Dla kandydatów

Język polski - wymagania


Do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego są:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między innymi:
    • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki, www.sjpdc.uni.lodz.pl
    • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.cjkp.umcs.lublin.pl
    • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska, www.sjo.pwr.wroc.pl
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego na poziomie minimum B2 http://certyfikatpolski.pl/,
  • świadectwa ukończenia szkoły średniej bądź dyplomy ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym,
  • dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wydany przez szkołę językową.