Dydaktyka

Architektura krajobrazu


Architektura Krajobrazu to kierunek rozwijający umiejętności kształtowania krajobrazu, z jednej strony zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, a z drugiej – w nawiązaniu do przyrodniczych, społecznych i kulturowych uwarunkowań kształtowanego obszaru. Obejmuje działania planistyczne i projektowe, realizacyjne oraz pielęgnowanie krajobrazu od skali miejsca do skali regionu.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki i geometrii wykreślnej, a ponadto zna zasady rysunku technicznego, odręcznego malarstwa, rzeźby, fotografii, graficznych technik cyfrowych i innych technik plastycznych. Dysponuje fundamentalną wiedzą z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej, rozpatrywanej w kontekście uwarunkowań kulturowych, wiedzą z zakresu psychologii środowiskowej oraz społecznych uwarunkowań działalności architekta krajobrazu. Zna elementarne metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia oraz ma podstawową wiedzę o badaniu, rozpoznawaniu i systematyce gleb. Posiada zasadniczą wiedzę o znaczeniu składowych środowiska przyrodniczego w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu oraz o funkcjonowaniu układów ekologicznych na różnych poziomach organizacji. Dysponuje fundamentalną wiedzą z zakresu biologii roślin i zwierząt, zna rośliny wykorzystywane w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu, wie o ich wymaganiach siedliskowych, cechach plastyczno-przestrzennych i użytkowych oraz korzyściach, jakie daje ich stosowanie w obiektach architektury krajobrazu. Zna podstawowe cechy fizykochemiczne, mechaniczne i budowlane gruntów, podstawowe materiały budowlane i ich zastosowanie w architekturze krajobrazu, zasady mechaniki (konstrukcji i statyki) oraz technologie budowli w obiektach architektury krajobrazu. Zna historię i teorię sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu oraz współczesne nurty projektowe. Posiada wiedzę na temat formy i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza metody ochrony zabytkowych obiektów ogrodowych. Dysponuje wiedzą na temat zasad programowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz pielęgnowania i konserwacji obiektów architektury krajobrazu. Ma podstawową wiedzę o systemie planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym. Zna podstawowe zagrożenia dla jakości środowiska przyrodniczego oraz system zarządzania środowiskiem i krajobrazem w Polsce. Ma wiedzę o roli społecznej i etyce zawodowej architekta krajobrazu. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania obiektami architektury krajobrazu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi wykonywać rysunki odręczne i wykorzystywać je do studiów i analiz przestrzennych oraz przekazywania informacji o krajobrazie, a ponadto posługuje się narzędziami i technikami warsztatu artystycznego w działalności projektowej. Posiada umiejętność wykonania rysunku technicznego z wykorzystaniem zasad matematyki i geometrii wykreślnej. Planuje i przeprowadza pomiary sytuacyjne i inne, niezbędne do wykonania obiektu architektury krajobrazu. Umie rozpoznawać i charakteryzować uwarunkowania przyrodnicze, niezbędne do sporządzenia projektu obiektu architektury krajobrazu i umie je uwzględnić w projektowaniu. Wykazuje się znajomością roślin, ich wymagań, cech użytkowych i dekoracyjnych oraz ich zastosowania w architekturze krajobrazu. Potrafi dokonać wyboru odpowiednich materiałów i technologii w procesie projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu. Programuje i projektuje obiekty architektury krajobrazu, wykorzystując wiedzę o uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i prawnych tej działalności. Stosuje zasady komponowania obiektów architektury krajobrazu w dostosowaniu do warunków miejsca. Jest w stanie sporządzić dokumentację projektową, zgodnie z wymogami formalnymi. Potrafi zidentyfikować problemy pielęgnacyjne i zastosować właściwe metody pielęgnacji i konserwacji obiektów architektury krajobrazu. Wie jak interpretować zapisy dokumentów planistycznych na szczeblu lokalnym, w zakresie niezbędnym do określania warunków brzegowych zagospodarowania terenu w kompozycji lub rekompozycji obiektów architektury krajobrazu. Posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i wykorzystywania źródeł informacji dostępnych w różnej formie. Umie zastosować różne techniki komunikowania się z użytkownikami obiektów architektury krajobrazu, władzami lokalnymi i inwestorami. Stosuje podstawowe technologie informatyczne. Jest w stanie ocenić mocne i słabe strony zawodu architekta krajobrazu w Polsce i Europie oraz wykorzystać tę wiedzę w planowaniu swojej kariery zawodowej. Potrafi w sposób werbalny, opisowy i graficzny przekazać wiedzę analityczną, sporządzić syntezę informacji i przedstawić ideę projektową. Rozumie przepisy prawa i umie posługiwać się nimi w działalności zawodowej. Ma umiejętności językowe w zakresie tematycznym architektury krajobrazu, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu posiada niezbędną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ma umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu, zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent posiada umiejętność: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu - łącznie z obiektami zabytkowymi, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu. Absolwent ma także kompetencje do zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu, współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu zna zasady postępowania badawczego oraz metody badań krajobrazu, a ponadto ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z historii i teorii kształtowania przestrzeni oraz krajobrazu miast i wsi. Posiada wiedzę o wpływie jakości krajobrazu na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Dysponuje wiedzą na temat geograficznych systemów informacyjnych i metod przetwarzania informacji stosowanych w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu krajobrazem. Ma wiedzę na temat możliwości i sposobów wykorzystania potencjału środowiska przyrodniczego i kulturowego w kształtowaniu krajobrazu miast i obszarów wiejskich. Zna system planowania przestrzennego w Polsce oraz zakres problemowy i podstawy metodyczne sporządzania dokumentów planistycznych. Znany jest mu system zarządzania krajobrazem w Polsce i innych krajach europejskich, sposoby identyfikacji i zapobiegania niekorzystnym przekształceniom krajobrazu oraz metody i technologie rekultywacji terenów zdegradowanych.

