Dla kandydatów

Sprawdzian z RYSUNKU – komunikaty


Informacja o terminie sprawdzianu z rysunku dla osób przystępujących do rekrutacji uzupełniającej - wrześniowej (jeśli dla kierunku architektura krajobrazu będzie ona prowadzona) podana zostanie w terminie do końca sierpnia 2019 r.

 


Komunikat dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu w SGGW w 2019 roku

Jaki jest cel przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku odręcznego?

Praca wykonana w trakcie sprawdzianu powinna wykazać uzdolnienia plastyczne kandydata, wrażliwość twórczą, trafne interpretowanie zadanego tematu, ale przede wszystkim umiejętność obserwacji, postrzegania i odtworzenia wartości otaczającego krajobrazu. Przydatna będzie także ogólna wiedza na temat otaczającego nas świata.

Architektura krajobrazu to dyscyplina twórcza, która równoważy w sobie artystyczne i intelektualne postrzeganie otaczającego nas świata. Łączy w sobie wiedzę z zakresu wielu dyscyplin. Zastosowanie choćby ogólnych wiadomości z zakresu m.in. biologii, geografii, podstaw architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, estetyki i filozofii, antropologii kulturowej, historii sztuki oraz umiejętność posługiwania się rysunkiem jako formą przekazu, będą warunkiem przydatności kandydata do studiowania na tym kierunku studiów. Głównym celem sprawdzianu z rysunku jest wyłonienie spośród grupy kandydatów zdających sprawdzian osób najlepiej przygotowanych do kształcenia się i zgłębiania wiedzy z zakresu architektury krajobrazu.

Przeprowadzenie sprawdzianu

Tematem sprawdzianu będzie otaczający nas krajobraz, z całym swym bogactwem form i różnorodnością pełnionych przez niego funkcji.

Miejsce i temat sprawdzianu będą miały również wpływ na długość jego trwania – 2 do 3 godzin zegarowych.

Praca będzie wykonywana na białym papierze, który będzie dostarczony kandydatom przez organizatorów. Format papieru będzie także uzależniony od tematu i miejsca sprawdzianu (nie mniejszy niż A4, nie większy niż A2). Natomiast każdy kandydat powinien mieć ze sobą nieoznaczony, sztywny podkład stosownej wielkości, na którym będzie mógł położyć papier i swobodnie rysować. Dla zwiększenia komfortu rysujących podkład do rysowania powinien być wyposażony w spinacze przytrzymujące papier.

Kandydat ma pełną swobodę wyboru techniki rysowania. Decyzję tę należy podjąć odpowiednio wcześniej, by każdy mógł przed rozpoczęciem sprawdzianu wyposażyć się we własne narzędzia odpowiednie dla danej techniki. Pracę należy wykonywać w technice, która ułatwi realizację wykonania zadania w określonym czasie, a jednocześnie nie wymaga utrwalania. Zakaz stosowania technik wymagających utrwalenia wynika z tego, że przy składaniu i rozkładaniu prac podczas ich przeglądania rysunek może ulec zatarciu lub zniszczeniu. Z tych powodów nie jest wskazane stosowanie węgla, ołówków pastelowych, tłustych kredek, farb olejnych i akrylowych.

Prace wykonane w technice czarno-białej i barwnej będą oceniane jako równorzędne.

Sposób wypowiedzi plastycznej i oczekiwania względem pracy

Praca powinna być wykonana samodzielnie. Aby ułatwić osobom oceniającym podjęcie właściwej decyzji, praca powinna być wykonana w konwencji, która jest powszechnie określana jako realistyczny sposób widzenia świata. Zademonstrowanie przez kandydata innego sposobu wypowiedzi plastycznej spowoduje odrzucenie pracy.

W oczekiwanym sposobie wypowiedzi plastycznej istotną rolę odgrywać będzie realizacja założeń tematu pracy, umiejętność zakomponowania arkusza papieru oraz zastosowanie zasad perspektywy rysunkowej i malarskiej, wprowadzenie światłocienia, operowanie prawidłowymi proporcjami, jakie występują pomiędzy różnymi obiektami, które dostrzegamy w otaczającym nas krajobrazie.

Kolejne informacje na temat przeprowadzenia sprawdzianu będą ukazywały się zgodnie z pracami komisji rekrutacyjnej SGGW.

Ewa Kosiacka-Beck
Koordynator sprawdzianu z rysunku odręcznego dla kandydatów na I rok studiów w SGGW


Warszawa, 28 czerwca 2019

Komunikat dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek Architektura Krajobrazu.

TERMIN SPRAWDZIANU - piątek 5 lipca, w godzinach 10.00-12.00,

MIEJSCE ZBIÓRKI - do godziny 9.30 przed Aulą Kryształową SGGW,  ul. Nowoursynowska 166. Na miejscu będą pracownicy SGGW z widocznymi identyfikatorami, którzy poprowadzą grupę do miejsca rejestracji*.

Od godziny 9.45 rozpocznie się sprawdzanie tożsamości i rejestracja uczestników sprawdzianu.

* Konsekwencją opóźnienia jest skrócenie czasu rysowania lub utrata możliwości podejścia do sprawdzianu.

DOGODNY DOJAZD NA MIEJSCE ZBIÓRKI - linie autobusowe komunikacji miejskiej oraz metro**. Dokładna lokalizacja obiektu została rozrysowana na planie dostępnym na stronie internetowej: http://www.sggw.pl/kontakt__

** Organizatorzy nie będą uwzględniać spóźnienia kandydata spowodowanego niewłaściwą organizacją dojazdu.

TECHNIKA WYKONANIA PRACY - pracę należy wykonać na ostemplowanym białym papierze, który zostanie wręczony kandydatom po zarejestrowaniu się. Wraz z papierem zostanie wręczony kandydatom instruktaż dotyczący zasad i warunków przebiegu sprawdzianu oraz temat sprawdzianu.

Decyzja, co do techniki wykonania pracy powinna być podjęta przed sprawdzianem i powinna zakładać ograniczony czas wykonania zadania oraz warunki pracy. Technika wykonania pracy nie jest narzucona: czarno-biała (ołówek, rozwodniony tusz etc.) lub barwna można używać różnego rodzaju pisaków, piórek lub kredek wodnych czy farb.Prace wykonane w technikach olejnych, pastelach lub takich, które wymagają specjalnego utrwalenia, nie będą klasyfikowane.

NA SPRAWDZIAN NALEŻY ZABRAĆ:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata;
  • sztywny podkład z tektury dostosowany do formatu papieru rysunkowego A2 (60cm x 42cm) oraz spinacze trzymające papier;
  • narzędzia do rysowania lub malowania (miękki ołówek HB lub 2B etc. kandydat decyduje o twardości ołówka oraz temperówkę i gumkę do ścierania; w przypadku wykonywania szkiców malarskich farby i odpowiedni pędzel, ściereczkę do wytarcia rąk, watę lub ligninę do zmywania farby oraz naczynia na wodę czystą i brudną.
  • wodę potrzebną do malowania należy mieć ze sobą;
  • można mieć ze sobą jedynie niewielką podręczną torebkę, w której będą umieszczone przybory rysunkowe,

Nie wolno mieć teczek rysunkowych i własnego papieru do rysowania oraz oznaczonych lub porysowanych podkładek!

DODATKOWE PROŚBY

  1. W trakcie trwania sprawdzianu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i wszelkiego rodzaju odtwarzaczy, pod groźbą unieważnienia sprawdzianu.
  2. Ze względu na dużą liczbę kandydatów i lokalizację miejsca zbiórki, osoby towarzyszące proszone są o pozostanie domu lub sąsiadującym parku, co niewątpliwie ułatwi prace organizacyjną i przebieg sprawdzianu!