Dydaktyka

Dietetyka


Kierunek studiów ma charakter przyrodniczy i jest związany z ochroną zdrowia człowieka. Ma za zadanie przygotowanie specjalistów z zakresu profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób dietozależnych, takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia, alergie pokarmowe, zarówno w skali populacji, jak też w pracy z indywidualnymi pacjentami.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Dietetyka ma wiedzę niezbędną do planowania racjonalnego żywienia, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet. Dysponuje wiedzą do oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zapobiegania i wspomagania leczenia chorób dietozależnych przez propagowanie odpowiednich zaleceń i wskazań żywieniowych. Absolwent ma wiedzę z zakresu kontroli jakości produktów żywnościowych w warunkach ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu HACCP.

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna mechanizmy reakcji chemicznych i biochemicznych, w tym zasady katalizy enzymatycznej. Posiada wiedzę na temat budowy ludzkiego organizmu – komórek, tkanek, narządów i systemów. Dysponuje wiedzą o procesach metabolicznych na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym, w tym zjawiskach homeostazy. Zna rolę żywienia, skład oraz wartość energetyczną, odżywczą i żywieniową produktów spożywczych, a także różnych diet oraz ich wpływ na zdrowie. Zna zasady dziedziczenia i mechanizmy powstawania zaburzeń genetycznych. Znane mu są mechanizmy funkcjonowania układów w organizmie człowieka i powiązania między nimi w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych, we wszystkich okresach życia. Wykazuje znajomość prawidłowych wartości wskaźników stanu zdrowia i stanu odżywienia. Ma wiedzę na temat budowy, metabolizmu i systematyki bakterii oraz ich patogenności i znaczenia w biotechnologii. Zna fizjologię i patogenność organizmów pasożytniczych. Posiada wiedzę o funkcjonowaniu układu immunologicznego, mechanizmach alergii i nietolerancji pokarmowych. Dysponuje wiedzą na temat procesów zachodzących w przyrodzie, w tym wpływających na skład i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych roślinnych i zwierzęcych, w tym ekologicznych. Wykazuje znajomość procesów chemicznych zachodzących w żywności podczas jej przechowywania i przetwarzania różnymi metodami. Zna zasady procesów technologicznych służących utrwalaniu i przetwarzaniu żywności oraz ich wpływ na jakość żywności. Znane jest mu prawo żywnościowe oraz metody służące zapewnieniu higieny i bezpieczeństwa żywności. Posiada wiedzę na temat norm i zasad żywienia oraz planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego w różnych grupach populacyjnych, jak również metod oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia. Dysponuje wiedzą dotyczącą zasad dietoprofilaktyki i terapii dietetycznej chorób żywieniowozależnych oraz wspomagania dietetycznego. Ma wiedzę o różnych czynnikach wpływających na preferencje żywieniowe oraz sposób żywienia człowieka. Zna mechanizmy działania leków i ich interakcji ze składnikami pokarmowymi. Znane mu są podstawowe metody statystyki, wykorzystywane w zakresie nauk żywieniowych i przyrodniczych. Nie są mu obce zasady, formy i metody edukacji żywieniowej, w tym poradnictwa dietetycznego oraz promocji właściwego stylu życia. Wykazuje znajomość podstawowego słownictwa w języku angielskim w studiowanej dyscyplinie. Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa w ochronie zdrowia, prawa konsumenckiego oraz prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej. Dysponuje wiedzą na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz funkcjonowania i organizacji systemu opieki zdrowotnej. Zna etyczne i prawne uwarunkowania pracy dietetyka oraz psychologiczne i społeczne podstawy zachowań człowieka, w tym żywieniowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi zastosować wiedzę z zakresu żywienia człowieka i dietetyki w połączeniu z wiedzą z innych dyscyplin z obszaru nauk o zdrowiu i nauk społecznych. Stosuje w praktyce wiedzę o zapotrzebowaniu na składniki odżywcze w różnych okresach życia człowieka. Identyfikuje wpływ czynników religijnych, kulturowych i środowiskowych na preferencje żywieniowe i sposób żywienia oraz wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów. Wykorzystuje dane dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia w ustalaniu priorytetów dla planowania żywienia oraz zmian stylu życia, uzgadniając wyznaczane cele i strategie działania z pacjentem/klientem. Dobiera odpowiednie metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia klienta/pacjenta w zależności od jego problemów i/lub potrzeb na podstawie wywiadu, obserwacji, dokumentacji medycznej lub danych epidemiologicznych. Definiuje problemy żywieniowe osób zdrowych i chorych, stawia diagnozę żywieniową oraz planuje odpowiednie postępowanie dietetyczne. Wybiera i stosuje odpowiednią metodologię zbierania informacji na temat żywienia pacjenta/klienta w przeszłości i aktualnie. Prowadzi poradnictwo dietetyczne samodzielnie lub jako członek zespołu terapeutycznego zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Dostosowuje metody komunikacji do potrzeb indywidualnego pacjenta/klienta lub grupy docelowej. Posługuje się aktualnymi zaleceniami żywieniowymi i normami stosowanymi w zakładach żywienia zbiorowego. Odpowiednio dobiera surowce do produkcji potraw stosowanych w dietoterapii oraz techniki sporządzania potraw. Określa wartość odżywczą i energetyczną produktów spożywczych, potraw i diet na podstawie analiz chemicznych oraz tabel składu i wartości odżywczej produktów spożywczych, w tym także z wykorzystaniem programów komputerowych. Prowadzi edukację żywieniową oraz opracowuje materiały edukacyjne dla osób zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia. Planuje i wdraża odpowiednie postępowanie żywieniowe w celu zapobiegania chorobom dietozależnym. Zna zasady i potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz wykorzystać wiedzę z zakresu prawa w ochronie zdrowia. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. W sposób ustawiczny utrzymuje właściwe kompetencje praktyki zawodowej, korzysta z obiektywnych, naukowych źródeł informacji, ocenia jakość praktyki zawodowej i poprawia ją w zależności od wyników oceny. Posiada umiejętność obsługi komputera i pozyskiwania danych. Opanował język obcy w stopniu umożliwiającym korzystanie z piśmiennictwa zawodowego i podstawową komunikację oraz przygotowanie prac pisemnych, prezentacji i wystąpień ustnych w zakresie studiowanego kierunku. Ponadto absolwent potrafi taktownie i skutecznie zasugerować pacjentowi potrzebę konsultacji medycznej. Stawia dobro pacjenta oraz grup społecznych na pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta (klienta) i grup społecznych. Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz zachowania tajemnicy obowiązującej pracowników ochrony zdrowia.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka ma poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki chorób dietozależnych. Jest specjalistą w zakresie planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności oraz leczenia dietetycznego, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, zapobiegania niedożywieniu. Jest przygotowany do pracy z osobami chorymi. Umie zorganizować produkcję potraw i kierować nią, potrafi prowadzić badania i edukację z zakresu żywienia i dietetyki; potrafi dokonać oceny jakości żywności zgodnie z obowiązującym prawem. Absolwent posiada umiejętność kierowania zespołami ludzi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zawansowaną wiedzę na temat procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji oraz adaptacji do zróżnicowanej ilości i składu pożywienia. Dysponuje aktualną wiedzą z zakresu uwarunkowanych genetycznie różnic w reakcjach organizmu na zawarte w żywności składniki pokarmowe. Wykazuje zaawansowaną wiedzę z zakresu patofizjologii. Cechuje go głęboka znajomość zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych zachodzących w ustroju pod wpływem choroby oraz towarzyszących jej zaburzeń. Zna demografię i epidemiologię żywieniową. Posiada szeroką znajomość metod postępowania dietetycznego w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych. Dysponuje pogłębioną znajomością szkodliwych efektów nadmiernego spożycia składników pokarmowych. Zna zasady metodologii badań naukowych w zakresie studiowanego kierunku. Wykazuje znajomość statystyki i specjalistycznych narzędzi informatycznych stosowanych w zakresie studiowanego kierunku. Znana jest mu polityka wyżywienia, rola i zadania krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się żywieniem człowieka oraz strategia promocji zdrowia w wymiarze lokalnym i globalnym. Posiada aktualną wiedzę na temat właściwości i asortymentu nowej żywności. Dysponuje wiedzą z zakresu współcześnie dyskutowanych w literaturze zagadnień z obszaru nauk żywieniowych. Wykazuje znajomość słownictwa specjalistycznego w języku angielskim w obszarze nauk medycznych, przyrodniczych i żywieniowych. Zna regulacje prawne z zakresu prawa żywnościowego. Znane mu są zasady administrowania i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym marketingu. Posiada wiedzę z zakresu psychologii klinicznej oraz o rodzajach więzi społecznych (rodzinnych, towarzyskich, kulturowych, zawodowych, organizacyjnych, terytorialnych, ekonomicznych, politycznych, prawnych) i rządzących nimi prawidłowościach.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi interpretować złożone procesy i zjawiska zachodzące w organizmie i otaczającym go środowisku, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Wykorzystuje techniki i narzędzia badawcze adekwatne do problemów wynikających ze sposobu żywienia, stanu odżywienia i zdrowia osób indywidualnych i grup populacyjnych. Projektuje i prowadzi prace badawcze dotyczące dietetyki, a ich wyniki wykorzystuje w praktyce. Analizuje krytycznie prace badawcze z zakresu żywienia i dietetyki, ochrony zdrowia oraz nauk pokrewnych z wykorzystaniem środków komunikacji werbalnej i multimediów oraz potrafi wykorzystać wyniki i wnioski do edukacji żywieniowej. Jest w stanie napisać pracę badawczą oraz krótkie komunikaty naukowe w języku angielskim na podstawie badań własnych z zakresu żywienia i dietetyki. Samodzielnie planuje karierę zawodową i naukową wykorzystując uzyskane kwalifikacje w zakresie dietetyki oraz marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Wykazuje umiejętność postępowania w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia zespołów ludzkich oraz bezpieczeństwa obiektów. Wybiera i stosuje odpowiednie metody postępowania dietetycznego w zależności od stanu fizjologicznego i patologicznego pacjenta. Rozpoznaje ryzyko związane z nadmiarem składników pokarmowych i wskazuje sposób zapobiegania tym nadmiarom. Określa cele i strategie promocji zdrowia w zależności od istniejącej polityki wyżywienia i warunków społeczno-gospodarczych oraz potrzeb grupy społecznej/pacjentów. Ma umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji. Potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne problemów pacjenta lub grupy społecznej. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla studiów na kierunku dietetyka, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent jest przygotowany do studiów III stopnia (doktoranckich).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
  • poradniach żywieniowych, poradniach chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego;
  • placówkach doradztwa żywieniowo-dietetycznego;
  • zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali, sanatoriów i domów opieki;
  • placówkach sportowych;
  • instytutach naukowo-badawczych;
  • szkolnictwie.