Absolwent studiów drugiego stopnia stosuje odpowiednie technologie informatyczne w pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji przestrzennej. Posiada umiejętność pozyskiwania i syntezy informacji o uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych, społecznych , ekonomicznych i prawnych na potrzeby kształtowania ładu przestrzennego na różnych poziomach przekształcania krajobrazu. Potrafi wykonywać opracowania studialne z zakresu oceny środowiska i krajobrazu niezbędne do działań planistycznych, projektowych i realizacyjnych oraz przygotowywać dokumenty planistyczne z zakresu planowania przestrzennego, ochrony przyrody i ochrony krajobrazu. Dokonuje identyfikacji przyczyn degradacji krajobrazu oraz stosuje właściwe rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające niekorzystnym jego przekształceniom. Formułuje i testuje hipotezy związane z problemami kształtowania krajobrazu oraz rozwiązuje problemy naukowe z tego zakresu. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych, prezentacji oraz wystąpień w języku polskim i obcym. Potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia zawodowego i realizować proces samokształcenia. Umie realizować koncepcje artystyczne w zakresie architektury krajobrazu i samodzielnie podejmować decyzje w zakresie projektowania i realizacji tych koncepcji. Świadomie posługuje się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach działalności plastycznej oraz właściwą techniką i technologią w trakcie realizacji prac artystycznych, a ponadto posiada umiejętność twórczego myślenia i działania.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu ma niezbędną i rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych oraz umiejętności dające podstawę do wykonywania opracowań badawczych i projektowych, a także ich realizacji w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, w tym szczególnie w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent posiada kompetencje do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin wpływających na treść i formę krajobrazu, a także powinien być przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów I stopnia mogą podjąć pracę w jednostkach:

  • opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;
  • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Absolwenci studiów II stopnia mogą podjąć pracę w:

  • jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne;
  • zarządach parków narodowych i krajobrazowych;
  • instytucjach naukowo-badawczych;
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych.