Dydaktyka

Biotechnologia


Kierunek Biotechnologia doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie gospodarki kraju, o czym świadczy jego charakter (kierunek zamawiany). Studenci, realizując swój program w ramach jednej z trzech specjalności, mają możliwość wyboru przyszłej ścieżki zawodowej. Program studiów zawiera bogatą ofertę przedmiotów, w tym dużą liczbę wybieralnych przez studenta (fakultety). Zajęcia z poszczególnych przedmiotów, również specjalistycznych, prowadzone są przez katedry z różnych wydziałów, co pozwala na wykorzystanie ich potencjału - kadry naukowo-dydaktycznej, sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz aparatury; niektóre przedmioty realizowane są przez pracowników dwóch a nawet trzech katedr (także z różnych wydziałów), co wzbogaca treść przedstawianych zagadnień.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia ma spójną wiedzę na temat kluczowych aspektów biotechnologii - umie i rozumie konieczność stosowania odpowiednich, prostych technik obliczeniowych (w tym analiza statystyczna, narzędzia obliczeniowe i pakiety programów komputerowych) do danych biologicznych. Rozumie zasady, które określają trójwymiarową strukturę makrocząsteczek biologicznych i jest w stanie wyjaśnić z podaniem przykładów jaka jest zależność między strukturą a funkcją. Ma wiedzę na temat różnych komórek (zarówno prokariotycznych, jak i eukariotycznych) i jest w stanie krytycznie wyjaśnić, jak ich właściwości związane są ze zróżnicowanymi funkcjami biologicznymi oraz jak można je zbadać eksperymentalnie. Jest w stanie wybrać, ocenić i zastosować podstawowe metody doświadczalne służące do badania istotnych obszarów w dziedzinie biotechnologii, chemii, biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i nauk pokrewnych. Dysponuje wiedzą i rozumie podstawowe cechy metabolizmu komórkowego i jego kontroli, w tym zna niektóre techniki eksperymentalne. Wykazuje się znajomością i zrozumieniem organizmów żywych i ich miejscem w środowisku naturalnym oraz wiedzą jak można je wykorzystać dla dobra ludzkości. Posiada podstawowe umiejętności niezbędne do oceny i podjęcia badań w dziedzinie biotechnologii. Potrafi nazwać i wyjaśnić podstawowe pojęcia, zasady i teorie dotyczące procesów i mechanizmów, które ukształtowały świat przyrody i wyrazić, jak mogą one być skutecznie wykorzystywane. Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony praw autorskich, ochrony własności przemysłowej i prawa patentowego. Zna podstawowe zasady BHP i ergonomii. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Posiada wiedzę w zakresie matematyki i statystyki dla oceny i interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Dysponuje ponadto podstawową wiedzą dotyczącą aktualnie zalecanych systemów zarządzania jakością w przemyśle biotechnologicznym. Zna podstawowe technologie prowadzenia procesów biotechnologicznych. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą cyklu życia produktu biotechnologicznego, a także urządzeń oraz ich oprzyrządowania (czujników pomiarowych) wykorzystywanych w produkcji biotechnologicznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna odpowiednie techniki i ma umiejętności związane z biotechnologią i potrafi je wykorzystać w praktyce pod opieką promotora. Potrafi zrealizować i zaprezentować niezależny eksperyment (końcowa praca dyplomowa), w którym wykazuje cechy takie jak właściwe zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemu i samodzielność, a ponadto potrafi zinterpretować jakość wyników. Jest w stanie zrozumieć i wyjaśnić procesy chemiczne będące podstawą do wyjaśnienia reakcji biochemicznych oraz potrafi zastosować odpowiednie techniki w celu ich zbadania. Ma zdolność przeanalizowania podstawowych zagadnień z genetyki i biologii molekularnej, a ponadto jest w stanie podać i wyjaśnić niektóre szczegółowe przykłady. Posiada także niezbędną wiedzę i zrozumienie związane z wyjaśnieniem zasad dotyczących ekspresji genów, potrafi podać i objaśnić konkretne przykłady oraz jest w stanie podać i zastosować odpowiednie metody eksperymentalne. Jest w stanie przedstawić i omówić kluczowe zasady naukowych podstaw interdyscyplinarnych, a także wielodyscyplinarne podejście do procesów i mechanizmów życia. Wykazuje niezbędną wiedzę w zrozumieniu, planowaniu i analizie; potrafi interpretować i raportować dane biologiczne uzyskane w trakcie pracy indywidualnej i grupowej. Przejawia znajomość odpowiednich naukowych i praktycznych umiejętności i metod wymaganych do bezpiecznej pracy, potrafi etycznie i skutecznie, w warunkach laboratoryjnych i terenowych, prowadzić badania w zakresie nauk biologicznych. Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie symbole, znaki graficzne i formy językowe do przedstawiania idei naukowych, planów i wyników eksperymentalnych (np. wykorzystanie wzorów chemicznych dla cząsteczek biologicznych). Umie korzystać z wybranych instrumentów w celu gromadzenia obserwacji i danych (np. szkło laboratoryjne, wagi, pH-metry, rejestratory danych). Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi znaleźć i ocenić informacje z różnych źródeł, w tym z oryginalnych badań i przedstawić je w sposób dobrze zorganizowany (np. eseje, raporty laboratoryjne). Rozumie społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności biotechnologa. Posiada umiejętność planowania i przeprowadzania eksperymentów dotyczących opracowania, tworzenia i wykorzystywania materiału biologicznego w procesie produkcyjnym. Potrafi zaproponować metody analityczne i zaplanować eksperyment do rozwiązania zadań inżynierskich związanych z różnymi etapami tworzenia produktu biotechnologicznego. Wie, jak wstępnie oszacować efekt ekonomiczny proponowanych modyfikacji procesu biotechnologicznego. Potrafi w sposób krytyczny ocenić funkcjonalność i zasadność zastosowanych w procesie biotechnologicznym rozwiązań techniczno-technologicznych. Dokonuje przełożenia rezultatów eksperymentów do rozwiązań praktycznych. Rozwiązując problem praktyczny związany z technologicznym wykorzystaniem materiału biologicznego potrafi ocenić przydatność dostępnych metod czy urządzeń i zaproponować potencjalnie najlepsze rozwiązanie. Projektuje, zgodnie z postawionymi założeniami, modyfikację cech organizmu biologicznego, warunki procesu związanego z namnażaniem materiału biologicznego, dobiera urządzenia i operacje jednostkowe związane z wydobywaniem, oczyszczaniem oraz utrwalaniem bioproduktu.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowany do stosowania metod biotechnologicznych w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów leżących u podstaw biotechnologii: chemii, biochemii, mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, wirusologii, immunologii. Ponadto takie przedmioty jak: kultury komórkowe i tkankowe, inżynieria genetyczna czy enzymologia i techniki biochemiczne dają mu wykształcenie w zakresie selekcji i ukierunkowanej modyfikacji (transformacji) organizmów dla potrzeb produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemysłu spożywczego. W trakcie studiów otrzymuje też podstawowe wykształcenie odnośnie inżynierii procesów biotechnologicznych.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia ma spójną i szczegółową wiedzę na temat kluczowych aspektów biotechnologii. Umie i rozumie konieczność stosowania odpowiednich, zaawansowanych technik obliczeniowych (w tym analizy statystycznej, narzędzi obliczeniowych i pakietów programów komputerowych) do danych biologicznych. Rozumie zasady, które określają trójwymiarową strukturę makrocząsteczek biologicznych i jest w stanie szczegółowo wyjaśnić i podać przykłady, jaka jest zależność między strukturą a funkcją. Ma szeroką wiedzę na temat różnych komórek (zarówno prokariotycznych, jak i eukariotycznych) i jest w stanie krytycznie wyjaśnić, jak ich właściwości związane są ze zróżnicowanymi funkcjami biologicznymi oraz jak można je zbadać eksperymentalnie. Jest w stanie wybrać, ocenić i zastosować odpowiednie metody doświadczalne służące do badania ważnych obszarów w dziedzinie biotechnologii, chemii, biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i nauk pokrewnych. Ma wiedzę i zrozumienie dla podstawowych cech metabolizmu komórkowego i jego kontroli, w tym znajomość niektórych technik eksperymentalnych. Wykazuje się znajomością i zrozumieniem organizmów żywych i ich miejsca w środowisku naturalnym oraz wie, jak można je wykorzystać dla dobra ludzkości. Posiada umiejętności niezbędne do krytycznej oceny i podjęcia badań w dziedzinie biotechnologii. Potrafi nazwać i wyjaśnić pojęcia, zasady i teorie dotyczące procesów i mechanizmów, które ukształtowały świat przyrody i wyrazić, jak mogą one być skutecznie wykorzystywane. Dysponuje wiedzą z zakresu ochrony praw autorskich, ochrony własności przemysłowej i prawa patentowego. Zna zasady BHP i ergonomii związane z obszarem biotechnologii. Nie są mu obce zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie matematyki i statystyki dla oceny i interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. Zna nowoczesne technologie prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz rozwiązania konstrukcyjne urządzeń, aparatów i oprzyrządowania oraz systemów sterowania.