Dla kandydatów

Kryteria kwalifikacji


KRYTERIA KWALIFIKACJI

Kandydaci cudzoziemcy przystępują do kwalifikacji w drodze postępowania ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem - zgodnie z Uchwałą nr 68-2016/2017 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2018/2019:

  1. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 1
  2. Wymagane przedmioty kwalifikacyjne - studia niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie - Załącznik nr 2
  3. Zasady kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - Załącznik nr 3
  4. Zasady przeliczania wyników uzyskanych na śwadectwach wydanych poza granicami RP - Załącznik nr 6
  5. Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów - Uchwała Nr 45– 2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2017 – 2020.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka w którym prowadzone są studia. Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, uznawanych w procesie rekrutacji.Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem mogą być przyjmowani kandydaci cudzoziemcy, którzy:

1. posiadają skierowanie ministra do podjęcia studiów w SGGW,
2. są studentami zagrnaicznej uczelni partnerskiej z którą SGGW ma podpisaną umowę.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów na studia biorąc w szczególności pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego oraz:

  • na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: oceny uzyskane na świadectwie maturalnym, a w przypadku aplikacji na kierunek architektura krajobrazu również wyniki sprawdzianu z rysunku odręcznego przeprowadzanego w SGGW;
  • na studia drugiego stopnia: oceny uzyskane na dyplomie oraz oceny z przedmiotów realizowanych w całym toku studiów (wykazane w suplemencie), zgodność osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia.

Kandydaci proszeni są o dokonanie następujących czynności w terminach określonych w kalendarium rekrutacji tj.:

  • rejestrację internetową w Systemie Obsługi Kandydata,
  • złożenie kompletu dokumentów.