Dla kandydatów

Wymagane dokumenty


Cudzoziemcy, kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w SGGW składają dokumenty w Biurze Spraw Studenckich (ul. Nowoursynowska 166; bud. 8, pok. 8).

Wymagane dokumenty - cudzoziemcy - studia I stopnia i jednolite magisterskie
Wymagane dokumenty - cudzoziemcy - studia II stopnia
Tłumaczenie dokumentów

Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

UWAGA!

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną zgoda rodziców / opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w SGGW (notariusz lub polski konsul poświadcza własnoręczność podpisów złożonych na dokumencie)  wzór dokumentu do pobrania

 

 1. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów);
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości / dyplomu IB / dyplomu EB lub oryginał innego świadectwa uzyskanego poza granicami RP uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty;
 3. Decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzajacy uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych);
 4. Poświadczenie świadectwa uzyskanego poza granicami RP w formie legalizacji lub apostille (nie dotyczy świadectw uznanych z mocy prawa lub świadectw o których mowa w umowach międzynarodowych);
 5. Zaświadczenie potwierdzajace, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo);
 6. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji);
 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków do odbywania studiów na określonych zasadach (dostępne w Systemie Obsługi Kandydata);
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (jeśli kandydat posiada taki dokument, ma obowiązek okazać oryginał do wglądu);
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (należy okazać oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o posiadaniu ww. dokumentu;
 10. Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu);
 11. Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski, tj. wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski (należy okazać oryginał do wglądu). Kandydaci nieposiadający w trakcie rekrutacji wizy wjazdowej do Polski, przedstawiają ten dokument po jego uzyskaniu, nie później jednak niż do 1 października 2018;
 12. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranych kierunku i formie kształcenia;
 13. Kserokopia dowodu ubezpieczenia na okres kształcenia w Polsce, np. polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (należy okazać oryginał do wglądu);
 14. Aktualna kolorowa fotografia na papierze, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w formacie 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość) oraz taka sama fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego, w rozdzielczości 236 x 295 pikseli;
 15. Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument, należy okazać oryginał do wglądu);
 16. Upoważnienie do złożenia dokumentów  w przypadku, gdy kandydat nie posiada wizy wjazdowej do Polski, jego dokumenty mogą zostać złożone przez osobę trzecią posiadajacą upoważnienie na piśmie;
 17. Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (dotyczy kandydatów, którym nadano taki numer w polskim urzędzie).

Do góry

Studia drugiego stopnia

 1. Ankieta osobowa (wydruk na podstawie formularza rejestracyjnego z Systemu Obsługi Kandydatów);
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości / dyplomu IB / dyplomu EB / świadectwa uzyskanego poza granicami RP uprawniajacego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznanego w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej, lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty. Na żądanie Komisji Rekrutacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić legalizację lub apostille zagranicznego świadectwa;
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów kształcących się w polskim systemie edukacji);
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów (do czasu otrzymania dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego) lub oryginał dyplomu uzyskanego poza granicami RP, który uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub uprawnia do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej, lub został uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji;
 5. Zaświadczenie potwierdzajace, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane (dokument może być wymagany dodatkowo);
 6. Kserokopia suplementu do dyplomu, oficjalnego transkryptu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów (należy okazać oryginał do wglądu);
 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków do odbywania studiów na określonych zasadach (dostępne w Systemie Obsługi Kandydata);
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (jeśli kandydat posiada taki dokument, ma obowiązek okazać oryginał do wglądu);
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (należy okazać oryginał do wglądu) oraz oświadczenie o posiadaniu ww. dokumentu;
 10. Kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (należy okazać oryginał do wglądu);
 11. Kserokopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski, tj. wiza, karta czasowego lub stałego pobytu, lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski (należy okazać oryginał do wglądu). Kandydaci nieposiadający w trakcie rekrutacji wizy wjazdowej do Polski, przedstawiają ten dokument po jego uzyskaniu, nie później jednak niż do 1 października 2018;
 12. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranych kierunku i formie kształcenia;
 13. Kserokopia dowodu ubezpieczenia na okres kształcenia w Polsce, np. polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (należy okazać oryginał do wglądu);
 14. Aktualna kolorowa fotografia na papierze, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w formacie 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość) oraz taka sama fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego, w rozdzielczości 236 x 295 pikseli;
 15. Dokument poświadczający polskie pochodzenie (jeśli kandydat posiada taki dokument, ma obowiązek okazać oryginał do wglądu);
 16. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy kandydat nie posiada wizy wjazdowej do Polski, jego dokumenty mogą zostać złożone przez osobę trzecią posiadajacą upoważnienie na piśmie;
 17. Kandydaci na studia drugiego stopnia (absolwenci polskich uczelni) oczekujący na wydanie dyplomu składają „zaświadczenie dla kandydatów na studia II stopnia w SGGW” zawierające informacje o ukończonych studiach (WZÓR zaświadczenia dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w innych uczelniach niż SGGW);
 18. Dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (dotyczy kandydatów, którym nadano taki numer w polskim urzędzie).

Do góry

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

 • ważna Karta Polaka;
 • karta pobytu stałego (osiedlenie się) w Polsce;
 • karta pobytu status uchodźcy nadany w Polsce;
 • karta pobytu ochrona czasowa na terytorium Polski;
 • karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydana na terytorium Polski;
 • karta pobytu czasowego wydana na terytorium Polski w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.), należy przedstawić decyzje o przyznaniu karty w celu sprawdzenia podstawy prawnej;
 • karta pobytu ochrona uzupełniająca udzielona na terytorium Polski;
 • paszport lub inny dokument tożsamości potwierdzający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej. Jeśli kandydat posiada, powinien dołączyć potwierdzenie zamieszkania na terytorium Polski oraz dokument potwierdzajacy, że jest pracownikiem migrującym;
 • dokument potwierdzajacy prawo stałego pobytu – dotyczy osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin.

Do góry

Do postępowania kwalifikacyjnego na studia prowadzone w języku polskim może być dopuszczony cudzoziemiec, który posiada udokumentowaną znajomość języka polskiego. Dokumentami potwierdzajacymi znajomość języka polskiego są:

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, między innymi:
  • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki, www.sjpdc.uni.lodz.pl,
  • Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.cjkp.umcs.lublin.pl,
  • Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Politechnika Wrocławska, www.sjo.pwr.wroc.pl,
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego http://certyfikatpolski.pl/,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej bądź dyplom ukończenia studiów z polskim językiem wykładowym,
 • dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2 wydany przez szkołę językową.

Do góry

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną zgoda rodziców / opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w SGGW (notariusz lub polski konsul poświadcza własnoręczność podpisów złożonych na dokumencie). 
Do pobrania:
– wersja polska
– wersja polsko–ukraińska
– wersja polsko–rosyjska

Do góry

Tłumaczenie dokumentów

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski (oprócz paszportu lub innego dokumentu tożsamości) składa się wraz z tłumaczeniami na jezyk polski. Tłumaczenia powinny być sporządzone lub poświadczone przez:

1) osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych – lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub

2) osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

4) akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Przed złożeniem dokumentów uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy tłumaczenie jest zgodne z powyższymi wymogami.

Do góry

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia

Studenci niektórych kierunków studiów będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Cudzoziemcy chący studiować na takich kierunkach muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60), stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia tych studiów. 

Kandydaci cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na wyżej wymienione kierunki studiów zobowiązani są do złożenia zaświadczenia od polskiego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania studiów najpóźniej w terminie do 30 września 2018 r. Badania lekarskie przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania. Wydruk skierowania będzie dostępny do pobrania w Panelu Administracyjnym Systemu Obsługi Kandydatów. Wydane przez lekarza zaświadczenie należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Lista kierunków na które kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymają skierowanie:
Studia I stopnia – skierowania 
Studia II stopnia – skierowania 

Badania można wykonać w przychodniach, które zawarły umowę z MWOMP.

Dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie są (w zależności od kraju pochodzenia):

 • Polisa ubezpieczenia zdrowotnego – dokument należy przedstawić w terminie składania dokumentów;
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – kartę mogą przedstawić cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Dokument należy przedstawić nie później niż do 1 października 2018;
 • Umowa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarta po rozpoczęciu kształcenia w danym semestrze lub roku akademickim – umowę mogą przedstawić cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce lub państwie członkowskim UE i EFTA oraz nieposiadający prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA.

Ubezpieczenie powinno pokrywać okres kształcenia w Polsce. Studenci nieposiadający ubezpieczenia zdrowotnego w okresie kształcenia będą pokrywać koszty leczenia na terytorium Polski we własnym zakresie.