Dydaktyka

Budownictwo


Studia mają charakter techniczny, umożliwiający kształcenie specjalistów potrafiących łączyć wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo ma wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, wymaganą do rozwiązywania podstawowych zagadnień z budownictwa. Ponadto dysponuje wiedzą na temat zasad geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, w tym architektonicznego, budowlanego i geodezyjnego, a także zasad jego sporządzania z wykorzystaniem CAD. Zna sposoby odwzorowania kartograficznego oraz ma wiedzę dotyczącą podstawowych prac geodezyjnych w budownictwie. Posiada podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i wykorzystania danych do analiz hydrologicznych, geologicznych, geotechnicznych, klimatycznych i w zakresie interakcji podłoże - budowla. Dysponuje wiedzą z zakresu mechaniki ogólnej, płynów, gruntów i skał oraz wytrzymałości i modelowania materiałów. Zna zasady mechaniki i analizy w zakresie statyki, dynamiki i stateczności konstrukcji. Zna podstawowe metody obliczeniowe. Ma podstawową wiedzę o stosowaniu w budownictwie przepisów prawnych, norm, wytycznych projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych. Znane są mu wybrane programy komputerowe wspomagające obliczanie i projektowanie konstrukcji, organizację robót oraz eksploatację obiektów budowlanych. Posiada wiedzę o najczęściej stosowanych materiałach budowlanych oraz zasadach ich pozyskiwania lub produkcji wyrobów i elementów budowlanych. Dysponuje wiedzą na temat zasad konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych, murowanych i ziemnych. Zna podstawowe zasady analizy, projektowania, konstruowania, realizacji i eksploatacji wybranych obiektów budowlanych. Znane są mu zasady fundamentowania obiektów budowlanych. Ma podstawową wiedzę o projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych. Posiada podstawy fizyki budowli. Nie są mu obce zasady tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych. Ma wiedzę o stosowaniu norm i normatywów pracy w budownictwie oraz organizacji i zasadach kierowania budową. Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. Zna podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Ma wiedzę na temat wpływu inwestycji budowlanych na środowisko.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych. Umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane, geologiczne i geodezyjne oraz potrafi sporządzić elementy dokumentacji projektowej w środowisku wybranych programów CAD. Ocenia i dokonuje zestawienia oddziaływań na obiekty budowlane. Wykonuje analizę statyczną konstrukcji prętowych. Jest w stanie obliczyć częstość drgań własnych i wykonać analizę dynamiczną prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów rezonansowych. Wykonuje analizę stateczności liniowej i nośności granicznej prostych układów prętowych w zakresie oceny stanów krytycznych i granicznych konstrukcji. Poprawnie definiuje modele obliczeniowe służące do komputerowej analizy konstrukcji budowlanych. Odpowiednio wybiera metody (analityczne, doświadczalne lub numeryczne) do rozwiązywania problemów analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz planowania robót budowlanych. Korzysta z wybranych programów komputerowych wspomagających projektowanie w budownictwie. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji budowlanych. Rozróżnia podstawowe technologie pozyskiwania i produkcji materiałów i wyrobów budowlanych. Potrafi dokonać ich doboru przy projektowaniu obiektów budowlanych. Korzysta z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do wyszukiwania informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora robót budowlanych. Projektuje i wymiaruje wybrane elementy i proste konstrukcje: metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane, murowe i ziemne. Jest w stanie ocenić warunki geotechniczne podłoża gruntowego oraz zaprojektować proste fundamenty obiektów budowlanych. Stosuje przepisy prawne z zakresu budownictwa. Umie sporządzić bilans energetyczny obiektów budowlanych oraz kosztorys i harmonogram podstawowych robót budowlanych. Ocenia zagrożenia, które mogą wystąpić przy realizacji robót budowlanych i stosuje odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Organizuje pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji w budownictwie. Wykonuje proste badania prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Potrafi porozumiewać się w języku obcym w zakresie podstawowym z uwzględnieniem specyfiki języka technicznego z zakresu budownictwa.