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada znajomość odpowiednich technik i umiejętności związanych z biotechnologią i potrafi je wykorzystać samodzielnie w praktyce. Jest w stanie zaplanować, zrealizować i zaprezentować niezależny eksperyment (końcowa praca dyplomowa), który posiada cechy takie jak: właściwe zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemu i samodzielność oraz potrafi zinterpretować i krytycznie ocenić jakość wyników. Rozumie i potrafi wyjaśnić procesy chemiczne będące podstawą reakcji biochemicznych i potrafi zastosować odpowiednie techniki w celu ich zbadania. Ma zdolność krytycznego analizowania szeregu zagadnień z genetyki i biologii molekularnej i jest w stanie podać i wyjaśnić konkretne przykłady. Posiada bogatą wiedzę i zrozumienie związane z wyjaśnieniem zasad dotyczących ekspresji genów, potrafi podać i objaśnić konkretne przykłady oraz jest w stanie podać i zastosować odpowiednie metody eksperymentalne. Jest w stanie przedstawić i omówić kluczowe zasady naukowych podstaw interdyscyplinarnych, a także wielodyscyplinarne podejście do procesów i mechanizmów życia. Wykazuje pewność siebie i umiejętności w rozumieniu, planowaniu i analizie; potrafi interpretować i raportować dane biologiczne uzyskane w trakcie pracy indywidualnej i grupowej. Wykazuje znajomość odpowiednich naukowych i praktycznych umiejętności oraz metod wymaganych do bezpiecznej pracy, potrafi etycznie i skutecznie, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych, prowadzić badania w zakresie nauk biologicznych. Potrafi wybrać i zastosować odpowiednie symbole, znaki graficzne i formy językowe do przedstawiania idei naukowych, planów i wyników eksperymentalnych (np. wykorzystanie wzorów chemicznych dla cząsteczek biologicznych). Umie wybrać odpowiednie instrumenty i korzystać z nich w celu w gromadzenia obserwacji i danych (np., szkło laboratoryjne, wagi, pH-metry, rejestratory danych). Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi znaleźć i ocenić informacje z różnych źródeł, w tym z oryginalnych badań i przedstawiać je w sposób dobrze zorganizowany (np. eseje, raporty laboratoryjne). Jest w stanie ocenić przydatność systemów sterowania procesem biotechnologicznym w zadanych warunkach, a ponadto potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty dotyczące opracowania, tworzenia i wykorzystywania materiału biologicznego w procesie produkcyjnym. Proponuje metody analityczne i planuje eksperyment do rozwiązania zadań inżynierskich związanych z różnymi etapami tworzenia produktu biotechnologicznego. Potrafi wstępnie oszacować efekt ekonomiczny proponowanych modyfikacji procesu biotechnologicznego. Jest w stanie w sposób krytyczny ocenić funkcjonalność i zasadność zastosowanych w procesie biotechnologicznym rozwiązań techniczno-technologicznych oraz dokonać przełożenia rezultatów eksperymentów do rozwiązań praktycznych. Rozwiązując problem praktyczny związany z technologicznym wykorzystaniem materiału biologicznego potrafi ocenić przydatność dostępnych metod czy urządzeń i zaproponować potencjalnie najlepsze rozwiązanie. Potrafi zaprojektować, zgodnie z postawionymi założeniami, modyfikację cech organizmu biologicznego, warunki procesu związanego z namnażaniem materiału biologicznego, dobrać urządzenia i operacje jednostkowe związane z wydobywaniem, oczyszczaniem i utrwalaniem bioproduktu.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, dlatego są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), a następnie podejmowania pracy w instytucjach naukowych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych;
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych;
  • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi;