Aktualności

Dla studentów

17
marca
2019

Student Talent Show SGGW

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej osobowości wśród studentów SGGW posiadających różnorodne talenty i umiejętności.
Wybór uczestników Konkursu przebiegać będzie w dwóch etapach:

I Etap - Casting internetowy:
Start: 18 marca 2019
Zakończenie: 25 marca 2019

Weryfikacja zgłoszeń zakończy się 30 marca 2019.
Wyłonionych zostanie 10 uczestników, którzy wystąpią na Gali Finałowej.

II Etap - Gala finałowa (16 kwietnia 2019 ). Wydarzenie realizowane na żywo w Auli Kryształowej SGGW.

Nagrodą główną będzie występ na Ursynaliach 2019.

 

Regulamin Konkursu 

„Student Talent Show SGGW”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem konkursu zwanego dalej „Konkursem” jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszej osobowości wśród studentów SGGW, posiadającej różnorodne talenty i umiejętności.
 2. Organizatorem Konkursu jest Komisja ds. Kultury Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. z dniem 04.03.2019 r. i obowiązuje do czasu jego zakończenia, tj. do dnia 16.04.2019 r.
 4. Zapytania dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mailowy student.talent.show@samorzad.sggw.pl 

 

§2

 OGÓLNE ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem” może być każdy student SGGW lub grupa osób zwana dalej Uczestnikiem zbiorowym. Uczestnikiem zbiorowym może być np. amatorski zespół muzyczny lub grupa taneczna, uwzględniając, iż w jego szeregach znajduje się co najmniej jeden student/studentka SGGW i grupa  liczy nie więcej niż 10 członków.
 2. Uczestnikiem/ Uczestnikiem zbiorowym nie mogą być członkowie: Komisji ds. Kultury Rady Uczelnianej Samorządu Studentów oraz członkowie Jury.
 3. Warunkiem zapisu i udziału w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia (wiadomości e-mail) przez Uczestnika/ Uczestnika zbiorowego na adres internetowy: student.talent.show@samorzad.sggw.pl.
 4. Zgłoszenie musi zawierać dane osobowe Uczestnika/ Uczestnika zbiorowego. W przypadku Uczestnika zbiorowego zgłoszenie musi obejmować dane osobowe wszystkich członków grupy (imię, nazwisko, numer telefonu,  ewentualny numer albumu). Zgłoszenie Uczestnika/ Uczestnika zbiorowego oprócz danych osobowych o których mowa powyżej musi zawierać dwa linki do filmów zamieszczonych na platformie youtube.com zastrzeżonych jako filmy prywatne: 
 • I (pierwszego - trwającego maksymalnie do 3 minut) przedstawiającego w ciekawy sposób osobę Uczestnika/Uczestnika zbiorowego. W przypadku Uczestnika zbiorowego film powinien przedstawiać wszystkie osoby wchodzące w skład Uczestnika zbiorowego;
 • II (drugiego – trwającego maksymalnie do 10 minut) przedstawiający występ Uczestnika/Uczestnika zbiorowego dalej zwanego „Występem”. Występ ma trwać maksymalnie do 10 minut, ma być opracowany według własnego pomysłu, do podkładu muzycznego według własnego wyboru. Występ ma przedstawiać talent lub niezwykłe umiejętności Uczestnika/ Uczestnika zbiorowego. 
 1. Niezbędnym elementem zgłoszenia jest również potwierdzenie akceptacji Regulaminu i wykazanie jego znajomości przez Uczestnika/Uczestnika zbiorowego. W treści zgłoszenia oprócz linków do filmów wskazanych w ust. 4, wymagane jest podanie linku do treści Regulaminu i wskazanie na końcu wiadomości e-mail „zapoznałem się i akceptuję poniższy Regulamin” bądź załączenie podpisanego i opatrzonego datą dokumentu Regulaminu z dopiskiem ”akceptuję jego treść” i podpisem Uczestnika/Uczestnika zbiorowego. W przypadku Uczestnika zbiorowego podpis pod treścią Regulaminu muszą złożyć wszystkie osoby wchodzące w skład Uczestnika zbiorowego.
 1. Uczestnik/Uczestnik zbiorowy gwarantuje, że prezentowany przez Uczestnika/Uczestnika zbiorowego Występ jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich. W razie gdy, wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia, Uczestnik/Uczestnik zbiorowy zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik/Uczestnik zbiorowy przekazuje na rzecz Organizatora zgodę na wykorzystanie przez Organizatora lub przez inne osoby działające na zlecenie Organizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika/Uczestnika zbiorowego, w tym na obrót nośnikami/egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz pozwala na powielanie swojego wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych SGGW. Organizator oświadcza, że wykorzystanie imienia, nazwiska lub wizerunku Uczestnika/Uczestnika zbiorowego zgodnie z niniejszą zgodną nie naruszy niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku Uczestnika/ Uczestnika zbiorowego na zasadach określonych w Regulaminie w celu promocji SGGW oraz Ursynaliów. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik/Uczestnik zbiorowy oświadcza, że zgodę na wykorzystanie wizerunku udziela nieodpłatnie. 
 3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zezwoleniem na publikowanie
  i rozpowszechnianie filmów o których mowa w ust. 4 w imieniu Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW. Uczestnik/ Uczestnik zbiorowy przenosi na Organizatora prawa do nieograniczonego czasowo i terytorialnie, korzystania i rozporządzania Występem w celach promocyjnych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. Przekazanie praw do Występów jest nieodpłatne. 
 4. Uczestnik/ Uczestnik zbiorowy jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o niebezpieczeństwach związanych z jego Występem, udziale w nim zwierząt i użyciu ognia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy Występu.
 5. Występ nie może obrażać uczyć innych osób, zawierać treści wulgarnych.
 6. Zabrania się spożywania i promowania używek w treści Występu.