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Budownictwo ma zawansowaną wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, wymaganą do rozwiązywania złożonych zagadnień z budownictwa. Zna podstawy mechaniki ośrodków ciągłych. Zna zasady analizy zagadnień statyki, stateczności i dynamiki złożonych konstrukcji 1D, 2D, 3D. Dysponuje poszerzoną wiedzą na temat zagadnień wytrzymałości materiałów o strukturze ciągłej i rozdrobnionej oraz modelowania materiałów i ustrojów konstrukcyjnych. Ma wiedzę na temat podstaw MES oraz obliczeń inżynierskich w zakresie modeli liniowych i nieliniowych. Ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowania przepisów prawnych w budownictwie, norm i wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji obiektów budowlanych. Posiada pogłębioną wiedzę o materiałach budowlanych oraz zna zasady produkcji przemysłowej i technologii wykonywania wyrobów i elementów budowlanych. Znane są mu zasady wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych wspomagających procesy budowlane. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat podstaw teoretycznych analizy i optymalizacji konstrukcji oraz projektowania złożonych ustrojów konstrukcyjnych. Zna zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych, murowych i ziemnych. Ma pogłębioną wiedzę o analizie, projektowaniu, konstruowaniu, technologii, realizacji i eksploatacji wybranych obiektów budowlanych. Zdaje sobie sprawę z zasad posadowienia złożonych obiektów budowlanych oraz wzmacniania podłoża gruntowego, a ponadto zna zaawansowane metody fizyki budowli. Posiada wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. Rozumie zasady i podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw. Dysponuje wiedzą na temat zasad tworzenia procedur zarządzania jakością, ma wiedzę na temat efektywności kosztów i czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych w warunkach ryzyka i niepewności. Zna zasady zrównoważonego rozwoju oraz podstawy planowania przestrzennego. Ma rozszerzoną wiedzę na temat wpływu inwestycji budowlanych na środowisko oraz zna elementy prawa dotyczącego patentów i ochrony wartości intelektualnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi dokonać klasyfikacji złożonych obiektów budowlanych. Umie sporządzić elementy dokumentacji projektowej w środowisku zaawansowanych programów CAD. Dokonuje zestawień i oceny złożonych oddziaływań na obiekty budowlane. Wykonuje klasyczną analizę statyczną, dynamiczną i analizę stateczności ustrojów prętowych, powierzchniowych i przestrzennych. Poprawnie definiuje model obliczeniowy w środowisku MES i przeprowadza zaawansowaną analizę w zakresie liniowym złożonych konstrukcji budowlanych oraz nieliniowych na poziomie podstawowym. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji. Wybiera metody (analityczne, doświadczalne lub numeryczne) stosowane do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Projektuje i wymiaruje elementy i złożone konstrukcje metalowe, żelbetowe, zespolone, drewniane, murowe i ziemne. Określa parametry geotechniczne podłoża gruntowego i projektuje posadowienie obiektu budowlanego w zróżnicowanych warunkach gruntowych. Korzysta ze specjalistycznych narzędzi w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych. Potrafi sporządzić i przeanalizować bilans energetyczny obiektów budowlanych. Sporządza, aktualizuje i monitoruje harmonogram przedsięwzięcia budowlanego w funkcji czasu i kosztów. Planuje i przeprowadza badania prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz oceny ich wybranych właściwości. Jest w stanie ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i zastosować odpowiednie przepisy bezpieczeństwa. Umie zaplanować i przeprowadzić wstępne prace o charakterze badawczym prowadzące do rozwiązania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych, pojawiających się w budownictwie. Porozumiewa się w języku obcym, łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu budownictwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego, inwentarskiego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli.

Miejsca pracy, w których są zatrudniani to:

  • jednostki administracji i samorządu terytorialnego;
  • placówki naukowo-badawcze;
  • szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym;
  • placówki usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym.