Dla studentów

Pomoc materialna


Uwaga! Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywał będzie nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) wprowadza, w zakresie pomocy materialnej, między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

Art. 93 ust. 2. pkt 1)

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

„Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

Art. 88 ust. 5.

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

 


Regulamin przyznawania pomocy materialnej obowiązujący od roku 2017/2018

Wzory wniosków obowiązującyh w roku akademickim 2018/2019 są dostępne do pobrania (poniżej)
Uprzejmie prosimy o składanie wniosków i załączników wydrukowanych dwustronnie.

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Zarządzenie nr 88 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 października 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 1a – Oświadczenie – dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki

Załącznik nr 1b – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w DS lub innym obiekcie

Załącznik nr 1c - Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

Załącznik nr 2 – Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Załącznik nr 2a – Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń pomocy materialnej

Załącznik nr 2b – Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Załącznik nr 2c – Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń pomocy materialnej, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.)

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 4a – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego

Załącznik nr 5 – Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów

Załącznik nr 8 – Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Dziekana Komisji Stypendialnej

Załącznik nr 9 – Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Rektora Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Załącznik nr 10 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 11 – Procedury postępowania przy przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej studentom SGGW

Załącznik nr 12 – Wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów