Dla kandydatów

Projektowanie geotechniczne


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Geoinżynierii
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 33; pok. 36
tel.: 022 593 52 00, 593 20 02
fax.: 022 593 52 03
e-mail: kg@sggw.pl 
e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.pl
www: http://kg.sggw.pl/stud10/studia.htm

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo
i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy prawne projektowania geotechnicznego (europejskie normy geotechniczne, prawo budowlane, prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze);
 • Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne 
 • Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych i terenowych;
 • Metodyka i interpretacja badań terenowych;
 • Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne;
 • Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich;
 • Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych;
 • Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych;
 • Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów;
 • Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko;
 • Seminaria dyplomowe.

Studia trwać będą 2 semestry z przerwą międzysemestralną. Zajęcia prowadzone będą
w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz obliczeń numerycznych
i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Przewiduje się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych:

Grupa G1 – badania laboratoryjne i terenowe, dobór parametrów i obliczenia geotechniczne

Grupa G2 – projektowanie geotechniczne w budownictwie drogowym i kolejowym.

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, tel. 504 273 398
Sekretariat studiów: tel. 22 59 35 202
Planowany czas trwania zajęć:

1 semestr 13.10.2018 – 10.02.2019  (7 zjazdów):

2 semestr 09.03.2019 – 02.06.2019 (6 zjazdów):

Egzamin dyplomowy 15.06-16.06.2019, zakończenie studiów 29.06.2019.

Termin naboru – do 24.09.2018 r. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc.
Limit miejsc: 45
Opłata: 2 500 zł za  semestr, 5 000 zł za studia.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu SGGW "IKAR"