Dydaktyka

Gastronomia i hotelarstwo


Kierunek Gastronomia i Hotelarstwo to kierunek inżynierski, odpowiadający 6 poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, realizowany przez 3,5 roku na studiach stacjonarnych lub 4 lata na studia niestacjonarnych realizowanych trybem zaocznym. Profil praktyczny kierunku wynika z założenia, że absolwenci będą przede wszystkim wyposażeni w umiejętności praktyczne, predestynujące ich do wykonywania zawodu gastronoma lub hotelarza na poziomie operacyjnym. Zdobyta wiedza służyć im będzie jako uzasadnienie w podejmowaniu konkretnych decyzji rozwiązujących problemy jakie napotkają w praktyce. Profil praktyczny kształcenia obejmuje zajęcia służące zdobyciu przez studenta niezbędnych umiejętności z zakresu objętego kierunkiem studiów. Zakres merytoryczny kierunku mieści się w obszarze badań prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, odpowiadających dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienie. Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Gastronomia i Hotelarstwo to specjalista o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu praktycznym, który jest przygotowany do pracy w gastronomii indywidualnej, systemowej, specjalnej oraz w hotelarstwie. Ma wiedzę i umiejętności dotyczące różnych uwarunkowań działania zakładów gastronomicznych i obiektów hotelarskich, w aspekcie wymagań prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych. W szczególności dotyczy to projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, techniki i technologii gastronomicznej, planowania żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumenta oraz doboru optymalnych strategii marketingowych na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich.

Absolwent studiów pierwszego stopnia ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki, ekonomii, prawa, nauk społecznych oraz nauk pokrewnych, dostosowaną do studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo. Dysponuje ogólną wiedzą dotyczącą środowiska przyrodniczego, bioróżnorodności, charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, przetwarzania żywności, gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem ochrony środowiska i aspektów środowiskowych produkcji żywności oraz możliwych zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością gastronomiczną i hotelarską, a także sposobów zmniejszania ich niekorzystnych skutków. Zna metody, techniki, narzędzia i technologie wykorzystywane do rozwiązywania zadań inżynierskich w odniesieniu do żywienia w gastronomii oraz posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania urządzeń, obiektów, systemów technicznych i technologii typowych w gastronomii i hotelarstwie. Ma ogólną wiedzę na temat stanu sektora usług gastronomicznych i hotelarskich i czynników determinujących jego funkcjonowanie, zna krajowe i międzynarodowe organizacje działające na rynku usług żywieniowych i hotelarskich oraz ich znaczenie i zakres funkcjonowania. Wykazuje znajomość dotyczącą organizacji i zarządzania, w tym zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, marketingu, logistyki oraz uwarunkowań działalności przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich. Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego oraz regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych oraz ochrony własności intelektualnej. Zna uwarunkowania ekonomiczno-prawne tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich. Dysponuje ogólną wiedzą dotyczącą składu produktów żywnościowych o różnym stopniu przetworzenia, z uwzględnieniem etapów produkcji żywności oraz technologii gastronomicznych, przechowywania i dystrybucji w gastronomii oraz jej możliwości wykorzystania w żywieniu zbiorowym. Ma ogólną wiedzę o roli prawidłowego żywienia dla funkcjonowania i zdrowia organizmu człowieka; zna potrzeby żywieniowe różnych grup populacyjnych w kontekście potrzeb żywieniowych realizowanych w sektorze gastronomii i hotelarstwa. Zdaje sobie sprawę z zagrożeń dla zdrowia człowieka związanych z żywnością i żywieniem oraz zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności. Zna istotę i uwarunkowania zachowań konsumentów oraz podstawowe metody ich badań w odniesieniu do rynku usług gastronomicznych i hotelarskich.

Absolwent studiów pierwszego stopnia wykazuje umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i wykorzystywania informacji pochodzących z różnych źródeł, dotyczących szeroko rozumianej sfery gastronomii i hotelarstwa. Potrafi zastosować podstawowe technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania i analizowania informacji z zakresu gastronomii i hotelarstwa. Formułuje zadania inżynierskie, a także rozwiązuje zadania projektowe z zakresu gastronomii i hotelarstwa, pracując indywidualnie lub w zespole, pod kierunkiem opiekuna naukowego, wykorzystując przy tym wiedzę właściwą dla studiowanego kierunku oraz stosując podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Identyfikuje zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego wynikające z prowadzenia działalności gastronomicznej i hotelarskiej oraz potrafi im zapobiegać. Wykazuje zdolność podejmowania standardowych działań dotyczących doboru materiałów, metod, technik, narzędzi i technologii wykorzystywanych do zadań inżynierskich w zakresie produkcji żywności w zakładach żywienia i działalności hotelarskiej, z wykorzystaniem doświadczeń praktycznych zdobytych w środowisku zawodowym. Posiada umiejętność projektowania i prowadzenia analiz w zakresie istoty i uwarunkowań zachowań konsumentów na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich. Identyfikuje i formułuje zadania inżynierskie o charakterze praktycznym dotyczące projektowania technologicznego i funkcjonowania zakładów żywienia otwartego i zamkniętego. Pozyskuje oraz analizuje informacje i dane niezbędne do przygotowania projektów w zakresie studiowanego kierunku, z wykorzystaniem norm, standardów, technologii informatycznych, a także wykonuje analizy ekonomiczne właściwe dla kierunku gastronomia i hotelarstwo. Ma umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji i danych niezbędnych do opracowywania jadłospisów dla różnych grup konsumentów oraz ich oceny z wykorzystaniem norm i zaleceń żywieniowych, jak również dokonania analizy kosztowej. Umie zaplanować i prowadzić przedsięwzięcie gospodarcze, przygotować jego biznesplan oraz ocenić efektywność pod względem ekonomicznym. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do samodzielnego analizowania przeobrażeń zachodzących na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich, umie analizować i ocenić stan rozwoju tych usług oraz przygotować ofertę dla wybranych grup ludności, z opracowaniem odpowiedniej strategii marketingowej. Potrafi przygotować, wykorzystując różne źródła, prezentacje i wystąpienia ustne oraz typowe prace pisemne w języku polskim i obcym, a także posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w zakresie studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów gastronomia i hotelarstwo, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Na kierunku Gastronomia i Hotelarstwo dotychczas nie uruchomiono studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Gastronomia i hotelarstwo, to specjalista o przygotowaniu praktycznym w zakresie gastronomii i hotelarstwa. Ma kompetencje do podjęcia pracy w:

  • gastronomii indywidualnej, systemowej i specjalnej;
  • firmach cateringowych;
  • hotelarstwie;
  • przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka;
  • firmach projektowych oferujących plany wyposażenia obiektów w gastronomi i hotelarstwie;
  • firmach usługowo-handlowych specjalizujących się w sprzedaży urządzeń, maszyn, mebli itp. wyposażenia dla placówek gastronomicznych i hotelarskich;

a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.