Dla kandydatów

Kwalifikacja – komunikaty


Testy/ zadanie projektowe (AK)

Zgodność efektów kształcenia Znajomości j. angielskiego

 


TESTY

Testy kompetencyjne (zgodnie z zasadami kwalifikacji - tylko dla osób, które ukończyły studia I stopnia na innym niż wskazany w zasadach rekrutacji kierunku studiów) dotyczą kierunków rozpoczynających się od semestru zimowego.

 Konieczność przystąpienia do testów kompetencyjnych sygnalizowana jest komunikatem na czerwonym tle w Systemie Obsługi Kandydatów po zalogowaniu się, na Stronie głównej panelu administracyjnego. Treść komunikatu:

Brak zbieżności programu - konieczne przystąpienie do testu kompetencyjnego
  • Zadanie projektowe dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu odstąpiła od przeprowadzenia zadania projektowego dla kandydaów na studia drugiego stopnia na kierunek architektura krajobrazu.


ZBIEŻNOŚĆ

Uwaga. Dla kierunku projektowanie żywności rozmowa kwalifikacyjna z WKR obowiązuje wszystkich kandydatów.

Każdemu kandydatowi, który powinien dokonać weryfikacji efektów kształcenia ukończonych studiów I stopnia z efektami wymaganymi od kandydatów na studia II stopnia, w Systemie Obsługi Kandydatów, po zarejestrowaniu i wybraniu kierunku studiów (na podstawie poprawnego wpisu o ukończonym kierunku studiów I stopnia) wyświetla się informacja o ewentualnej konieczności weryfikacji - na Stronie głównej panelu administracyjnego na czerwonym tle. Treść komunikatu:

Brak zbieżności programu - konieczne spotkanie z WKR

Uwaga ! status kandydata w SOK zawsze podświetlony jest kolorem czerwonym i nie ma związku z powyższym komunikatem!

Kandydatom, którzy ukończyli kierunki wymienione (z nazwy) w zasadach rekrutacji na studia II stopnia (mierniki efektów), komunikat ten nie jest wyświetlany. Zgodność efektów określona jest juz w zasadach rekrutacji. W takim przypadku nie jest konieczna rozmowa kwalifikacyjna z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych  spotkań z WKR - dla poszczególnych kierunków studiów - w celu weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia w Rekrutacji na sem. letni 2018/2019, WKR będą dostępne w dniach i godzinach podanych w kolumnach Daty/Godziny w poniższej tabeli. W jednym z poniższych terminów (wybranym przez kandydata) należy stawić się z dokumentami dot. przebiegu studiów w celu weryfikacji efektów.

Tabela - terminy/miejsca

Kandydaci którzy odbywają rozmowy kwalifikacyjne i dokonują weryfikacji efektów, powinni mieć przy sobie suplement do dyplomu, ewentualnie karty przebiegu studiów (wykaz przedmiotów, oceny, wymiar ECTS oraz wymiar godzinowy poszczególnych form zajęć), program ukończonych studiów I stopnia, efekty kształcenia ukończonego kierunku studiów, a w wątpliwych sytuacjach również sylabusy kluczowych przedmiotów.


POTWIERDZENIE ZNAJOMOŚCI JĘZ. ANGIELSKIEGO

Dla specjalności prowadzonych w jęz. angielskim wymagane jest od kandydata potwierdzenie znajomości jęz. angielskiego na poziomie B2. Po zarejestrowaniu się kandydata na każdy z kierunków, na którym jest to wymagane, wyświetlany jest stosowny komunikat. Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji znajomości jęz. angielskiego (zakładka menu w Systemie Obsługi Kandydatów).  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie wymienionego przez kandydata dokumentu (np certyfikat), może zaakceptować znajomość języka drogą elektroniczną, poprzez dokonanie stosownych zapisów w Systemie Obsługi Kandydatów. Po tej operacji WKR komunikat przestaje być wyświetlany a w ww. zakładce pojawia się informacja o akceptacji WKR. Dokument będący podstawą uznania należy okazać przy składaniu dokumentów.

Kandydat bez akceptacji znajomości języka dokonanej przez WKR na kierunki, na których jest to wymagane nie będzie mógł być zakwalifikowany.

W przypadku braku akceptacji WKR dla deklaracji kandydata poprzez System Obsługi Kandydatów, Kandydat powinien zgłosić się na spotkanie z WKR w terminach określonych w komunikacie, o którym mowa w kalendarium rekrutacji (terminy w tabeli powyżej)) i dokonać weryfikacji znajomości języka angielskiego osobiście.


Kwalifikowani będą kandydaci, którzy w Systemie obsługi kandydatów mają odnotowaną opłatę rekrutacyjną oraz zweryfikowane efekty kształcenia; na kierunki, dla których wymagane jest potwierdzenie znajomości języka - kandydaci, których deklaracja znajomości języka zostanie pozytywnie zweryfikowana przez WKR lub potwierdzona osobiście.