Dydaktyka

Bioinżynieria zwierząt


Studenci tego kierunku będą zdobywali interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji;
  • matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji na materiale biologicznym;
  • podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy laboratoryjnej (analitycznej i diagnostycznej);
  • nanonauk i nanobiotechnologii oraz ich wykorzystaniu w bioinżynierii zwierząt.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bioinżynieria Zwierząt ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki, pozwalającą opisywać i interpretować zjawiska biologiczne. Dysponuje wiedzą z zakresu fizyki i biofizyki oraz podstaw techniki, niezbędną do rozumienia i opisu statycznych i dynamicznych zjawisk zachodzących w procesach biologicznych. Ma elementarną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej, analitycznej oraz biologicznej, niezbędną do opisu, projektowania i optymalizacji wybranych bioprocesów. Zna strukturę i zasady funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie nanomolekuł, molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji. Zna budowę komórki i rozumie zależności zachodzące między organellami ją budującymi oraz ich funkcjami, a także możliwości ich technicznej transformacji. Znana jest mu struktura i właściwości podstawowych molekuł biologicznych, a zwłaszcza kwasów nukleinowych, białek, cukrów i lipidów oraz podstawowe metody ich modyfikacji z zastosowaniem metod inżynieryjnych. Posiada wiedzę o podstawowych procesach genetycznych oraz zasady genetycznego projektowania i konstruowania bakterii i zwierząt dla realizacji celów bioinżynierii zwierząt. Dysponuje wiedzą w zakresie podstawowej terminologii, metod, technik i technologii związanych z chowem, biotechnologią rozrodu zwierząt gospodarskich oraz modelowych dla człowieka oraz jej znaczenie dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz współczesnej medycyny. Wykazuje znajomość podstawowych technik, technologii, narzędzi i aparatury stosowanych w procesach bioinżynieryjnych oraz rozumie znaczenie analiz laboratoryjnych i badań diagnostycznych mających na celu poprawę jakości życia człowieka. Wymienia podstawowe pojęcia z zakresu nanobiotechnologii i nanoinżynierii oraz zna ich potencjał w rozwoju bioprocesów, biomateriałów i zaawansowanych technikach manipulacyjnych struktur i organizmów zwierząt. Ma podstawową wiedzę na temat mikroorganizmów i optymalizacji technologii, niezbędną do prowadzenia procesów biotechnologicznych i uzyskiwania bioproduktów. Zna różnorodność biologiczną organizmów i możliwości jej wykorzystywania w projektowaniu nowych biostruktur z wykorzystaniem technik inżynieryjnych. Rozumie znaczenie pracy doświadczalnej i zna zasady projektowania układów i systemów biologiczno-technicznych. Zna podstawy prawa autorskiego i główne metody ochrony własności intelektualnej oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. Ma podstawową wiedzę związaną z tworzeniem i rozwojem indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie bioinżynierii zwierząt na tle zrozumienia rozwoju obszarów wiejskich.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bioinżynieria Zwierząt ma umiejętność poszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania informacji z zakresu bioinżynierii zwierząt pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Ocenia ogólne zależności między strukturą, a funkcją na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji zwierząt. Posługuje się podstawowymi technologiami informacyjnymi w zakresie pozyskiwania, analizowania i prezentowania danych z obszaru bioinżynierii zwierząt. Wykonuje proste pomiary i analizy laboratoryjne (jakościowe i ilościowe) z zastosowaniem metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w zakresie niezbędnym w bioinżynierii zwierząt. Wykorzystuje narzędzia matematyczne, informatyczne i statystyczne do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Projektuje, optymalizuje i podejmuje wybrane zadania wykorzystujące narzędzia i konstrukcje fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz aparaturę i urządzenia laboratoryjne do kreowania, wykonywania i ewaluacji produktów, systemów i procesów bioinżynierii. Stosuje typowe techniki i technologie analizy instrumentalnej oraz interpretuje ich wyniki w odniesieniu do stanu homeostazy środowiska naturalnego, a także organizmów zwierząt, ludzi oraz żywności i pasz. Potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie i ekspertyzę dotyczące zagadnień z obszaru bioinżynierii oraz podjąć dyskusję na ten temat ze specjalistami z różnych dziedzin. Potrafi zidentyfikować i poddać standardowej analizie podstawowe biomolekuły, biomateriały oraz zjawiska biologiczne i procesy komórkowe znajdujące zastosowanie w bioinżynierii zwierząt, łącznie z czynnikami wpływającymi na ich przebieg. Projektuje i wykonuje manipulacje na materiale biologicznym. Potrafi pozyskać standardowy materiał biologiczny i dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze w celu jego analizy. Wykorzystuje wybrane implikacje nanotechnologii w bioinżynierii zwierząt. Umiejętnie wykorzystuje metody biologii molekularnej i inżynierii genetycznej w celu rozwiązania problemów badawczych z zakresu bioinżynierii zwierząt. Potrafi interpretować podstawowe zjawiska ekonomiczne, społeczne i prawne w zakresie działalności przemysłu bioinżynieryjnego.

