Dla kandydatów

Ubezpieczenie


INFORMACJE O UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW
KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SGGW

  1. Studenci cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadający ważną Kartę Polaka mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca SGGW pod warunkiem dostarczenia, w terminie nie przekraczajacym 5 dni od daty zawarcia umowy, następujących dokumentów:

- kserokopii umowy z NFZ (oryginał do wglądu),
- kserokopii zaświadczenia o polskim pochodzeniu lub kserokopii ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu),
- kserokopii aktualnego paszportu (oryginał do wglądu),
- kserokopii dokumentu potwierdzającego zameldowanie (oryginał do wglądu),
- „Wniosku studenta cudzoziemca w sprawie ubezpieczenia  zdrowotnego”,
- dokumentu ZUS ZZA (druk dostępny w Biurze Spraw Studenckich).

Cudzoziemcy przyjęci na studia, spełniający powyższe kryteria, niezwłocznie po rozpoczęciu roku akademickiego powinni zawrzeć umowę z NFZ, przy czym studenci pierwszego roku powinni podpisać przedmiotową umowę najwcześniej od 1 października w danym roku akademickim. Fakt podpisania umowy z NFZ należy zgłosić w Biurze Spraw Studenckich ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 8, przedstawiając wyżej wymienione dokumenty, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zawarcia umowy.

Studenci cudzoziemcy lat wyższych, spełniające powyższe kryteria, niezwłocznie po podpisaniu umowy z NFZ (w terminie nie przekracającym 7 dni od daty zawarcia umowy) zgłaszają się do Biura Spraw Studenckich, ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 8, w celu dopełnienia wyżej wymienionych formalności.

Utrata statusu studenta (m.in. ukończenie studiów, rezygnacja ze studiów, skreślenie z listy studentów itp.) powoduje ustanie obowiązku opłacania składek przez SGGW za osobę ubezpieczoną. Ubezpieczony ma obowiązek poinformować o swoim aktualnym statusie Biuro Spraw Studenckich. Z chwilą utraty statusu studenta i nie rozwiązaniu umowy z NFZ opłacanie składek leży w gestii osoby ubezpieczonej.

W przypadku uzyskania ubezpieczenia z innego tytułu student ma obowiązek zgłoszenia się do BSS w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia. 

  1. Studenci cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nie posiadający polskiego pochodzenia lub Karty Polaka, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca student.

  2. Studenci cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.                                                                                                                                                                                                         W przypadku, gdy student cudzoziemiec nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu na terytorium RP lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może być ubezpieczona przez SGGW na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym).


W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w województwie mazowieckim jest Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, mający siedzibę pod adresem:

ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
www.nfz-warszawa.pl

W celu zawarcia umowy z NFZ należy przedstawić nastepujace dokumenty:

- dokument potwierdzajacy zameldowanie pobytu;
- zaświadczenie o studiowaniu;
- legitymacje studencką;
- paszport.

W sprawie szczegółowych pytań dotyczących zawarcia umowy z NFZ prosimy o kontakt z właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej informacji o ubezpieczeniach:
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne