Dla kandydatów

Informacje dla nowo przyjętych


Informacje ogólne

Uczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 odbędzie się _______ 20187r. o godzinie __:00 w Auli Kryształowej przy ul. Nowoursynowskiej 166.

Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych oraz dla studiów niestacjonarnych rozpoczynają się niezależnie od terminu Inauguracji Wydziałowej, wg planu zajęć i podziału na grupy dostępnych na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.

________ 2018 roku jest pierwszym dniem zajęć dla studentów studiów stacjonarnych, niezależnie od terminu Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego.

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego jest uroczystością, w której powinien uczestniczyć każdy nowo przyjęty student. W trakcie inauguracji obowiązuje strój galowy. Na inaugurację wydziałową należy przybyć ok. 20 minut przed terminem jej rozpoczęcia.

Pierwsze zjazdy i zajęcia na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie Inauguracje, zjazdy, plany i są niezależne od terminów inauguracji roku akademickiego na Wydziale. Daty specjalnych inauguracji dla studiów niestacjonarnych, o ile takie będą, podane zostaną na stronach Wydziału.

Zajęcia obywają się wg planu zajęć i podziału na grupy dostępnych na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów.

Linki do stron wydziałowych, na których podane zostaną we wrześniu plany zajęć, znajdują się na stronie Inauguracje, zjazdy, plany .


Przed rozpoczęciem zajęć, student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:


Ubezpieczenie NNW

Zachęcamy wszystkich studentów do skorzystania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2017/2018.

Specjalnie dla studentów SGGW został przygotowany program zapewniający kompleksową ochronę na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków 24/h/dobę przez cały rok i na całym świecie. Atrakcyjna suma ubezpieczenia i szeroki zakres ochrony obowiązują przez cały rok akademicki - również na praktykach zawodowych, w trakcie których ubezpieczenie NNW jest wymagane przez praktykodawców.
Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wypełnić formularz na stronie www.nnw-sggw.pl i opłacić składkę.


Pomoc materialna dla studentów

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego i/lub stypendium rektora dla najlepszych studentów powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów SGGW, - w przypadku stypendium socjalnego - szczególnie z zasadami obliczania i dokumentowania dochodów (zał. nr 2 do Regulaminu) oraz podjąć starania związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o przyznanie stypendium.


Legitymacja Studencka – ELS (Elektroniczna legitymacja studencka)

ELS przygotowywane są sukcesywnie dla osób, które wniosły opłatę za legitymację. Proces przygotowania ELS trwa ok. 10-15 dni roboczych od momentu zaksięgowania opłaty za legitymację na koncie SGGW. Prosimy o zwrócenie uwagi na termin płatności określony w wirtualnym dziekanacie SGGW. Zaksięgowanie na koncie SGGW opłaty po terminie wskazanym w wirtualnym dziekanacie może skutkować opóźnieniem w wydaniu legitymacji. Legitymacje dla studentów studiów stacjonarnych wydawane są w terminach określonych przez Dziekanat, dla studentów studiów niestacjonarnych – na 1 lub 2 zjeździe (zależnie od wpłat i możliwości ich przygotowania). Studenci kontynuujący studia II sopnia w SGGW po ukończeniu w SGGW studiów I stopnia nie wnoszą opłaty za ELS. Aktualnie posiadane legitymacje będą przedłużane na dotychczasowych zasadach.


Wirtualny dziekanat

Kandydatów, którzy jeszcze nie studiowali w SGGW, po uzyskaniu numeru albumu (informacja poniżej) zachęcamy do utworzenia konta w wirtualnym dziekanacie SGGW i zapoznania się z jego funkcjonalnościami. Na stronie Wirualnego Dziekanatu (eHMS) wybieramy pod okienkiem logowania zielony link [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], wypełniamy niezbędne dane, ustanawiamy hasło, pytanie pomocnicze z odpowiedzią i otrzymujemy unikalny numer NIU (numer identyfikacyjny użytkownika) służący do zalogowania. Numer ten należy zachować/zapamiętać
Logowanie do konta za pomocą nr NIU i ustanowionego hasła.

Kandydaci, którzy kontynuują naukę w SGGW logują się do eHMS za pomocą dotychczasowego numeru NIU i ustalonego hasła.


Numer albumu

Numery albumów niezbędne do rejestracji w wirtualnym dziekanacie SGGW są nadawane nowo przyjętym na studia po zakończeniu rekrutacji.  Kandydaci, którzy studiowali w SGGW będą posiadali dotychczasowy numer albumu.

Po uzyskaniu numeru albumu zachęcamy do utworzenia konta w wirtualnym dziekanacie SGGW i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.

Numery albumów studentów rozpoczynających studia w SGGW, którzy złożyli dokumenty do dnia 14 lutego 2018r. będą dostępne w Systemie obsługi kandydatów po 24 lutego. 


Umowy

Po rozpoczęciu zajęć studenci zgłaszający się po odbiór/przedlużenie legitymacji studenckiej będą podpisywali umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo składają oświadczenie o wyborze sposobu płatności oraz ewentualnie - o wnoszeniu opłat w ratach (max. 3 raty opłaty semestralnej). Podpisanie umowy - zgodnie z regulaminem studiów - powinno nastąpić do 2 tyg. od rozpoczęcia studiów. Opłaty za studia niestacjonarne studenci wnoszą po podpisaniu umowy. Terminy płatności w deklaracjach o sposobie wnoszenia opłat zostaną ustalone przez poszczególne Wydziały.

Szczegółowe informacje dot umów, oraz sposobu i terminu wnoszenia opłat znajdują się w sekcji dot. dokumentów, z którymi student powinien sie zapoznać.


Orzeczenie lekarskie Lekarza Medycyny Pracy

Po odbiór/przedłużenie legitymacji oraz w celu podpisania umowy należy zgłosić się z orzeczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza medycyny pracy (o ile nie zostało ono dołączone do składanych dokumentów i tylko dla kierunków, dla których jest ono wymagane).

Skierowanie do LMP dostępne jest do wydruku w Systemie Obsługi Kandydatów.

Wykaz podmiotów (przychodni), z którymi zawarto umowy na wykonanie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego znajduje się na stronach Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy


Lektoraty i WF

Nowo przyjęci powinni sprawdzić, w którym semestrze studiów na ich kierunku studiów prowadzone są zajęcia z WF (tylko studia pierwszego stopnia i jednolite) i języka obcego. Jeśli jest to pierwszy semestr studiów, należy zapoznać się z regulaminem, informacjami o warunkach zaliczenia zajęć, wybrać grupę i godziny zajęć dostosowane do planu zajęć na studiach (będzie dostępny na stronach poszczególnych Wydziałów – linki w tabeli inauguracje/plany/zjazdy) i dokonać zapisu.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych


Plany studiów, podział na grupy

Zachęcamy do śledzenia informacji dla studentów na stronach internetowych Wydziałów prowadzących wybrany przez Państwa kierunek studiów. Informacje dotyczące planów zajęć, podziału na grupy studenckie oraz inne informacje dotyczące organizacji zajęć na danym kierunku będą publikowane na wydziałowych stronach internetowych (informacje w zakładce Inauguracje, zjazdy, plany.)


Domy studenckie

Podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy składać w Administracji Domów i Stołówek Studenckich w wyznaczonych i podanych na stronach internetowych DS  terminach. Informacja na stronach Administracji Domów i Stołówek Studenckich.


Stypendia POMOSTOWE

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Szczegóły dostępne na stronie: stypendia pomostowe na I rok