Absolwent postrzega złożoność materii organizmu zwierzęcego oraz potrafi wyodrębnić i modyfikować zjawiska zachodzące na poziomie nanostruktur, mikrostruktur oraz w kontekście makrozjawisk, stosując adekwatne narzędzia i techniki poznawcze. Absolwent holistycznie pojmuje dynamikę zjawisk biologicznych zachodzących z udziałem organizmu zwierzęcego, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk fizyko-chemicznych oraz technicznych i posiłkując się analizą matematyczną i statystyczną. Absolwent potrafi kreować nowe rozwiązania biotechniczne do optymalizacji wybranych procesów transformacji nanomolekuł, biomolekuł, komórek, tkanek i organizmów zwierząt. Posiada wiedzę umożliwiającą zastosowanie wybranych metod analitycznych i diagnostycznych charakterystycznych dla nanoinżynierii i inżynierii genetycznej w biologicznej modyfikacji zwierząt. Ma ponadto podstawy wiedzy oraz umiejętności projektowania badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych do biooceny pasz, żywności, środków farmakologiczno-medycznych i innych produktów przeznaczonych dla człowieka i zwierząt. Cechuje go także znajomość teoretyczna i praktyczna podstawowych narzędzi, technik, procesów analitycznych i diagnostycznych oraz umiejętność ich zastosowania w bioinżynierii zwierząt. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii środowiska oraz umiejętność wykorzystania technik bioinżynierii do jej analizy, z zastosowaniem adekwatnych modeli zwierzęcych. Potrafi wykorzystać niektóre aspekty wiedzy z zakresu bioinżynierii zwierząt w praktyce oraz ocenić potencjał i ryzyko wykorzystania jej osiągnięć w gospodarce. Posiada podstawową znajomość norm prawnych polskich i UE w zakresie regulacji praw zwierząt i postępowania ze zwierzętami. Potrafi współpracować ze specjalistami z zakresu nauk podstawowych, inżynieryjno-technicznych, biologicznych i rolniczo-weterynaryjnych, a także z zakresu zagadnień ekonomiczno-humanistycznych w celu poszukiwania i wdrażania właściwych rozwiązań w bioinżynierii zwierząt na poziomie podstawowym. Absolwent jest przygotowany do pracy w zespole i umie organizować jego pracę. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Bioinżynieria zwierząt jest przygotowany do pojmowania, interpretowania i projektowania podstawowych rozwiązań zmierzających do zastosowania praw matematyki, techniki, fizyki, chemii i biologii oraz niektórych rozwiązań technicznych w modyfikacji organizmów zwierząt na rzecz poprawy jakości życia człowieka i zwierząt z poszanowaniem etycznych i ekologicznych zasad współistnienia.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pracę w:

  • w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
  • w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
  • w przemyśle nanobiotechnologicznym,
  • w instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
  • w jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskich i UE) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności.