Dla kandydatów

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty – studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia będących obywatelami polskimi

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia będących cudzoziemcami

  

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia II stopnia będących obywatelami polskimi

Kandydaci na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8 ) w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia w SGGW

 1. Rejestracja kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów w wyznaczonych w kalendarium rekrutacji terminach (konieczne jest dołączenie fotografii kandydata w wersji elektronicznej).
 2. Podanie / Ankieta osobowa - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z poświadczoną kopią suplementu (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego*).
  Kandydaci z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dyplom uzyskany poza granicami RP musi uprawniać do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniać do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.
 4. Kserokopia suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającegowykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów (należy okazać oryginał do wglądu).
 5. Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wg wymogów dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich).
 6. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 7. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa
  dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego).
 8. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - wzór kopii.
 9. Orzeczenie lekarskie – kandydaci na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, mają w Systemie Obsługi Kandydatów udostępnione do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy i zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w tym języku.

* Kandydaci nie posiadający dyplomów (oczekujący na wydanie dyplomu) składają – „Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia w SGGW” – zawierające informacje o ukończonych studiach (WZÓR zaświadczenia dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w innych uczelniach niż SGGW)

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w SGGW – otrzymują zaświadczenie w dziekanatach wydziałów (wydruki z HMS).

UWAGA!
Kandydaci na studia II stopnia składają dokumenty po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej w SOK.