prawne dotyczące gospodarki przestrzennej. Posiada umiejętność kompleksowego podejścia do problemów, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze, przy uwzględnieniu specyfiki terenów miejskich, strefy podmiejskiej oraz obszarów wiejskich. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające decyzje dotyczące realizacji projektów i zadań w gospodarce przestrzennej. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz potrafi pracować w zespole. Rozumie potrzebę ochrony przestrzeni. Jest świadomy konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Ma umiejętności językowe z zakresu gospodarki przestrzennej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych zagadnień z zakresu wybranych kierunków studiów powiązanych z gospodarką przestrzenną. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej (procesy, zjawiska oraz zadania inżynierskie i inne problemy dotyczące inwentaryzacji, planowania oraz zarządzania przestrzenią) oraz podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu gospodarki przestrzennej. Dysponuje wiedzą o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu gospodarki przestrzennej. Jego rozszerzona i pogłębiona wiedza w odniesieniu do wybranych zagadnień pozwala mu na rozumienie uwarunkowań przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych (w tym kulturowych, politycznych i prawnych) działalności w obszarze gospodarki przestrzennej. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o procesach przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych oraz zna rządzące tymi procesami prawidłowości. Ma rozszerzoną wiedzę na temat znaczenia zrównoważonego użytkowania środowiska przyrodniczego w celu poprawy jakości życia człowieka, jak również dotyczącą jego zagrożeń. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie i rozwój oraz wiedzą w odniesieniu do wybranych zagadnień o społecznościach terytorialnych i ich związkach, o organizujących je normach i regułach (prawnych i etycznych) oraz relacjach między nimi w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Absolwent posiada podstawową wiedzę o rozwiązaniach technicznych: urządzeniach, obiektach, systemach i procesach z zakresu gospodarki przestrzennej oraz rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych zagadnień na temat technik, technologii, narzędzi i metod analiz zjawisk w układach przestrzennych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów (w tym zadań inżynierskich) z zakresu gospodarki przestrzennej. Ponadto zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnego rodzaju form przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi pozyskiwać informacje pochodzące z różnych źródeł oraz dokonywać ich krytycznej oceny, stosując przy tym technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, przetwarzania oraz prezentowania informacji. Umie interpretować oraz wyjaśniać informacje o różnych procesach i zjawiskach: przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych (w tym kulturowych, politycznych i prawnych) z zakresu gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz stanu środowiska i jego zasobów. Posiada umiejętność rozumienia, analizowania oraz prognozowania i modelowania procesów i zjawisk przyrodniczych, gospodarczych i społecznych z zakresu gospodarki przestrzennej, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach. Jest w stanie wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania oraz prognozowania konkretnych procesów i zjawisk: przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych z zakresu gospodarki przestrzennej. Sprawnie posługuje się wybranymi normami i regułami (prawnymi i etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej oraz porozumiewa się przy użyciu różnych technik (werbalnych, pisemnych i graficznych) w środowisku zawodowym i w innych środowiskach. Absolwent potrafi przygotować i przedstawić pracę pisemną i wystąpienie ustne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych kierunków studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł, w tym także wyników własnych badań. Ocenia przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) lub proponuje ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych z zakresu gospodarki przestrzennej, a ponadto planuje i samodzielnie przeprowadza prace badawcze (analizy, pomiary i symulacje), interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski. Wykorzystuje do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz prostych problemów badawczych związanych z gospodarką przestrzenną wybrane metody pomiarowe, analityczne i symulacyjne oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu gospodarki przestrzennej potrafi uwzględniać ich aspekty przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne oraz integrować wiedzę z różnych dyscyplin. Umie dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych (urządzenia, obiekty, systemy, procesy) w zakresie gospodarki przestrzennej, jak również ocenić je.

Po zakończeniu studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku gospodarka przestrzenna absolwent, na podstawie zgromadzonej wiedzy, jest przygotowany do podejmowania wieloaspektowych decyzji w zakresie kluczowych problemów gospodarowania przestrzenią. Posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu polityki przestrzennej. Stosuje złożone metody inwentaryzacji i oceny przestrzeni, wykorzystując przy realizacji tych zadań nowoczesne techniki komputerowe. Zna i stosuje w prowadzonych projektach i działaniach aktualne przepisy prawne dotyczące gospodarki przestrzennej. Posiada umiejętność kompleksowego podejścia do problemów, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze, przy uwzględnieniu specyfiki terenów miejskich, strefy podmiejskiej oraz obszarów wiejskich. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające decyzje dotyczące realizacji projektów i zadań w gospodarce przestrzennej. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz potrafi pracować w zespole. Rozumie potrzebę ochrony przestrzeni. Jest świadomy konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Ma umiejętności językowe z zakresu gospodarki przestrzennej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudnieni:

  • w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją;
  • w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych;
  • w biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
  • w przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów;
  • w biurach obrotu nieruchomościami, bankach i innych firmach prywatnych.