SGGW

Aktualności

29
września
2017

SGGW uroczyście rozpoczęła Rok Akademicki 2017/18

Pięć i pół tysiąca studentów pierwszego roku rozpoczęło naukę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podczas inauguracji roku akademickiego nowo przyjęci studenci złożyli uroczyste ślubowanie, stając się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej SGGW.

W tym roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zaproponowała kandydatom na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia łącznie ponad 5 700 miejsc. Zainteresowanie uczelnią jak co roku było duże. Chętnych było ponad 14 tysięcy osób. Na 37. kierunkach I stopnia i jednolitych magisterskich kandydaci mieli do dyspozycji ponad 3,5 tysiąca miejsc. Na te studia zarejestrowało się blisko 11 tysięcy kandydatów, czyli średnio ponad 3 os. na miejsce. Najbardziej popularnymi kierunkami w tym roku były między innymi: finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja, dietetyka, logistyka, informatyka, weterynaria, zarządzanie, biotechnologia i ekonomia. Na cześć z tych kierunków było chetnych od 6 do 7 kanydatów na miejsce. 

Studentów, pracowników uczelni oraz zaproszonych gości na uroczystą inaugurację roku akademickiego powitał rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski. „Inaugurując kolejny rok akademicki, otwieramy nowy rozdział w historii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stajemy w obliczu nowych wyzwań. Planujemy nadchodzący rok i mamy nadzieję, że wszystkie poczynione założenia uda się z sukcesem zrealizować. Bogatsi w doświadczenia roku minionego wiemy, ile wysiłku i zaangażowania wymaga praca na rzecz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I za tę wytrwałość i aktywną postawę całej społeczności akademickiej naszej Alma Mater serdecznie dziękuję”.

Wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa, jego dobrobytu i uznania w międzynarodowych kręgach. To poczucie własnej wartości i narodowej przynależności, świadomość odrębności kulturowej z jednoczesnym poszanowaniem kultury i tradycji innych nacji. To chęć samokształcenia, poszerzania horyzontów oraz poszukiwania prawdy. W działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego szczególną uwagę skierowaliśmy na stabilny rozwój nauki, dlatego jednym z ważniejszych zagadnień, którymi w minionym roku zajmował się Senat naszej szkoły był stan i perspektywy rozwoju kadry naukowej oraz dostosowanie struktury uczelni do jej bieżących potrzeb.Tematyka ta stała się niezwykle istotna w obliczu przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian dotyczących zasad funkcjonowania środowiska akademickiego w naszym kraju. Wprowadzone przez resort zmiany algorytmu podziału dotacji z budżetu państwa zmusiły władze SGGW do podjęcia działań zmierzających do poprawy efektywności. Dlatego zredukowaliśmy liczbę przyjmowanych studentów, zwłaszcza studentów studiów niestacjonarnych oraz zwiększamy zatrudnienie kadry akademickiej. Rozpoczęliśmy także proces restrukturyzacji zatrudnienia w administracji centralnej, czego efektem jest zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników pomocniczych o blisko 25%. Aby zwiększyć efektywność kadry naukowej, wprowadziliśmy motywacyjny system wynagradzania pracowników. W tym celu dokonane zostały zmiany w regulaminie oceny nauczyciela akademickiego, polegające na podwyższeniu minimalnych wymagań w ocenie działalności naukowej. Dbając o rozwój wszystkich grup pracowniczych oraz prawidłową strukturę zatrudnienia, władze uczelni starają się stwarzać sprzyjające warunki także młodym pracownikom ubiegającym się o stopnie i tytuły naukowe. Dlatego w ostatnim czasie wprowadziliśmy zmiany w zasadach przyznawania i wypłacania stypendium doktorskiego oraz w regulaminie przyznawania stypendium z dotacji podmiotowej” – mówił rektor Bielawski.

Ambitna, dobrze wykształcona kadra naukowa potrzebuje odpowiedniego zaplecza nowoczesnej bazy badawczej, która sprzyjać będzie prowadzeniu prac na najwyższym poziomie. Dlatego zamierzamy stworzyć kolejne centra badawczo-wdrożeniowe. Obecnie w trakcie procedowania są dwa duże projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej: Centrum Medycyny Regeneracyjnej oraz Centrum Żywności i Żywienia. Wymagają one jednak wkładu własnego uczelni i SGGW uczyni wszystko, by ten niezbędny wkład był wniesiony” – zapowiedział rektor.

W swoim przemówieniu profesor Bielawski wskazywał na znaczenie współpracy międzynarowdowej w rozwoju SGGW: „Wspólne projekty dydaktyczne oraz badania naukowe łączą SGGW z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Nasza uczelnia jest członkiem licznych międzynarodowych sieci oraz stowarzyszeń o ugruntowanej pozycji, takich jak: EUA (European University Association), ICA (Association for European Life Science Universities) czy VUA (Visegrad University Association). Te międzynarodowe organizacje działają na rzecz integracji i umiędzynarodowienia szkolnictwa, mobilności studentów i pracowników. Od 2017 roku przewodniczymy Eurolidze związkowi najlepszych uczelni o profilu przyrodniczym w Europie”.

Zwracając się do nowo przyjętych studentów, rektor mówił między innymi: „Cieszymy się, że wspólnie z nami postanowiliście spędzić najbliższe lata, by pod okiem kadry akademickiej SGGW zgłębiać tajniki wiedzy. Wykorzystajcie ten czas najlepiej, jak umiecie! Korzystajcie z bogato wyposażonych: bazy naukowo-badawczej, zaplecza socjalnego, bazy sportowej. Ale przede wszystkim z naszej oferty dydaktycznej, którą nieustannie dostosowujemy do zmieniających się warunków i Waszych potrzeb potrzeb młodego pokolenia... Skorzystajcie z bogatej oferty naszej uczelni, abyście lata spędzone w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego mogli zapamiętać jako najbardziej wartościowe i najpiękniejsze w Waszym życiu. I dołóżcie starań, aby macierzysta uczelnia mogła być dumna ze swych wychowanków”.

Przemówienie Inauguracyjne JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego w Roku Akademickim 2017/2018

Po wystąpieniu rektora SGGW list gratulacyjny w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał prof. dr hab. Marian Binek, prorektor SGGW ds. nauki. W imieniu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego list gratulacyjny odczytała Joanna Mirosławska. Podsekretarz Stanu profesor Aleksander Bobko wręczył rektorowi SGGW list gratulacyjny oraz przekazał społeczności uczelnianej życzenia w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. 

Listy gratulacyjne nadesłali:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński 
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski 
Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin 
Arcybiskp Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski Wojciech Polak 

W trakcie inauguracji przemówienia skierowane głównie do studentów wygłosili: Katarzyna Kania, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW oraz mgr inż. Robert Kasprzak, wiceprzewodniczący Rady Doktorantów SGGW.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Andrzej Eliasz z Uniwersytetu Humanistycznego SWPS. Tytuł wykładu: „Rola uczelni w rozwijaniu postaw społecznych studentów”.

W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości z ministerstw i instytucji współpracujących z uczelnią, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji publicznej, lokalnej oraz kościoła, a także Senat SGGW, pracownicy i studenci uczelni.

Uroczystości uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz Zespół Artystyczny „Promni”.