Dydaktyka

Biologia


Studia na kierunku Biologia mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta, takich jak rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych. Student wyposażony jest także w takie kompetencje społeczne jak umiejętność pracy w grupie, zrozumienie potrzeby podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz umiejętność postępowania w stanach zagrożenia.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia potrafi opisywać zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie, a przy interpretacji zjawisk i procesów biologicznych bazuje na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych. Przywołuje wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia praw przyrody. Ponadto przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu biologii oraz charakteryzuje ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi. Stosuje podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię biologiczną oraz ma znajomość rozwoju dziedzin i dyscyplin biologicznych i stosowanych w nich metod badawczych. Operuje pojęciami i zasadami z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ogólnymi zasadami tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Absolwent stosuje metody statystyczne i informatyczne na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk biologicznych. Opisuje również związki między osiągnięciami biologii a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym, z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla biologii. Rozumie literaturę z zakresu biologii w języku polskim, czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim, pryz czym wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne. Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium pomiary fizyczne, chemiczne i biologiczne, a dodatkowo wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł. Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z nauk biologicznych i pokrewnych. Jest w stanie przygotować w języku polskim oraz angielskim dobrze udokumentowane opracowanie zagadnienia z zakresu biologii. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim o tematyce z zakresu biologii. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany. Ma umiejętności językowe w dziedzinie nauk biologicznych i jej dyscyplin zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Biologia ma umiejętność opisywania złożonych zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie. W interpretacji zjawisk i procesów biologicznych konsekwentnie stosuje metody matematyczne i statystyczne, a ponadto pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii stosuje do zrozumienia praw przyrody. Analizuje aktualne problemy z zakresu biologii oraz charakteryzuje ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi. Stosuje podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię biologiczną, definiuje kierunkowe problemy, planuje badania z wykorzystaniem technik i narzędzi stosowanych w biologii. Stosuje znajomość zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, dyskutuje konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, korzysta z zasobów informacji patentowej, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii. Absolwent stosuje metody statystyczne i informatyczne na poziomie prognozowania i modelowania zjawisk oraz procesów przyrodniczych. Ponadto dysponuje wiedzą na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla biologii. Śledzi i biegle wykorzystuje literaturę z zakresu biologii w języku polskim oraz czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim. Krytycznie analizuje i selekcjonuje informacje, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych. Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych, a ponadto zbiera, interpretuje dane empiryczne i formułuje na ich podstawie odpowiednie wnioski. Wykazuje umiejętność przedstawiania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł. Potrafi przygotować wystąpienia ustne w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji. Umie napisać w języku polskim pracę badawczą oraz krótkie doniesienie w języku angielskim na podstawie własnych badań. Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii. Samodzielnie planuje własną pracę naukową lub zawodową. Ma umiejętności językowe w dziedzinie nauk biologicznych i jej dyscyplin zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Biologia mają pogłębioną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, a ponadto umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Potrafią pozyskiwać i rozliczać fundusze na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych. Mają znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz kompetencje społeczne ukierunkowane na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Posiadają umiejętność współdziałania, określania priorytetów i etyczną postawę w pracy zawodowej. Znają metody biologii eksperymentalnej oraz są przygotowani do współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach naukowo- badawczych, szkolnictwie, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Wykaz przykładowych miejsc pracy absolwentów kierunku Biologia i zajmowanych stanowisk:

  • pracownik naukowy (asystent, adiunkt) w uczelni wyższej lub instytucie naukowym, takich jak: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, SGGW, Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego, Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN, Narodowy Instytut Leków, International Institute of Molecular and Cell Biology;
  • specjalista, starszy specjalista, koordynator, kierownik jednostki w różnych instytucjach jako : Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (mikrobiolog), Zespół ds. Kontroli Jakości Polpharma S.A. (koordynator), CertifiedInternalCoach, Genomed Synteza (wysyłanie oligonukleotydów standardowych, oczyszczanie HPLC), firma farmaceutyczna Adamed, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Biologii Komórki, Instytut Biochemii i Biofizyki (chemik), Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Instytut Lotnictwa, Centrum Nauki Kopernik (animator), Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie (koordynator projektów), Laboratorium Analityki Medycznej, J2 Marketing Service (Specjalista ds. Marketingu), Plagiat.pl (Specjalista ds. Rozwoju), firma sprzętu sterylizacyjnego SterbiosSp z o. o., Klinika Medycyny Naturalnej (menadżer), CBGP - Centre for Plant Biotechnology and GenomicsUpm-Inia (Hiszpania), ICON Plc (Dublin) (Document Management Assistant);
  • laborant, monitoring badań lub inne podobne stanowisko: Szpital MSWiA, Medicover (personal care menadżer), Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie (prowadzenie i monitoring badań klinicznych), Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, PIORiN w Warszawie, IBB PAN, Wodociągi Miejskie Radom;
  • nauczyciel: biologii w szkole średniej, przyrody w szkole podstawowej;
  • inne stanowiska, inne zawody: sklep medyczno-zielarski, Kancelaria Prawnicza (sekretarka), BZWiK (kasjer bankowy), prywatny gabinet stomatologiczny (pomoc dentystyczna), Interteam - części samochodowe (sprzedawca).