Dla kandydatów

Studia II stopnia


Zasady rekrutacji na studia II stopnia w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018:

Uchwała Nr 46-2015/2016 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2017/2018 z późn. zm.

  1. Załącznik nr 3 - zasady kwalifikacji na studia - studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
  2. Załącznik nr 4 - wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – obywateli polskich.
  3. Załącznik nr 5 - wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w SGGW – cudzoziemców.

 Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim r. a. 2017/2018.

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Architektura krajobrazu
Bioinżynieria zwierząt
Biotechnologia
Budownictwo
Gospodarka przestrzenna
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Informatyka
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria środowiska
Leśnictwo
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym
Technologia drewna
Technologie energii odnawialnej
Technologia żywności i żywienie człowieka
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zootechnika
Żywienie człowieka i ocena żywności

Architektura krajobrazu
Ogrodnictwo

Rekrutacja na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) będzie prowadzona w następujący sposób:

  1. Kandydat rejestruje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (obowiązkowe jest dołączenie fotografii cyfrowej) i w wyznaczonym terminie przystępuje do kwalifikacji. Zarejestrować się i przystąpić do kwalifikacji może również absolwent studiów I stopnia przed uzyskaniem dyplomu licencjata/inżyniera (przed obroną pracy); warunkiem przyjęcia jest dostarczenie dyplomu (lub zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu) w terminie składania dokumentów, określonym w kalendarium rekarutacji. Pomiędzy rejestracją i kwalifikacją, a ostatecznym terminem złożenia dokumentów można przystąpić do obrony pracy dyplomowej/egzaminu dyplomowego po studiach I stopnia.
  2. Komisja Rekrutacyjna określa minimalną średnią ocen uprawniającą do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
  4. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w wyznaczonych terminach składają wymagane dokumenty.
  5. Terminy rejestracji, terminy testów kompetencyjnych (daty testu), terminy weryfikacji efektów kształcenia i różnic programowych, terminy składania dokumentów podane są w kalendarium rekrutacji.

UWAGA

  • O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich zgodnie z zasadami rekrutacji.
  • Zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydatów i przystąpić do rekrutacji można przed uzyskaniem dyplomu studiów I stopnia.