Dla kandydatów

Sprawdzian z rysunku - Komunikaty


Warszawa 30 kwietnia 2018

Komunikat dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek Architektura Krajobrazu w SGGW w 2018 roku.

Jaki jest cel przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku odręcznego?

Praca wykonana w trakcie sprawdzianu, powinna wykazać uzdolnienia plastyczne kandydata, wrażliwość twórczą, trafne interpretowanie zadanego tematu ale przede wszystkim umiejętność obserwacji, postrzegania i odtworzenia wartości otaczającego krajobrazu. Przydatna będzie także ogólna wiedza na temat otaczającego nas świata.

Architektura krajobrazu to dyscyplina twórcza, która równoważy w sobie artystyczne i intelektualne postrzeganie otaczającego nas świata. Łączy w sobie wiedzę z zakresu wielu dyscyplin. Zastosowanie choćby ogólnych wiadomości z zakresu m.in. biologii, geografii, podstaw architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, estetyki i filozofii, antropologii kulturowej, historii sztuki etc. oraz umiejętność posługiwania się rysunkiem, jako formą przekazu, będą warunkiem przydatności kandydata do studiowania na tym kierunku studiów. Głównym celem sprawdzianu z rysunku jest wyłonienie spośród grupy kandydatów zdających egzamin, osób najlepiej przygotowanych do kształcenia się i zgłębiania wiedzy z zakresu architektury krajobrazu.

Przeprowadzenie sprawdzianu

Tematem sprawdzianu będzie otaczający nas krajobraz, z całym swym bogactwem form i różnorodnością pełnionych przez niego funkcji.

Miejsce i temat sprawdzianu będzie miało również wpływ na długość jego trwania – 2 do 3 godzin zegarowych.

Praca będzie wykonywana na białym papierze, który będzie dostarczony kandydatom przez organizatorów. Format papieru będzie także uzależniony od tematu i miejsca sprawdzianu (nie mniejszy niż A4, nie większy niż A2). Natomiast każdy kandydat powinien mieć ze sobą nieoznaczony, sztywny podkład - stosownej wielkości, na którym będzie mógł położyć papier i swobodnie rysować. Dla zwiększenia komfortu rysujących podkład do rysowania powinien być wyposażony w spinacze przytrzymujące papier.

Kandydat ma pełną swobodę wyboru techniki rysowania. Decyzję tę należy podjąć odpowiednio wcześniej, by każdy mógł przed rozpoczęciem sprawdzianu wyposażyć się we własne narzędzia - odpowiednie dla danej techniki. Pracę należy wykonywać w takiej technice, która ułatwi realizację wykonania zadania w określonym czasie, a jednocześnie nie wymaga utrwalania. Zakaz stosowania technik wymagających utrwalenia wynika z tego, że przy składaniu i rozkładaniu prac podczas ich przeglądania, rysunek może ulec zatarciu lub zniszczeniu. Z tych powodów nie jest wskazane stosowanie węgla, ołówków pastelowych, tłustych kredek, farb olejnych i akrylowych.

Prace wykonane w technice czarno - białej i barwnej będą oceniane, jako równorzędne.

Sposób wypowiedzi plastycznej i oczekiwania względem pracy

Praca powinna być wykonana samodzielnie. Aby ułatwić osobą oceniającym podjęcie właściwej decyzji, co do wyboru kandydatów, praca  powinna być wykonana w konwencji, która jest powszechnie określana, jako realistyczny sposób widzenia świata. Zademonstrowanie przez kandydata innego sposobu wypowiedzi plastycznej spowoduje odrzucenie pracy.

W oczekiwanym sposobie wypowiedzi plastycznej, istotną rolę odgrywać będzie realizacja założeń tematu pracy, umiejętność zakomponowania arkusza papieru oraz zastosowanie  zasad perspektywy rysunkowej i malarskiej, wprowadzenie światłocienia, operowanie prawidłowymi proporcjami, jakie występują pomiędzy różnymi obiektami, które dostrzegamy w otaczającym nas krajobrazie.

Kolejne informacje na temat przeprowadzenia sprawdzianu będą ukazywały się zgodnie z pracami Komisji Rekrutacyjnej SGGW.

Ewa Kosiacka-Beck
Koordynator sprawdzianu z rysunku odręcznego dla kandydatów na I rok studiów w SGGW