Dla studentów

Pomoc materialna


Regulamin przyznawania pomocy materialnej obowiązujący od roku 2017/2018

Wzory wniosków obowiązującyh w roku akademickim 2018/2019 są dostępne do pobrania (poniżej)
Uprzejmie prosimy o składanie wniosków i załączników wydrukowanych dwustronnie.

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Zarządzenie nr 88 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 października 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Załącznik nr 1a – Oświadczenie – dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki

Załącznik nr 1b – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w DS lub innym obiekcie

Załącznik nr 1c - Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

Załącznik nr 2 – Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Załącznik nr 2a – Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń pomocy materialnej

Załącznik nr 2b – Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Załącznik nr 2c – Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do świadczeń pomocy materialnej, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.)

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 4a – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego

Załącznik nr 5 – Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów

Załącznik nr 8 – Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Dziekana Komisji Stypendialnej

Załącznik nr 9 – Wzór wniosku o przekazanie uprawnień Rektora Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Załącznik nr 10 – Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 11 – Procedury postępowania przy przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej studentom SGGW

Załącznik nr 12 – Wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów