Dla kandydatów

Wymagane dokumenty


Wymagane dokumenty – studia I stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących obywatelami polskimi

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących cudzoziemcami

 


 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia będących obywatelami polskimi

Kandydaci na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; budynek 8 ) w terminach wyznaczonych w kalendarium rekrutacji.

 1. Rejestracja kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów w wyznaczonych w kalendarium rekrutacji terminach (konieczne dołączenie fotografii kandydata w wersji elektronicznej).
 2. Podanie / Ankieta osobowa - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów.
 3. Oryginał lub wydany przez szkołę odpis świadectwa dojrzałości, dodatkowo aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną w przypadku, gdy dokumenty te potwierdzają wynik przedmiotu kwalifikacyjnego lub dyplom IB lub dyplom EB lub świadectwo uzyskane poza granicami Polski.
  W przypadku gdy kandydat nie posiada jeszcze dyplomu IB powinien dostarczyć wydane przez szkołę zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego zawierające informacje o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie kandydata o zobowiązaniu się do doręczenia oryginału świadectwa lub wydanego przez szkołę odpisu świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia w przypadku niedopełnienia zobowiązania.
  Kandydaci ze świadectwem uzyskanym poza granicami Polski, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało wydane, składają oryginał świadectwa. Świadectwo musi być uznane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości z mocy prawa lub w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty - wymogi formalne jakie muszą spełniać zagraniczne świadectwa.
 4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (z oryginałem do wglądu).
 5. Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa
  dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu).
 6. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - wzór kopii.
 7. Orzeczenie lekarskie – kandydaci na kierunki studiów, na które tego typu orzeczenie jest wymagane, mają w Systemie Obsługi Kandydatów udostępnione do wydruku skierowanie do lekarza medycyny pracy i zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia w dziekanacie właściwego wydziału, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów.
 8. Oświadczenie kandydata na studia stacjonarne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - wydruk, dostępny w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów.

UWAGA!
Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne składają dokumenty po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.
Laureaci olimpiad centralnych i konkursów składają dokumenty po zarejestrowaniu się w SOK w terminie wskazanym w kalendarium rekrutacji.

Każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej w SOK.