Dla kandydatów

Informacje dla nowo przyjętych


Informacje ogólne

Uczelniana inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 28 września 2018r. o godzinie 10:00 w Auli Kryształowej przy ul. Nowoursynowskiej 166.

Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych oraz dla studiów niestacjonarnych rozpoczynają się niezależnie od terminu inauguracji wydziałowej, wg planu zajęć i podziału na grupy dostępnych na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

1 października 2018 roku jest pierwszym dniem zajęć dla studentów studiów stacjonarnych, niezależnie od terminu wydziałowej inauguracji roku akademickiego.

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego jest uroczystością, w której powinien uczestniczyć każdy nowo przyjęty student. W trakcie inauguracji obowiązuje strój galowy. Na inaugurację wydziałową należy przybyć ok. 20 minut przed terminem jej rozpoczęcia.

Pierwsze zjazdy i zajęcia na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie Inauguracje, zjazdy, plany  i są niezależne od terminów inauguracji roku akademickiego na wydziale. Daty specjalnych inauguracji dla studiów niestacjonarnych, o ile takie będą, podane zostaną na stronach wydziałowych.

Zajęcia obywają się wg planu zajęć i podziału na grupy dostępnych na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Linki do stron wydziałowych, na których podane zostaną we wrześniu plany zajęć, znajdują się na stronie Inauguracje, zjazdy, plany.


Przed rozpoczęciem zajęć student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:


Ubezpieczenie NNW

Zachęcamy wszystkich studentów do skorzystania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2018/2019.

UBEZPIECZ SIĘ RAZ A DOBRZE!

Specjalnie dla studentów SGGW został przygotowany program zapewniający kompleksową ochronę na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków 24/h/dobę przez cały rok i na całym świecie.

Atrakcyjna suma ubezpieczenia i szeroki zakres ochrony obowiązują przez cały rok akademicki - również na praktykach zawodowych, w trakcie których ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe.

Składka roczna płatna jednorazowo (41 zł lub 55 zł - w zależności od wybranego wariantu).

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wypełnić formularz na stronie www.nnw-sggw.pl i opłacić składkę.
Skorzystaj z preferencyjnych warunków i ubezpiecz się na początku roku akademickiego!


Pomoc materialna dla studentów

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego i/lub stypendium rektora dla najlepszych studentów powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów SGGW. W przypadku stypendium socjalnego szczególną uwagę należy zwrócić na zasady obliczania i dokumentowania dochodów (zał. nr 2 do regulaminu) oraz podjąć starania związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o przyznanie stypendium.


Numer albumu

Numery albumów niezbędne do rejestracji w wirtualnym dziekanacie SGGW są nadawane nowo przyjętym na studia po zakończeniu rekrutacji (osobom przyjętym do dnia 14 sierpnia 2018r. będą nadane do 31 sierpnia)Kandydaci, którzy studiowali w SGGW, zachowują dotychczasowy numer albumu.

Po uzyskaniu numeru albumu zachęcamy do utworzenia konta w wirtualnym dziekanacie SGGW i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.


Legitymacja Studencka – ELS (Elektroniczna legitymacja studencka)

ELS przygotowywane są sukcesywnie dla osób, które wniosły opłatę za legitymację. Proces przygotowania ELS trwa ok. 10-15 dni roboczych od momentu zaksięgowania opłaty za legitymację na koncie SGGW. Prosimy o zwrócenie uwagi na termin płatności określony w wirtualnym dziekanacie SGGW. Zaksięgowanie na koncie SGGW opłaty po terminie wskazanym w wirtualnym dziekanacie może skutkować opóźnieniem w wydaniu legitymacji.

Wpłaty za wydanie legitymacji dla osób przyjętych do dnia 14 sierpnia 2018r. będą mozłiwe po nadaniu numeru albumu.

Legitymacje dla studentów studiów stacjonarnych wydawane są w terminach określonych przez dziekanat, dla studentów studiów niestacjonarnych – na 1. lub 2. zjeździe (zależnie od wpłat i możliwości przygotowania legitymacji). Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w SGGW i kontynuują je tu na studiach magisterskich, nie wnoszą opłaty za ELS. Aktualnie posiadane legitymacje będą przedłużane na dotychczasowych zasadach.


Wirtualny dziekanat

Kandydatów, którzy jeszcze nie studiowali w SGGW, po uzyskaniu numeru albumu (informacja powyżej) zachęcamy do utworzenia konta w wirtualnym dziekanacie SGGW i zapoznania się z jego funkcjonalnościami. Na stronie Wirtualnego Dziekanatu (eHMS) wybieramy pod okienkiem logowania zielony link [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], wypełniamy niezbędne dane, ustawiamy hasło, pytanie pomocnicze z odpowiedzią i otrzymujemy unikalny numer NIU (numer identyfikacyjny użytkownika) służący do zalogowania. Numer ten należy zachować/zapamiętać.
Logowanie do konta odbywa się za pomocą nr. NIU i ustanowionego hasła.

Kandydaci, którzy kontynuują naukę w SGGW, logują się do eHMS za pomocą dotychczasowych numeru NIU i hasła.


Umowy

Po rozpoczęciu zajęć studenci zgłaszający się po odbiór/przedlużenie legitymacji studenckiej będą podpisywali umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo składają oświadczenie o wyborze sposobu płatności oraz ewentualnie o wnoszeniu opłat w ratach (max. 3 raty opłaty semestralnej). Podpisanie umowy  zgodnie z regulaminem studiów  powinno nastąpić do 2 tyg. od rozpoczęcia studiów. Opłaty za studia niestacjonarne studenci wnoszą po podpisaniu umowy. Terminy płatności w deklaracjach o sposobie wnoszenia opłat zostaną ustalone przez poszczególne wydziały.

Szczegółowe informacje dotyczące umów oraz sposobu i terminu wnoszenia opłat znajdują się w sekcji dotyczącej dokumentów, z którymi student powinien sie zapoznać.


Orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy

Na części kierunków wymagane jest złożenie orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza medycyny pracy. Jeżeli nie zostało ono dołączone do składanych dokumentów, należy zgłosić się z nim po odbiór/przedłużenie legitymacji oraz podpisanie umowy.

Skierowanie do LMP dostępne jest do wydruku w Systemie Obsługi Kandydatów.

Wykaz podmiotów (przychodni), z którymi zawarto umowy na wykonanie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, znajduje się na stronach Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.


Lektoraty i WF

Nowo przyjęci studenci powinni sprawdzić, w którym semestrze studiów na ich kierunku prowadzone są zajęcia z WF (tylko studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie) oraz języka obcego. Jeśli jest to pierwszy semestr studiów, należy zapoznać się z regulaminem, informacjami o warunkach zaliczenia zajęć, wybrać grupę i godziny zajęć dostosowane do planu zajęć na studiach (będzie dostępny na stronach poszczególnych wydziałów – linki w tabeli inauguracje/plany/zjazdy) i dokonać zapisu.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych


Plany studiów, podział na grupy

Zachęcamy do śledzenia informacji dla studentów na stronach internetowych wydziałów prowadzących wybrany przez Państwa kierunek studiów. Informacje dotyczące planów zajęć, podziału na grupy studenckie oraz inne informacje dotyczące organizacji zajęć na danym kierunku będą publikowane na wydziałowych stronach internetowych (informacje w zakładce inauguracje, zjazdy, plany).


Domy studenckie

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć w Administracji Domów i Stołówek Studenckich w wyznaczonych i podanych na stronach internetowych DS terminach. 


Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program stypendiów pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Szczegóły dostępne na stronie: stypendia pomostowe na I rok.