Dla kandydatów

Wymagane dokumenty


Cudzoziemcy, kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; bud. 8, pok. 8).

Wymagane dokumenty - cudzoziemcy - studia I stopnia i jednolite magisterskie
Wymagane dokumenty - cudzoziemcy - studia II stopnia
Tłumaczenie dokumentów

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 1. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów).
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości / dyplom IB / dyplomu EB /  lub inne świadectwo uzyskane poza granicami RP uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości z mocy prawa lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty. Poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacja lub apostille nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa oraz świadectw o których mowa w umowach międzynarodowych.
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji).
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków do odbywania studiów na określonych zasadach (dostępne w Systemie Obsługi Kandydata).
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (jeśli kandydat posiada taki dokument, należy okazać oryginał do wglądu).
 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (należy okazać oryginał do wglądu) oraz oświadczenia o posiadaniu ww dokumentu.
 7. Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu).
 8. Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski tj. wiza, karta czasowego lub stałego pobytu, lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski (należy okazać oryginał do wglądu). Kandydaci nieposiadający w trakcie rekrutacji wizy wjazdowej do Polski, przedstawiają ten dokument po jego uzyskaniu, nie później jednak niż do 2 października 2017r.
 9. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.
 10. Kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (należy okazać oryginał do wglądu). Kandydaci nieposiadający w trakcie rekrutacji dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie, przedstawiają ten dokument po jego uzyskaniu, nie później jednak niż do 2 października 2017r.
 11. Aktualna kolorowa fotografia na papierze, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formacie 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość) oraz taka sama fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego w rozdzielczości 236 x 295 pikseli.
 12. Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument, należy okazać oryginał do wglądu).
 13. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w SGGW w Warszawie - WZÓR DOKUMENTU. W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną "Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w SGGW" (notariusz lub polski konsul poświadcza własnoręczność podpisów złożonych na dokumencie). 
 14. Upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku gdy kandydat nie posiada wizy wjazdowej do Polski, dokumenty kandydata mogą zostać złożone przez osobę trzecią posiadajacą upoważnienie na piśmie.
 15. Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (dotyczy kandydatów, którym nadano taki numer w polskim urzędzie).

Do góry

Studia drugiego stopnia

 1. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów),
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości / dyplom IB / dyplom EB / świadectwo uzyskane poza granicami RP uznane
  za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości z mocy prawa lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty, na żądanie Komisji Rekrutacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić legalizację lub apostille zagranicznego świadectwa.
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji).
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego) lub oryginał dyplomu uzyskanego poza granicami RP, uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.
 5. Kserokopia suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów (należy okazać oryginał do wglądu).
 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków do odbywania studiów na określonych zasadach (dostępne w Systemie Obsługi Kandydata).
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (jeśli kandydat posiada taki dokument, należy okazać oryginał do wglądu).
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (należy okazać oryginał do wglądu) oraz oświadczenia o posiadaniu ww dokumentu.
 9. Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu).
 10. Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski tj. wiza, karta czasowego lub stałego pobytu, lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski (należy okazać oryginał do wglądu). Kandydaci nieposiadający w trakcie rekrutacji wizy wjazdowej do Polski, przedstawiają ten dokument po jego uzyskaniu, nie później jednak niż do 1 października 2017r.
 11. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia.
 12. Kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia (należy okazać oryginał do wglądu).
 13. Aktualna kolorowa fotografia na papierze, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formacie 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość) oraz taka sama fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego w rozdzielczości 236 x 295 pikseli.
 14. Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument, należy okazać oryginał do wglądu).
 15. Upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku gdy kandydat nie posiada wizy wjazdowej do Polski, dokumenty kandydata mogą zostać złożone przez osobę trzecią posiadajacą upoważnienie na piśmie.
 16. Kandydaci na studia drugiego stopnia (absolwenci polskich uczelni) oczekujący na wydanie dyplomu składają – „Zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia w SGGW” – zawierające informacje o ukończonych studiach (WZÓR zaświadczenia dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w innych uczelniach niż SGGW).
 17. Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (dotyczy kandydatów, którym nadano taki numer w polskim urzędzie).

Do góry

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 • ważna Karta Polaka;
 • karta pobytu stałego (osiedlenie się) w Polsce;
 • karta pobytu status uchodźcy nadany w Polsce;
 • karta pobytu ochrona czasowa na terytorium Polski;
 • karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydana na terytorium Polski;
 • karta pobytu czasowego wydana na terytorium Polski w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.), należy przedstawić decyzje o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;
 • karta pobytu ochrona uzupełniająca udzielona na terytorium Polski;
 • paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej, jeśli kandydat posiada to należy dołączyć potwierdzenie zamieszkania na terytorium Polski oraz dokument potwierdzajacy, ze jest się pracownikiem migrującym;
 • dokument potwierdzajacy prawo stałego pobytu dotyczy osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin.

Do góry

Dokumentami potwierdzajacymi znajomość języka polskiego są:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między innymi:
  • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki, www.sjpdc.uni.lodz.pl
  • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.cjkp.umcs.lublin.pl
  • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska, www.sjo.pwr.wroc.pl
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/,
 • świadecta ukończenia szkoły średniej bądź dyplomy ukończenie studiów z polskim językiem wykładowym,
 • dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wydany przez szkołę językową.

Do góry

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną "Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w SGGW" (notariusz lub polski konsul poświadcza własnoręczność podpisów złożonych na dokumencie). 
Do pobrania:
- wersja polska
- wersja polsko - ukraińska
- wersja polsko - rosyjska

Do góry

Tłumaczenie dokumentów

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski (oprócz paszportu lub innego dokumentu tożsamości) składa się wraz z tłumaczeniami na jezyk polski.  Tłumaczenia powinny być sporządzone lub poświadczone przez:

1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych - lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, lub

2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Przed złożeniem dokumentów uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy posiadają Państwo tłumaczenie zgodne z powyższymi wymogami.

Do góry

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia

Kandydaci cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na kierunki studiów w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od polskiego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania studiów. Badania lekarskie przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania. Wydruk skierowania będzie dostępny do pobrania w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów. Wydane przez lekarza zaświadczenie należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Lista kierunków na które kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymają skierowanie:
Studia I stopnia - skierowania
Studia II stopnia - skierowania

Badanie można wykonać w przychodniach, które zawarły umowę z MWOMP.

♦♦♦
Kandydaci cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na kierunki studiów w trakcie których studenci nie są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia przedstawiają zaświadczenie lekarskie zawierające informację o tym, iż nie ma przeciwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku i formie kształcenia. Zaświadczenia sporządzone w języku innym niż język polski składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.