 

§3

I ETAP- CASTING INTERNETOWY

 1. Konkurs obywa się w dwóch etapach:
 1. I Etap - Casting internetowy, w którym Uczestnicy/Uczestnicy zbiorowi nadsyłają zgłoszenia.
 2. II Etap - Gala finałowa, realizowana na żywo, w którym ocenione przez Jury zostaną Występy na żywo Uczestników/ Uczestników zbiorowych wyłonionych zgodnie z ust. 2. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik/ Uczestnik zbiorowy, którego Występ zrealizowany na żywo w II Etapie otrzyma największą liczbę głosów Jury.
 1. I Etap Konkursu będzie trwał od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 25 marca 2019 r. do godziny 23.59. Organizator przyjmuje zgłoszenia Uczestników/Uczestników zbiorowych, a następnie do dnia 30.03.2019 r. spośród Uczestników/Uczestników zbiorowych, którzy nadeślą w I Etapie swoje zgłoszenia, Organizator wybierze do 10 Występów, które zakwalifikują się do II Etapu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby Występów zakwalifikowanych do II Etapu.
 1. Uczestnik/ Uczestnik zbiorowy zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do II Etapu wiadomością e-mail, wysłaną w ciągu dwóch dni od zakończenia I Etapu.
 2. Uczestnikowi/ Uczestnikowi zbiorowemu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie pieniężne za przygotowanie Występu, przeprowadzenie Występu na żywo w II Etapie oraz za przesłanie zgłoszenia do Konkursu.

 

§4

II ETAP- GALA FINAŁOWA

 1. II Etap przeprowadzony zostanie w Auli Kryształowej 16 kwietnia 2019 r.
  o godzinie 18.00 z udziałem Jury oraz publiczności podczas trwania Gali Finałowej.
 2. Uczestnik/Uczestnik zbiorowy, który zostanie zakwalifikowany do II Etapu jest zobowiązany do zaakceptowania terminów prób.
 3. Uczestnicy/ Uczestnicy zbiorowi są zobowiązani przygotować Występ trwający maksymalnie do 10 minut, opracowany według własnego pomysłu, do podkładu muzycznego według własnego wyboru lub a’capella. Uczestnicy/ Uczestnicy zbiorowi, są również zobowiązani dostarczyć do Organizatora podkład muzyczny nagrany na wolnym od wad fizycznych nośniku najpóźniej do  8  kwietnia 2019r.
 4. Jury składające się z trzech przedstawicieli studentów oraz trzech pracowników SGGW podda ocenie do 10 Występów. Każdy z sześciu członków Jury może przyznać punkty od 1 do 10.
 5. Zwycięzcą i laureatem Nagrody Głównej zostanie Uczestnik/ Uczestnik zbiorowy, którego Występ otrzyma największą liczbę punktów Jury i nie zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora z powodu naruszenia Regulaminu.
 6. Uczestnicy/ Uczestnicy zbiorowi zostaną poinformowani o tym, kto został zwycięzcą Konkursu w trakcie trwania Gali Finałowej.
 7. Uczestnik/ Uczestnik zbiorowy, którego Występ otrzyma największa liczbę punktów Jury, zostanie Zwycięzcą Konkursu i otrzyma Nagrodę Główną – tj. występ na Głównej Scenie podczas Ursynalów 2019 w terminie wskazanym przez Organizatorów. Występ podczas Ursynaliów 2019 jest nieodpłatny a Organizator nie ponosi kosztów transportu, noclegu i wyżywienia Uczestnika/ Uczestnika zbiorowego. Występ podczas Urysynaliów 2019 może trwać maksymalnie do 30 minut.
 8. Uczestnik/ Uczestnik zbiorowy zakwalifikowany do II Etapu może ubiegać się u Organizatora o zwolnienie przez Rektora z zajęć trwających podczas prób i Gali Finałowej, o której mowa w ust. 1.
 9. W przypadku braku możliwości zrealizowania występu podczas II Etapu (Gali Finałowej) lub podczas Ursynaliów 2019, Uczestnikowi/ Uczestnikowi zbiorowemu nie przysługuje prawo zmiany nagrody przyznanej w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. 

 

 

                                                              §5.

 

                            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”  jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  pod adresem email: iod@sggw.pl
 3. Dane osobowe: kandydata obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu oraz ewentualny numer albumu przetwarzane są w mediach społecznościach (Facebook, Instagram) oraz w trakcie publicznego ogłoszenia wyników.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków Konkursu i przez okres niezbędny do ogłoszenia laureatów Konkursu. 
 5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, którą dobrowolnie wyraża uczestnik zainteresowany wzięciem udziału w Konkursie.
 6. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celu realizacji warunków Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla celów realizacji Konkursu. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 8. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo do reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem służy każdemu Uczestnikowi/ Uczestnikowi zbiorowemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik/ Uczestnik zbiorowy zostanie powiadomiony o wynikach rozstrzygnięcia reklamacji.
 2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. W kwestiach spornych bądź nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Przewodniczący komisji ds. Kultury RUSS SGGW.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika/ Uczestnika zbiorowego, Organizator może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Konkursie, ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe innym osobom biorącym udział w Konkursie. Uczestnicy/ Uczestnicy zbiorowi przystępując do Konkursu biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Konkursu. Każdy Uczestnik/ Uczestnik zbiorowy oświadcza, iż będzie posiadał ubezpieczenie NNW obejmujące odpowiedzialność za zdarzenia, które miały miejsce podczas i w związku z trwaniem Konkursu.