Dla kandydatów

Zasady odbywania studiów przez cudzoziemców


CUDZOZIEMCY MOGĄ ODBYWAĆ STUDIA W SGGW NA NASTEPUJĄCYCH ZASADACH:

Kandydacie, przed przystąpieniem do rekrutacji sprawdź, które zasady dotyczą ciebie!


DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

1) posiadają zezwolenie na pobyt stały (osiedlenie się) w Polsce;

2) posiadają status uchodźcy nadany w Polsce;

3) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski;

4) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, będący pracownikami migrującymi mieszkającymi na terytorium Polski;

5) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;

6) otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.) udzielone na terytorium Polski. Należy przedstawić decyzje o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;

7) mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski;

8) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z zastrzeżeniem, że osobom tym nie przysługują prawa do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. Osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;

10) posiadają ważną Kartę Polaka. Osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Za członków rodzin osób, o których mowa w pkt 4), 8) i 9), uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900).

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW:

 • Studia stacjonarne są bezpłatne.
 • Studia niestacjonarne są płatne. Cudzoziemcy ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Po przyjęciu na studia cudzoziemcy nabywają prawo do ubiegania się na takich samych warunkach jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej o następujące rodzaje świadczeń: 
 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 5.  zapomogi.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.


NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJACE OBYWATELI POLSKICH MOGĄ PODEJMOWAĆ I ODBYWAĆ STUDIA CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

 • są obywatelami państw spoza Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nie posiadają uprawnień do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadającymi środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów oraz którzy rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich;
 • posiadają ważną Kartę Polaka i rezygnują z ubiegania się o przyjęcie na studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich.

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne są płatne;
 • Kandydaci cudzoziemcy kierowani na studia decyzją ministra odbywają studia na warunkach określonych w decyzji ministra (kandydaci zobowiązani są do przedstawienia skierowania wystawionego przez jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra do kierowania cudzoziemców na studia);
 • Kandydaci cudzoziemcy podejmujący studia na podstawie umowy zawartej przez SGGW z zagraniczną uczelnią partnerską odbywają studia na warunkach określonych w umowie.

Po przyjęciu na studia cudzoziemcy nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia wymienione w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogi. Cudzoziemcy posiadający wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.