Dla kandydatów

Zasady odbywania studiów


CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA W SGGW NA NASTEPUJĄCYCH ZASADACH:

Kandydacie, przed przystąpieniem do rekrutacji sprawdź, które zasady dotyczą ciebie!


DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH BEZ ODPŁATNOŚCI SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

1) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. posiadają ważną Kartę Polaka,
 2. posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 3. posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce,
 4. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,  
 5. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,
 6. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,
 7. mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,
 8. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz 2094),
 9. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,
 10. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 11. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski.

2) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  lub angielskim i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem iż treści decyzji wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

3) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  lub angielskim na podstawie umowy zawartej z uczelnią partnerską przez SGGW, pod warunkiem iż z zapisów umowy wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI PODEJMUJĄ I ODBYWAJĄ STUDIA CUDZOZIEMCY:

4) na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie posiadający uprawnień o których mowa w pkt. 1) lub pkt. 2) lub pkt. 3) powyżej.

5) na studiach stacjonarnych w języku angielskim, nie posiadający uprawnień o których mowa w pkt. 2) lub 3).

6) na studiach niestacjonarne w języku polskim.