Dydaktyka

Ekonomia


Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi, jak również umiejętności wykorzystania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej. Są przygotowani do opracowywania projektów ekonomicznych i świadczenia usług doradczych oraz przeprowadzenia audytu.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i ich relacji do innych nauk. Dysponuje podstawową wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji gospodarczych oraz ich istotnych elementach. Identyfikuje relacje między podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej. Zna rodzaje współzależności ekonomiczno - społecznych między podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami społecznymi, jak również rządzące nimi prawidłowości. Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury ekonomiczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Znane są mu metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczno-gospodarcze oraz procesy zachodzące w nich i między nimi. Wykazuje się wiedzą na temat podstawowych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Posiada wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementach, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Dysponuje bieżącą wiedzą na temat struktur i instytucji gospodarczych, wzajemnych relacji i ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin właściwych dla kierunku ekonomia. Wykazuje się podstawową wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji rolnictwa i agrobiznesu, ich istotnych elementach oraz relacjach między nimi. Znane są mu zjawiska oraz procesy ekonomiczne dokonujące się w obrębie grup państw, regionów, ugrupowań integracyjnych, jak również w całej gospodarce światowej. Rozróżnia i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich elementy. Posiada wiedzę na temat fundamentalnych zasad i koncepcji teorii ekonomii w zakresie funkcjonowania rynku. Zna mikro- i makroekonomię oraz wyjaśnia związki między nimi. Prawidłowo rozpoznaje i opisuje narzędzia polityki społecznej i gospodarczej, w tym agrarnej. Znane są mu elementy marketingu i analizy rynku oraz stosowane w nich narzędzia. Definiuje konstytutywne atrybuty przedsiębiorstwa, organizacji należących do sektora publicznego oraz instytucji międzynarodowych. Dysponuje wiedzą na temat źródeł rozwoju gospodarczego, jego determinant i zagrożeń.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne i społeczne w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia. Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania prostych procesów i zjawisk w zakresie ekonomii, w perspektywie krajowej i międzynarodowej. Analizuje przyczyny i przebieg prostych procesów i zjawisk ekonomicznych. Prognozuje proste procesy i zjawiska ekonomiczne. Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami, w tym prawnymi, zawodowymi i moralnymi, w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w pracy zawodowej; dostrzega złożoność problemów ekonomicznych, wiele uwarunkowań społeczno - gospodarczych oraz komunikuje się skutecznie ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk społeczno-zawodowych. Analizuje wskazywane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-ekonomicznych. Jest w stanie przygotować typowe prace pisemne w języku polskim i obcym, uznawanym za podstawowy dla kierunku ekonomia, dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia, które dotyczą zagadnień szczegółowych, wykorzystując w tym celu podstawowe ujęcia teoretyczne i różne źródła danych i informacji. Ma umiejętności językowe w zakresie ekonomii, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w rolnictwie i agrobiznesie. Realizuje proste zadania badawcze, wyciąga wnioski, formułuje sądy na podstawie wyników i potrafi o nich komunikować otoczeniu. Przeprowadza analizę ekonomiczną na podstawie pierwotnych i wtórnych źródeł informacji. Ocenia skuteczność działań podejmowanych w ramach polityki gospodarczej, społecznej i agrarnej. Analizuje mechanizmy dokonywania wyboru przez podmioty gospodarcze. Potrafi krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne. Wykorzystuje podejście interdyscyplinarne w analizie zjawisk i procesów gospodarczych oraz społecznych. Ocenia skutki ekonomiczno-finansowe i społeczne podejmowanych decyzji oraz przedsięwzięć w sektorze prywatnym i publicznym.

W trakcie studiów I stopnia na kierunku Ekonomia studenci zdobywają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci są przygotowani do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawnie poruszają się w państwowej i europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Szczególną cechą wyróżniającą absolwentów kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych jest znajomość problematyki rolnictwa, sektorów agrobiznesu współpracujących z rolnictwem i ich instytucjonalnego otoczenia. Absolwenci znają również dobrze zagadnienia polityki gospodarczej i społecznej w odniesieniu do rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia ma zawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. Dysponuje rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji gospodarczych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji gospodarczych w perspektywie państwowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami gospodarczymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji gospodarczych oraz kategorii więzi społecznych. Zna różne rodzaje współzależności ekonomiczno – społecznych i występujące między nimi prawidłowości oraz pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych kategorii tych powiązań. Wykazuje się rozszerzoną wiedzą o człowieku, w szczególności jako podmiocie tworzącym struktury gospodarcze i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach. Znane są mu w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur gospodarczych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości. Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł ekonomicznych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, z uwzględnieniem rządzących nimi prawidłowości oraz źródeł, natury, zmian i sposobów ich działania. Dysponuje pogłębioną wiedzą o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz więzi społecznych, zna rządzące tymi zmianami prawidłowości. Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych, kategorii ekonomicznych i ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Znane są mu ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia. Identyfikuje w sposób pogłębiony główne teorie i metody badawcze z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. Interpretuje treści współczesnych doktryn ekonomicznych posługując się terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie. Wykazuje się znajomością wiodących publikacji z zakresu ekonomii. Definiuje kategorie ekonomiczne w odniesieniu do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i rynków finansowych. Zna metody i narzędzia analizy ekonomicznej, dostrzega ich przydatność w podejmowaniu decyzji menedżerskich. Objaśnia zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem teorii makroekonomicznych.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne i społeczne w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku ekonomia. Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk ekonomicznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane oraz metody analiz. Właściwie analizuje przyczyny i przebieg złożonych procesów i zjawisk ekonomiczno-społecznych, wyraża własne opinie na ten temat oraz formułuje założenia badawcze i je weryfikuje. Prognozuje i modeluje złożone procesy gospodarcze i społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami w celu rozwiązania konkretnych problemów ekonomicznych. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy. Samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnych problemów i przeprowadza procedury rozstrzygnięć w tym zakresie wykorzystując umiejętności komunikacyjne. Rozumie i analizuje zjawiska ekonomiczne oraz teoretycznie ocenia te zjawiska w obrębie ekonomii, z zastosowaniem metod badawczych. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym, uznawanym za podstawowy dla kierunku ekonomia, z tego zakresu lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. Umie przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych. Ma pogłębione umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku ekonomia, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących na poziomie przedsiębiorstwa, gospodarek państw oraz w ujęciu globalnym. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w pracy zawodowej; integruje wiedzę z różnych obszarów ekonomii, różnych przedmiotów i kierunków myśli społeczno - ekonomicznej. Analizuje skutki decyzji gospodarczych w skali przedsiębiorstwa, rynku, gospodarki krajowej i międzynarodowej. Wykorzystuje podejście interdyscyplinarne w analizie zjawisk i procesów gospodarczych.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Charakteryzują się ponadto umiejętnościami wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- oraz makroekonomicznej w warunkach współczesnej gospodarki, otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną. Są również przygotowani do opracowywania projektów gospodarczych i inwestycyjnych, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego – w kraju i za granicą. Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku krajowego i europejskiego (przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, jednostki doradcze, samorządowe) oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz kształcenia w formie studiów podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w:

  • administracji państwowej i samorządowej;
  • bankach;
  • przedsiębiorstwach i instytucjach handlu zagranicznego;
  • placówkach naukowo-badawczych;
  • przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych;
  • przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej;
  • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.