Aktualności

Dla pracowników

12
kwietnia
2017

Wyróżnienia dla pracowników naukowych SGGW

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przyznał dwudziestu dwóm osobom wyróżnienia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, które znacząco wpływają na rozwój, promocję oraz prestiż SGGW. Wyróżnienia są elementem systemu premiowania najlepszych pracowników naukowych uczelni.

Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, wręczając wyróżnienia, podkreślił, że są one pierwszym elementem tworzonego właśnie systemu motywacyjnego dla kadry naukowej i dydaktycznej. „Chciałbym, żeby w przyszłym roku liczba osób, które spełniają kryteria wymagane do otrzymania nagrody finansowej, była wyższa. W tej kadencji jako władze uczelni stawiamy wyraźnie na rozwój kadry naukowej. Gratuluję Państwu osiągnięć i życzę, by byli Państwo przykładem dla pozostałych pracowników naukowych"  – mówił.

Zarządzeniem nr 11 Rektora SGGW z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia pracownikom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ustalone zostały zasady motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników. Określono w nich między innymi, że okresowym zwiększeniem wynagrodzenia mogą zostać objęci pracownicy SGGW, którzy w roku poprzedzającym spełnili następujące warunki:

a) byli lub są kierownikami projektu/projektów badawczych prawidłowo realizowanych przez SGGW lub uzyskali środki na realizację przez SGGW (jako Lider projektu lub Partner w projekcie) projektu badawczego w drodze konkursów krajowych bądź międzynarodowych (warunek obligatoryjny, punkty mogą być przyznane jednokrotnie w okresie realizacji projektu);

b) opublikowali jako: pierwszy autor, autor korespondencyjny lub ostatni autor będący kierownikiem projektu publikację naukową z afiliacją SGGW w czasopiśmie z bazy Journal Citation Report z punktacją co najmniej 25 pkt (pracownicy Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Nauk Ekonomicznych co najmniej 15 pkt) za publikację lub monografię o zasięgu międzynarodowym (warunek obligatoryjny);

c) uzyskali patent krajowy bądź międzynarodowy (warunek dodatkowy, nieobligatoryjny).

Zarządzenie określa także szczegółową punktację za poszczególne elementy oceny. 

Wyróżnieni za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownicy otrzymali zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego w 2017 roku. Są to:

Wydział Rolnictwa i Biologii:

 1. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, prof. nadzw. SGGW
 2. dr Krystyna Oracz
 3. dr Edyta Zdunek-Zastocka

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

 1. dr hab. Magdalena Król, prof. nadzw. SGGW
 2. prof. dr hab. Zdzisław Gajewski
 3. dr hab. Michał Godlewski
 4. prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski
 5. dr hab. Lucjan Witkowski

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu:

 1. prof. dr Stanisław Karpiński
 2. dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

 1. dr Dorota Mirosław-Świątek
 2. dr hab. Jarosław Chormański, prof. nadzw. SGGW

Wydział Technologii Drewna:

 1. prof. dr hab. Piotr Beer

Wydział Nauk o Zwierzętach:

 1. dr inż. Krzysztof Damaziak
 2. dr Marta Kutwin

Wydział Nauk o Żywności

 1. dr inż. Artur Wiktor
 2. dr inż. Agnieszka Ciurzyńska
 3. dr inż. Magdalena Dadan

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji:

 1. prof. dr hab. Joanna Gromadzka Ostrowska
 2. dr inż. Marcin Kurek

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki:

 1. dr Tomasz Świsłocki

Wydział Inżynierii Produkcji:

 1. prof. dr hab. Aleksander Lisowski

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!