Aktualności

Dla kandydatów

02
sierpnia
2018

Big Data Analytics – bezpłatne studia w j. angielskim

Big Data Analytics – to anglojęzyczna specjalizacja na studiach magisterskich na kierunku informatyka i ekonometria. Powstała, aby kształcić przyszłych analityków dużych zbiorów danych. Analitycy Big Data to jedni z najbardziej poszukiwanych przez duże instytucje gospodarcze pracowników.

Specjalizacja Big Data Analytics koncentruje się na metodach analizy dużych zbiorów danych. W ramach tej specjalizacji chcemy zapoznać studentów z technologiami stosowanymi do składowania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych oraz z innymi ilościowymi metodami analizy ekonomicznej, jak również z niezbędnymi w tym zakresie narzędziami informatycznymi. Studenci nabędą praktyczne umiejętności budowania rozwiązań analitycznych na platformach typu Big Data. Zapoznają się z obliczeniami rozproszonymi oraz równoległymi. Będą w stanie stosować podstawowe narzędzia do wizualizacji dużych zbiorów danych. Specjalizacja koncentruje się na wykorzystaniu języków programowania wysokiego poziomu, a także na projektowaniu i programowaniu baz danych.

Absolwenci specjalizacji będą mogli znaleźć pracę w różnych ośrodkach przetwarzania informacji, w firmach IT, działach analiz w bankach, firmach brokerskich, funduszach inwestycyjnych, firmach telekomunikacyjnych, administracji centralnej i lokalnej, instytucjach naukowo-badawczych.

Szczegółowa lista przedmiotów:

Pierwszy rok: Ekonomia matematyczna, Mikroekonometria, Wielowymiarowa analiza danych, Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe, Modelowanie i optymalizacja procesów gospodarczych, Programowanie zaawansowane w VBA/ Programowanie zaawansowane w języku Java [do wyboru], Ekonometria dynamiczna, Badania operacyjne – zastosowania, Metoda reprezentacyjna, Bazy danych Oracle/ Metody aktuarialne [do wyboru], Zaawansowane techniki analizy danych masowych, Fakultety 1,2,3, Język obcy B2+, Seminarium magisterskie.

Drugi rok: Teoria prognozy i symulacji, Podstawy inżynierii finansowej, Systemy informacyjne zarządzania, Analiza dużych zbiorów danych w środowisku R, Zarządzanie projektami, Zarządzanie własnością intelektualną, Analiza statystyczna w badaniach rynku, Analiza historii zdarzeń, Wybrane zagadnienia z socjologii i psychologii, Etyka biznesu, Fakultety 4,5,6, Seminarium magisterskie, Praca magisterska.

Wymagania:

  • dyplom studiów I stopnia kierunku informatyka i ekonometria, informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, matematyka;
  • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
  • średnia ocen ze studiów I stopnia;
  • potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Czas trwania: cztery semestry; początek: 1 października

Kontakt: 
dr hab. Joanna Landmesser
e-mail: joanna_landmesser@sggw.pl lub wzim@sggw.pl
rekrutacja: rekrutacja@sggw.pl

Zapraszamy!